Systemy operacyjne - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 1 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 1 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne / wykład 1     1  Systemy operacyjne    Plan wykładu    1.  Wprowadzenie    1.1. Podstawowe definicje  1.2. Model i implementacja procesów  1.3. Tryby przetwarzania  1.4. Historia rozwoju  SO   2.  Programowanie w j ę zyku powłoki   sh  2.1  Wprowadzenie  2.2  Zmienne powłoki    2.3  Metaznaki i rozpoznawanie wzorców  2.4  Zasady substytucji   2.5. Przeadresowywanie  we - wy   2.6. Procedury powłoki  3.  Koncepcje i struktury SO  3.1. Struktura monolityczna  3.2. Struktura warstwowa  3.3. Maszyny wirtualne  Systemy operacyjne / wykład 1     2  3.4. Model klient-serwer  3.5. Windows NT    4.  J ą dro hipotetycznego SO  - system  MINIX  4.1. Struktura systemu  MINIX  4.2. Graf stanów procesu  4.2. Warstwy systemu  MINIX    5.  System plików   5.1. Wprowadzenie   5.2. Charakterystyka systemu plików  5.3. Sposoby implementacji systemu plików    6.  Komunikacja mi ę dzy procesami   6.1. Warunki wyścigu  6.2. Sekcje krytyczne i wzajemne wykluczanie  6.3. Przegląd implementacji wzajemnego   wykluczania  6.4. Semafory  6.5. Monitory  6.6. Komunikaty  Systemy operacyjne / wykład 1     3    7.  Algorytmy szeregowania   7.1. Klasyfikacja algorytmów szeregowania  7.2. Informacje wykorzystywane w algorytmach szeregowania   7.3. Kryteria szeregowania  7.4. Zdarzenia powodujące ponowne szeregowanie  7.5. Przegląd algorytmów szeregowania     8.  Zarz ą dzanie pami ę ci ą  8.1. Wprowadzenie  8.2. Pamięć dzielona   8.3. Algorytmy alokacji  8.4. Pamięć wirtualna   8.5. Stronicowanie  8.6. Algorytmy wymiany  8.7. Efektywność funkcjonowania pamięci wirtualnej  8.8.  Segmentacja    9.  Zarz ą dzanie urz ą dzeniami zewn ę trznymi   9.1. Wprowadzenie  Systemy operacyjne / wykład 1     4  9.2. Programy obsługi  UZ   9.3. Przykładowe realizacje    10.  Blokady   10.1 Model systemu  10.2 Warunki konieczne istnienia blokady  10.3 Graf przydziału zasobów  10.4 Metody postępowania z blokadami    11.  Wprowadzenie do rozproszonych systemów operacyjnych   11.1. Definicja i właściwości rozproszonego systemu operacyjnego  11.2. Rozproszony system opracyjny jako maszyna wirtualna  11.3. Problemy implementacyjne  11.4. Rozproszony system operacyjny  Amoeba   Systemy operacyjne / wykład 1     5  Wprowadzenie     Podstawowe definicje    Def.  System  Operacyjny   SO   jest  to  zbiór  programów  i  procedur  spełniających  dwie  podstawowe funkcje:    1.  zarządzanie  zasobami   systemu komputerowego ,   2.  tworzenie  maszyny wirtualnej .    Zasobem systemu  jest kaŜdy jego element 

(…)

… danych:
• pozycja w tablicy procesów (process table)
• u-obszar (u-area) zawierający prywatne dane.
Def.
Proces stanowi podstawowy obiekt dynamiczny w systemie i rozumieć go będziemy
jako wykonujący się program wraz z jego środowiskiem obliczeniowym tzn.
• przestrzenią adresową procesu,
• zawartością rejestrów,
• otwartymi plikami,
• zbiórem zmiennych widocznych w otoczeniu procesu, np. $HOME, $PATH itd.
W systemie Unix przestrzeń adresowa procesu składa się z:
• segmentu kodu programu (text segment)
• segmentu danych (data segment)
• segmentu stosu (stack segment)
• segmentu dzielonego (shared segment)
Systemy operacyjne / wykład 1
• róŜne liczniki rejestrujące czas wykonania
zasobów jądra.
12
procesu oraz wykorzystania
Struktura ta cały czas pozostaje w pamięci głównej, natomiast U-obszar jest
wymiatany…

zmiennych globalnych i struktur danych uŜytkownika, wartości uŜywanych przez
niego rejestrów komputera, wartości zapamiętane w odpowiadającej mu pozycji w
tablicy procesów i u-obszarze oraz zawartość związanych z nim stosów uŜytkownika
i jądra. Instrukcje SO i jego globalne struktury danych są dzielone przez wszystkie
procesy, lecz nie stanowią części konteksu Ŝadnego z nich.
14
Systemy operacyjne / wykład…
…. KaŜdy z
potomków moŜe z koleji tworzyć nowe procesy, w wyniku czego powstaje w
systemie struktura hierarchiczna procesów.
16
Systemy operacyjne / wykład 1
Wywołanie systemowe fork
Wywołanie fork tworzy nowy proces potomny, który stanowi obraz procesu
macierzystego. Obraz ten zawiera następujące elementy:
• wspólny ( bądź nie) kod programu (shared text)
• dane (data)
• stos uŜytkownika (user stack…
… operacyjne / wykład 1
17
18
• proces macierzysty kontynuuje działanie współbieŜne ze swoimi potomkami
• proces macierzysty oczekuje, dopóki wszystkie jego procesy potomne nie
zakończą pracy.
Wywołanie fork jest bezargumentowe i zwraca 3 wartości:
• w przypadku błędu zwraca -1
• w trybie normalnym:
0 - proces potomny
> 0 - proces macierzysty
Procesy wykonywane w SO mogą być niezaleŜne…
… Integrator and Computer ( elektroniczne urządzenie
numeryczne całkujące i liczące) - zbudowany na Uniwersytecie Pensylwania przez
J. Eckerta. i J. Mauchly.


zbudowany w latach 1943-1946,
wykorzystywany do 1955,
30 ton, 1400 m2, 18 tys. lamp próŜniowych, 140 kW,
5000 operacji dodawania na sekundę,
20 rejestrów na 10-cyfrowe liczby dziesiętne,
główna wada – programowanie przez ustawianie przełączników i wtykanie i
wyjmowanie kabli.
28
Systemy operacyjne / wykład 1
Struktura maszyny von Neumanna
Wśród twórców komputerów pierwszej generacji na szczególną uwagę zasługuje
John Von Neumann.
W 1944 John Von Neumann sformułował następujące załoŜenia:
1. Współczesny komputer powinien posiadać:
• pamięć złoŜoną z elementów przyjmujących stany 0 lub 1,
arytmometr, który wykonuje działania arytmetyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz