Systemy operacyjne - wykład 2

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 2 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 2 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne / Programowanie w j ę zyku powłoki   1    Programowanie w j ę zyku powłoki sh    Powłoka  (interpreter  poleceń,  ang.   shell )  jest  programem  uruchamianym  standardowo  po  otwarciu  sesji  uŜytkownika  przez  proces   login .  Powłoka  jest  aktywna  aŜ  do  wystąpienia  znaku  ,  który  powoduje  jej  zatrzymanie  i  zgłoszenie tego faktu do  j ą dra systemu .    KaŜdy  uŜytkownik  otrzymuje  własny  i  odrębny  egzemplarz   sh .  Program   sh  wypisuje    monit   $   na  ekranie,  dając  znać  o  swojej  gotowości  do  przyjęcia  polecenia  ( komendy ).    Sh  funkcjonuje wg następującego schematu:    1.  wypisuje monit,   2.  czeka na wprowadzenie tekstu z klawiatury,   3.  analizuje wiersz polecenia i znajduje program,   4.  zleca jądru wykonanie programu,   5.  przyjmuje odpowiedź od jądra, ponownie wypisuje monit.     Systemy operacyjne / Programowanie w j ę zyku powłoki   2    W czasie  inicjalizacji    powłoki   przypisywane są  wartości   zmiennym   powłoki, a  następnie  wykonywany  jest   skrypt   systemowy  definiujący  dalsze  elementy  otoczenia  powłoki.     Dla  sh  oraz  ksh  skrypt ten nosi nazwę  .profile , dla  csh  .login  oraz  .cshrc .    W zaleŜności od typu interpretera poleceń lista plików inicjacyjnych moŜe być  bardzo  rozbudowana.  Przykładowo,  lista  plików  inicjacyjnych  dla  interpretera  zsh  jest następująca:    •  /etc/zprofile  •  /etc/zlogin  •  /etc/zshrc  •  /etc/zshenv  •  ... oraz ich odpowiedniki kropkowe w katalogu domowym uŜytkownika.    Systemy operacyjne / Programowanie w j ę zyku powłoki   3      U Ŝ ytkownik i jego otoczenie      W systemie Unix wyróŜnia się dwa rodzaje uŜytkowników:    •   zwykli,  •   systemowi (superuŜytkownicy, ang.  superusers ).     KaŜdy  nowy  uŜytkownik    musi  być  włączony  do  systemu  przez   u Ŝ ytkownika  systemowego  - pełniącego funkcje administratora systemu.    Do pliku  /etc/passwd  wpisywane są następujące informacje:    • nazwa uŜytkownika,  • hasło,  •  uid  (ang.  user identification ),  •  gid  (ang.  group  identification ),  Systemy operacyjne / Programowanie w j ę zyku powłoki   4    • informacja o uŜytkowniku,  • katalog domowy uŜytkownika,  • nazwa powłoki inicjowanej po otwarciu sesji.    Przykład   Wiersz z pliku   /etc/passwd  moŜe wyglądać następująco:    labsou8: hasło zakodowane :201:50::/usr/labsou8:/bin/sh   

(…)

… przez uŜytkownika,
PS1
- (ang. Prompt String 1) pierwszy znak zachęty powłoki,
standardowo jest to znak ,,$’’,
PS2
- (ang. Prompt String 2) drugi znak zachęty powłoki. Standardowo
jest to znak ,,>’’,
SHELL
- przy wywołaniu nowej powłoki sprawdzana jest definicja zmiennej
SHELL,
TERM
- rodzaj terminala stosowanego przez uŜytkownika np. vt100,
TZ
- (ang. Time Zone) strefa czasowa,
TERMCAP- plik zawierający…
… / Programowanie w języku powłoki
17
Systemy operacyjne / Programowanie w języku powłoki
18
Instrukcja wyboru (case)
Instrukcja warunkowa (if)
Instrukcja wyboru pozwala na wielokrotne rozgałęzienie. Ogólny jej zapis
wygląda następująco:
Ogólny zapis jest następujący:
if ciąg_komend_1
then ciąg_komend_2
{else ciąg_komend_3}
fi
case słowo in
wzór_1) lista_komend_1;;
wzór_2) lista_komend_2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz