Systemy prawne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy prawne - omówienie - strona 1 Systemy prawne - omówienie - strona 2 Systemy prawne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM REPRESYJNY opiera się na zakazach i sankcjach.
SYSTEM PROMOCYJNY opiera się na nakazach i gratyfikacjach. System prawo kapitalistycznego
System prawa socjalistycznego
własność prywatna i gospodarka wolnorynkowa jako podstawy ustroju ekonomicznego
podstawą ustroju ekonomicznego jest własność państwowa ( eufemistycznie nazywana własnością społeczną lub ogólnonarodową ), gospodarka planowa, demokracja parlamentarna jako podstawa ustroju politycznego
podstawą ustroju ekonomicznego są nie instytucje demokratyczne i parlamentarne, ale dyktatura partii komunistycznej, dla której prawo i instytucje państwowe są jedynie pasem transmisyjnym,
system praw i wolności obywatelskich z wolnością słowa i zrzeszania się jako podstawa porządku prawnego
na płaszczyźnie społecznej prawo socjalistyczne cechuje się daleko posuniętą negacją podstawowych praw i wolności obywatelskich a w szczególności wolności słowa i zrzeszeń
wyraźny podział na prawo publiczne i prywatne.
zatarcie podziału na prawo publiczne i prywatny ( Lenin: my nie uznajemy niczego prywatnego )- przynajmniej w oficjalnej doktrynie. ROZCZŁONKOWANIE SYSTEMU PRAWA to poziomy ( horyzontalny ) podział prawa na gałęzie w odróżnieniu od pionowego ( wertykalnego ) podziału według stopni hierarchicznych oraz "mieszanego" podziału według treści polegającego na rozróżnieniu zasad systemu prawa i norm zwykłych ze względu na:
a) rodzaj stosunków regulowanych,
b) metodę regulacji prawnej,
c) rodzaje sankcji,
d) stosunek podmiotów
Prawo publiczne
Prawo prywatne
Ulpian: "Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, enim quodem public utilia"- Prawem publicznym jest to, które dotyczy stanu państwa rzymskiego, istnieje bowiem interes publiczny.
Kryterium interesu ( czy jest publiczny czy prywatny?
Ulpian: "Privatum ius est quod singulorum utiliatem spectat, sunt enim quodem privatum utilia Prawem prywatnym jest to, co dotyczy poszczególnych osób, istnieje bowiem interes prywatny,
Reguluje:
a) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi,
b) stosunki prawne pomiędzy organami państwowymi a obywatelami
Kryterium podmiotowe- N. Bierling, F. Samlo
Reguluje:
a) stosunki prawne pomiędzy obywatelami
- stosunek nierównorzędności podmiotów ( subordynacja )
Kryterium przedmiotowe- G. Jelinek.
- stosunek równorzędności podmiotów ( koordynacja )
- Uruchomienie organizmów ochrony prawnej odbywa się z inicjatywy organu państwa
Kryterium ochrony prawa ( I )- Thon


(…)

… ( "państwowa", "społeczna", "indywidualna", "osobista" ), - wyrugowano podmioty znane jako "jednostki gospodarki uspołecznionej",
- wyraźnie wyrażono zasadę swobody umów
- wprowadzono klauzulę rebus sic stantibus,
- dodano nowy tytuł ( "Przekaz i papiery wartościowe" ),
- przywrócono swobodę rozporządzeń testamentowych gruntami rolnymi.
Dawniej duże znaczenie miało ogólne kryterium podmiotowe, ze względu…
…/organ administracji- osoba fizyczna/osoba prawna )
2. Prawo karne określa czyny przestępne, zasady odpowiedzialności karnej. Pozostaje dopełniającym dla wielu innych gałęzi prawa, które bez prawa karnego nie miałyby sankcji ( organ władzy publicznej- oskarżony/osoba prawna ( wyj. ). Zasady prawa karnego materialnego:
a) nullum crimen, nulla poena sine lege , b) zakaz stosowania analogii na niekorzyść…
… własności,
c) swoboda umów,
d) wykonywanie praw podmiotowych z uwzględnieniem ich społeczno- gospodarczego przeznaczenia i zasad współżycia społecznego,
e) ochrona działających w dobrej wiedze,
f) ochrona dób nabytych i osobistych INSTYTUCJA PRAWNA to zbiór norm prawnych wyodrębniony w jedną funkcjonalną całość ze względu na to, że w sposób wyczerpujący reguluje jakiś dostatecznie ważny typ stosunków…
…, bo wtedy ma zastosowanie reguła Lex specialis..., znamiona określone w przepisie pochłoniętym- np. włamanie się jest zwykle połączone z uszkodzeniem rzeczy, a znęcanie się z naruszeniem nietykalności cielesnej ). f) LEX PRIMIARA DEROGAT LEGI SUBSIDIARIAE ( przepis pierwotny uchyla przepis dopełniający ). SYSTEM ZAMKNIĘTY- to taki, w którym naczelna norma systemu wyznacza treść norm należących do systemu ( np. system…
… przez normę należącą do systemu, które nabyły i nie straciły mocy obowiązującej,
b) w sensie materialnym: jeśli dowolne zachowanie się posiada kwalifikacją prawną w normach tego systemu, a więc jest przedmiotem nakazu, zakazu albo dozwolenia albo jest prawnie indyferentne,
c) w sensie proceduralnym: jeśli kompetentne organy stosujące prawo powinny i mogą rozstrzygnąć każdą należycie wniesioną sprawę.
LUKA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz