SYSTEMY POLITYCZNE W EUROPIE KONSTYTUCJA- Wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3451
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SYSTEMY POLITYCZNE W EUROPIE KONSTYTUCJA- Wykład - strona 1 SYSTEMY POLITYCZNE W EUROPIE KONSTYTUCJA- Wykład - strona 2 SYSTEMY POLITYCZNE W EUROPIE KONSTYTUCJA- Wykład - strona 3

Fragment notatki:

Tematem notatki jest konstytucja. Notatka ma 5 stron, format docx. W treści notatki znajdują się następujące zagadnienia: konstytucja, multicentryczność systemu źródeł prawa, czasy międzywojenne, system państwa, Prof. Rozmaryn i Trzciński, ustawy konstytucyjne, konkordat, szczególny tryb uchwalania, szczególna nazwa, zgromadzenie narodowe, legitymizacja, konstytuanta, parlament, konwent konstytucyjny, zakres regulacji, szczególny tryb zmiany konstytucji, rewizja konstytucji, klasyfikacja konstytucji, ujęcie materialne, ujęcie formalne, konstytucja rzeczywista, konstytucja fikcyjna, stabilna, zmienna, pełna, niepełna, pisana, niepisana, zwyczaj. Ponadto w treści notatki: prawo zwyczajowe, konwenanse, precedensy, sztywna, jednolita, elastyczna, złożona, treść konstytucji, władztwo państwowe i zasady jego sprawowania, organizacja aparatu państwowego, system prawa i miejsce konstytucji w ramach tego systemu, NIK, zagadnienia wewnątrzpaństwowe, system społeczny, ustrój gospodarczy. W notatce pojawiają się także takie zagadnienia jak na przykład: status prawny jednostki, sposoby ustanowienia konstytucji w państwach demokratycznych, zmiana konstytucji, stosowanie konstytucji, stosowanie prawa, struktura i systematyka konstytucji, normy programowe, preambuła, funkcje konstytucji, prawna, wychowawcza.

SYSTEMY POLITYCZNE W EUROPIE KONSTYTUCJA KONSTYTUCJA - akt ustrojodawczy państwa o najwyższej mocy prawnej w systemie źródeł prawa. stanowi on tzw. normy podstawowe systemu, posiada moc najwyższą a inne akty normatywne powinny być zgodne z konstytucją. Tworzy system państwa. Ustala hierarchię aktów normatywnych
Umowy międzynarodowe pośrednio mogą wpływać na zmianę konstytucji
Multicentryczność systemu źródeł prawa - kilka ośrodków prawotwórczych, które tworzą własny system źródeł prawa i te systemy nakładają się na siebie jak „pajęczyna”. Przyjmuje się wykładnię dla innych systemów prawa
Międzywojenne czasy - mamy do czynienia z normami politycznymi, nie prawnymi w konstytucji
1955 lata - sąd najwyższy w swojej uchwale ustalił, że konstytucja nie może być tworzona przez sądy, nie ma znaczenia dla jednostek. Prof. Rozmaryn i Trzciński twórcy prawnej podstawy konstytucji
Konstytucja ma charakter normatywny
Obecnie sądy stosują konstytucję bezpośrednio - Polska art. 8 konstytucji
Wyrok można uzyskać tylko na podstawie konstytucji
Konstytucja zawiera zbiór norm wiążących poszczególne organy władzy(system władz, organów władz ustawodawczych, wykonawczych, sądowniczych) zawiera normy o sposobie „urządzenia” państwa
3 szczególne cechy konstytucji:
Szczególna forma konstytucji ^szczególna nazwa *Ustawy konstytucyjne - odrębny rodzaj źródeł prawa czy aktów normatywnych. Posiadają identyczną moc prawną w konstytucją
*Konkordat - umowa międzynarodowa ^szczególny tryb uchwalania - odrębny od trybu ustawodawczego, trudniej uchwalić konstytucję niż zwykłą ustawą. Bardzo istotną rolę ma suweren w trybie ustalenia - naród, który jest zwierzchnikiem suwerenem, on wraża wolę państwową; musi dojść do legitymizowania konstytucji przez naród w drodze referendum;
*Zgromadzenie narodowe - składa się z sejmu i senatu i sanowi odrębny organ konstytucyjny. Odrębny organ państwa i przewodniczy mu jedynie marszałek sejmu
*Legitymizacja przez naród jest pośrednia - poprzez wybór członków ciała(parlamentu - pełni rolę ustawodawczą wobec innych członków konstytucji, konstytuanta - ciało powołane do uchwalenia konstytucji będzie nadawała ostateczną moc prawną konstytucji, powoł

(…)

… - nazywana małą konstytucją, np. mała konstytucja polski z 1992 - regulowała mały wycinek ustroju państwa
Małe konstytucje - pojawiają się kiedy istnieje nagła potrzeba szybkiego uregulowania podstawowych ustaw, np. odzyskanie niepodległości, zmiana ustroju
Konstytucja pisana - akt normatywny
Konstytucja niepisana - na jej treść obok aktów normatywnych składają się również: ^zwyczaj - utrwalona praktyka…
…, bo nie jest artykułowana, preambuła posiada charakter normatywny, ponieważ jest częścią konstytucji, a cała konstytucja ma charakter normatywny. Nie można jednocześnie określić znaczenia normatywnego preambuły.
Zasada pomocniczości w polskiej konstytucji ujawnia się tylko w preambule. Preambuła polskiej konstytucji ma charakter normatywny
Funkcje konstytucji:
Prawna - konstytucję traktujemy jako akt prawotwórczy
… tryb zmiany jak w przypadku ustaw zwykłych, np. system brytyjski
Konstytucja jednolita - jeden akt normatywny, np. Polska konstytucja. Nie ma innych aktów, które mogłyby uzupełniać konstytucję
Konstytucja złożona - składa się z kilku aktów normatywnych, np. Austria, Francja - bloki konstytucyjne
Treść konstytucji
Władztwo państwowe i zasady jego sprawowania - dotyczy suwerena(czyli narodu), demokracja pośrednia(reguła w państwach demokratycznych) i bezpośrednia(jest w mniejszej lub większej formie przewidywana, wyjątkowo w formie referendum występuje w WB; w Szwajcarii jest najbardziej rozwinięta)
Organizacja aparatu państwowego ^podział władzy i sposób ukształtowania poszczególnych członków władzy - władza ustawodawcza(parlament może być jednoizbowy lub dwuizbowy), wykonawcza(rząd i głowa państwa…
… w wąskim znaczeniu oznacza wydawanie wyroków i decyzji administracyjnych tylko na podstawie konstytucji
Struktura i systematyka konstytucji
Systematyka konstytucji - sposób wewnętrznego uporządkowania treści konstytucji. Kolejne przepisy ustanowione w dalszej części muszą być interpretowane przez zasady ogólne
Wśród różnorodnych norm konstytucji występują zasady ustrojowe - są najważniejsze dla aksjologii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz