Systemy operacyjne - wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 11 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 11 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne /Przetwarzanie rozproszone i rozwi ą zania klastrowe         1   Przetwarzanie rozproszone i rozwi ą zania klastrowe    Rozproszone systemy operacyjne      Def.    Przez  rozproszony system operacyjny  ( RSO )   rozumiemy system, który  z  punktu  widzenia  uŜytkownika  wygląda  jak  zwykły  system  scentralizowany, ale jest uruchomiony na wielu niezaleŜnych jednostkach  obliczeniowych, przy czym:    •  uŜycie  wielu  jednostek  obliczeniowych  jest  dla  uŜytkownika  niewidoczne  ( przezroczyste ),  •  uŜytkownik widzi system jako  wirtualny komputer , nie zaś jako zbiór  osobnych maszyn połaczonych siecią.    W  przeciwieństwie  do   sieciowych  systemów  operacyjnych ,  w  RSO  nie  ma  rozróŜnienia  na   zasoby  lokalne  i  zdalne .  W  systemie  tym  z  punktu widzenia uŜytkownika wszystkie zasoby są  lokalne .   Systemy operacyjne /Przetwarzanie rozproszone i rozwi ą zania klastrowe         2   W  RSO  moŜna wyróŜnić bardziej  szczegółowo  następujące   wła ś ciwo ś ci :  1.  przezroczysto ść, rozumiana jako:  •   przezroczysto ść  poło Ŝ enia  - uŜytkownicy nie powinni być w stanie  określić lokalizacji zasobów  •   przezroczysto ść   w ę drówki   -  zasoby  systemu  mogą  zmieniać  swoje  fizyczne  połoŜenie,  co  nie  powinno  mieć  wpływu  na  działanie systemu; np. jeŜeli plik znajdował się na komputerze A i  został przeniesiony na komputer B, to uŜytkownicy powinni nadal  odwoływać się do pliku w ten sam sposób  •   przezroczysto ść   zwielokrotniania   -  system  powinien  móc  bez  wiedzy  uŜytkownika  wykonywać  kopie  niektórych  jego  zasobów  i  co  więcej  istnienie  wielu  kopii  nie  powinno  być  dla  niego  dostrzegalne  •   przezroczysto ść  współbie Ŝ no ś ci  - równoczesna chęć skorzystania  z tego samego zasobu przez kilku uŜytkowników nie powinna być  dla nich widoczna  •   przezroczysto ść   pod  wzgl ę dem  równoległo ś ci   -  uŜytkownik  nie  powinien  być  świadom,  Ŝe  jego  proces  lub  wiele  procesów  wykonuje się równolegle na kilku komputerach  Systemy operacyjne /Przetwarzanie rozproszone i rozwi ą zania klastrowe         3     2. elastyczno ść   System  powinien  być  łatwy  do  przebudowy  od  strony  implementacyjnej, tzn. powinien być wyposaŜony w małe  mikroj ą dro ,  a większość usług świadczonych przez  SO  powinno być przeniesione  w  obszar u Ŝ ytkownika   

(…)

…, które działa na kaŜdym procesorze
• zbioru serwerów dostarczających większości tradycyjnych funkcji SO.
Mikrojądro ma cztery podstawowe zadania:
1. zarządzanie procesami i wątkami
2. niskopoziomowe zarządzanie pamięcią
3. zapewnienie komunikacji międzyprocesowej
4. niskopoziomowe operacje we/wy
System Amoeba jest oparty na modelu obiektowym klient-serwer.
Obiekt jest wydzielonym zestawem danych, na których moŜna
wykonywać pewne dobrze określone działania. Jest to w istocie
abstrakcyjny typ danych. Obiekty są pasywne. Nie zawierają procesów,
8
Systemy operacyjne /Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe
9
metod ani innych aktywnych jednostek, które "coś robią”. KaŜdy obiekt
jest zarządzany za pomocą procesu serwerowego.
Gdy proces tworzy obiekt, wówczas zarządzający nim serwer ,
zwraca…
… serwerowi
obsługującemu obiekt do identyfikacji obiektu, na którym ma być
wykonane zlecenie. Pole pierwsze i drugie adresują w sposób
jednoznaczny kaŜdy obiekt w systemie.
• rights bits - jest to pole praw dostępu do obiektu, które zawiera
informacje o tym jakie operacje właściciel tego capability moŜe wykonać
na tym obiekcie. Pole to nie ma jednoznacznej interpretacji dla
wszystkich rodzajów obiektów…
…. powinien być wyposaŜony w małe mikrojądro,
a większość usług świadczonych przez SO powinno być przeniesione
w obszar uŜytkownika
3. niezawodność
• dostępność zasobów systemu powinna być ciągła
• mimo awarii jednej maszyny system jako całość działa nadal
2
W RSO moŜna wyróŜnić bardziej szczegółowo następujące właściwości:
1. przezroczystość, rozumiana jako:
• przezroczystość połoŜenia - uŜytkownicy…
… operacyjny Amoeba
W systemie Amoeba moŜna wyróŜnić:
• stacje robocze (workstations) - po jednej dla kaŜdego uŜytkownika
(Sun, PC/AT i X terminale). Mogą to być maszyny bez dyskowe
• pulę procesorów (processor pool) utworzoną z większej liczby
procesorów, które mogą być dynamicznie przydzielane procesom, a
następnie po zakończeniu ich działania zwracane do puli. Pozwala to
na równoległe wykonywanie wątków…
… tego samego procesu lub wielu
procesów
• specjalizowane serwery (specialized servers) będące komputerami, na
których działają procesy serwery świadczące róŜne usługi na rzecz
systemu
• brama (gateway) będąca komputerem umoŜliwiającym dostęp do
systemu Amoeba z innych podsieci lub korzystywanie z tych podsieci
przez system
System Amoeba (SA) składa się z dwóch podstawowych elementów:
• mikrojądra…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz