Systemy operacyjne - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 3 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 3 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne / Zarz ą dzanie procesami         1     Zarz ą dzanie procesami    Podstawowe wymagania odno ś nie systemu operacyjnego:    •  umoŜliwianie przeplatania się wykonywania wielu procesów w celu  maksymalizacji wykorzystania czasu procesora,  •  akceptowalnie krótki czas odpowiedzi systemu,  •  zarządzanie przydziałem zasobów poszczególnym procesom,  •  udostępnianie mechanizmów do komunikacji międzyprocesowej,  •  udostępnianie mechanizmów do tworzenia procesów.    Proces    •  czasem określany równieŜ mianem  zadania ,  •  tworzony w celu wykonania konkretnego programu,  •  moŜe być śledzony (ang. traced).    Systemy operacyjne / Zarz ą dzanie procesami         2         Systemy operacyjne / Zarz ą dzanie procesami         3     Proces mo Ŝ e by ć  w jednym z dwóch stanów:  •  wykonywany,  •  nie wykonywany.                  Systemy operacyjne / Zarz ą dzanie procesami         4     Utworzenie  nowego procesu moŜe być rezultatem:    •  uruchomienia zadania wsadowego,  •  rejestracji uŜytkownika do systemu,  •  zlecenia wykonania pewnej usługi, np. drukowania,  •  zlecenia utworzenia procesu potomnego wydanego przez proces  uzytkowy.    Zako ń czenie  działania procesu moŜe być rezultatem:    •  wykonania instrukcji  Halt  przez zadanie wsadowe,  •  wyrejestrowania się uŜytkownika z systemu,  •  zakończenia działania aplikacji,  •  wystąpienia wyjątku bądź błedu.  Systemy operacyjne / Zarz ą dzanie procesami         5       MoŜliwe przyczyny  zako ń czenia  działania procesu:    •  zakończenie realizacji algorytmu,  •  przekroczenie limitu czasowego,  •  brak dostępnej pamięci,  •  przekroczenie ograniczeń pamięci,  •  bład ochrony (np. próba zapisu do pamięci tylko do odczytu),  •  błąd arytmetyczny,  •  przeterminowania czasowe,  •  błąd wejścia/wyjścia,  •  próba wykonania nieprawidłowej instrukcji,  •  nieprawidłowe uŜycie danych,  •  interwencja systemu operacyjnego (np. w przypadku blokady),  •  zakończenie procesu macierzystego,  •  Ŝadanie procesu macierzystego.  Systemy operacyjne / Zarz ą dzanie procesami         6     Proces   nie  wykonuj ą cy  si ę  jest  gotowy  do  wykonania.  Proces  zablokowany   oczekuje  na  zdarzenie  wejścia/wyjścia.  Planista  nie  moŜe  po  prostu  wybrać  do  wykonania  procesu  znajdującego  się  najdłuŜej  w  kolejce, gdyŜ ten moŜe okazać się zablokowanym. 

(…)

… się zablokowanym.
MoŜliwe przyczyny zakończenia działania procesu:

Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
7
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
8
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
9
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
10
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
12
Procesy wstrzymane:
• procesor jest szybszy od urządzeń wejścia-wyjścia zatem moŜe zajść…

Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
18
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
20
o pozycja w strukturze danych, proces moŜe być elementem kolejki,
listy procesów bądź innej struktury organizującej procesy. PCB
moŜe zawierać wskaźniki do innych procesów implementujące
powyŜsze struktury;
o komunikacja
międzyprocesowa,
róŜne
znaczniki,sygnały,
komunikaty mogą być powiązane z komunikacją…

przydział unikatowego identyfikatora,
przydział pamięci dla procesu,
inicjalizacja PCB procesu,
wstawienie procesu w odpowiednie struktury (np. listę szeregowanych
procesów),
utworzenie ewentualnych dodatkowych struktur danych (np. do
rozliczania),
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
21
Kiedy wywłaszczać proces (odbierać procesor):
przerwanie zegarowe, proces wykorzystał przeznaczony mu czas…
… aktualnie wykonującego się procesu,
3. przeniesienie PCB procesu do odpowiedniej kolejki (np. kolejki
Gotowe),
4. wybranie innego procesu do wykonania,
5. aktualizacja PCB wybranego procesu,
6. aktualizacja struktur danych związanych z zarządzaniem pamięcią,
7. odzyskanie kontekstu wybranego procesu.
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
23
Zarządzanie procesami w systemach Unix SVR4
uruchomiony…
…,
• atrybuty ochrony i kontroli dostępu do współdzielonych obszarów
pamięci,
• informacja niezbędne do zarządzania pamięcią wirtualną.
Tablice dotyczące wejścia/wyjścia:
• dostępność oraz przyporządkowanie urządzeń we/wy,
• status operacji wejścia/wyjścia,
• lokacja w pamięci głównej wykorzystywana jako
źródło/przeznaczenie transferów wejścia/wyjścia.
Tablice dotyczące plików:
istnienie plików…
…,
lokalizacja na pamięci zewnętrznej,
bieŜący status,
atrybuty.
Czasami powyŜsza informacja jest zarządzana przez system zarządzania
plikami.
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
13
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
14
15
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
16
Tablica procesów
• gdzie jest zlokalizowany proces,
• atrybuty niezbędne do zarządzania procesem:
o identyfikator procesu,
o stan…
… stron opisujących pamięć wirtualną
skojarzoną z danym procesem;
o prawa własności i wykorzystanie zasobów, przykładowo, moŜe
zawierać listę otwartych plików oraz historię wykorzystywania
przez proces procesora.
Systemy operacyjne / Zarządzanie procesami
Informacje o stanie procesora
zawartość rejestrów procesora,
o stan rejestrów widocznych dla uŜytkownika,
o rejestry kontrolne i rejestry stanu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz