Systemy zapewnienia jakości w budownictwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy zapewnienia jakości w budownictwie - strona 1 Systemy zapewnienia jakości w budownictwie - strona 2

Fragment notatki:

Systemy zapewnienia jakości w budownictwie
Systemy zapewnienia jakości w budownictwie dotyczą następujących jednostek organizacyj­nych:
— biur projektów,
— producentów, dystrybutorów i importerów materiałów i wyrobów budowlanych,
— dostawców maszyn i urządzeń budowlanych,
— wykonawców konstrukcji, całych obiektów i robót budowlanych, elementów wykończenio­wych, wyposażenia obiektów i instalacji. Certyfikacja systemów jakości ma na celu po­twierdzenie przez upoważnioną jednostkę, że określone przedsiębiorstwo (lub jego część) spełnia warunki niezbędne do prowadzenia swojej działalności na odpowiednim pozio­mie [5], [9]. Certyfikację nowoczesnych sys­temów zarządzania jakością należy przeprowa­dzać zgodnie z normami serii PN-ISO 9001 „Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, pro­dukcji, instalowaniu i serwisie" lub w ograni­czonym zakresie zgodnie z PN-ISO 9002 „Pro­dukcja, montaż i serwis" oraz PN-ISO 9003 „Kontrola i badania końcowe". Normy te poda­ją rodzaje elementów systemu jakości, a w ce­lu spełnienia wymagań zawartych w tych ele­mentach dostawca (przedsiębiorca) powinien je określić, wprowadzić, udokumentować, wdro­żyć i utrzymywać. Wszystkie elementy są okre­ślane w tzw. księdze jakości oraz w proce­durach realizacyjnych wytwórcy wyrobów lub przedsiębiorstwa budowlanego. Dokumentem potwierdzającym dostosowanie się przedsiębiorstwa do uwarunkowań i wymo­gów rynku budowlanego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego jest certyfikat. Certy­fikacji podlegają udokumentowane systemy ja­kości przedsiębiorstw (dostawców), które mo­gą zagwarantować jakość wyrobów, procesów lub usług, w odniesieniu do wymagań PN-ISO 9001, PN-ISO 9002, PN-ISO 9003 oraz in­nych uzupełniających dokumentów normaliza­cyjnych, prawnych i umownych, uzgodnionych z zainteresowanymi stronami (odbiorcami) [9]. Producenci wyrobów budowlanych i przedsię­biorstwa budowlane mogą uzyskiwać certyfi­katy o zgodności swoich systemów jakości po zadeklarowaniu ich zgodności z odpowiednią z wymienionych wyżej norm oraz po przepro­wadzonym procesie certyfikacji, w którym jed­nostka certyfikująca stwierdzi zgodność zapi­sów zawartych w księdze jakości z wymaga­niami danej normy oraz zgodność działalności firmy z zapisami podanymi w księdze jakości i procedurach realizacyjnych. Z uwagi na specyfikę realizacji procesów bu­dowlanych, co przedstawiono w rozdz. 1., speł­nienie przez przedsiębiorstwa budowlane wy­magań zawartych w normach serii PN-ISO 9000 jest znacznie trudniejsze niż w przypad­ku producentów wyrobów budowlanych. Dla­tego przedsiębiorstwa budowlane, które posia­dają certyfikat na swój system jakości zgodny z PN-ISO 9001, PN-ISO 9002 lub PN-ISO 9003, powinny opracowywać każdorazowo tzw. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz