Systemy legalizacji działalności gospodarczej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy legalizacji działalności gospodarczej - wykład - strona 1 Systemy legalizacji działalności gospodarczej - wykład - strona 2 Systemy legalizacji działalności gospodarczej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY LEGALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Legalizacja to taki stan , który jest zgodny z prawem.   Rozróżnia się kilka systemów ewidencyjnych : 1.       System ewidencyjny ( najpowszechniejszy ) obejmuje ok. 2 miliony przedsiębiorców, wpis do ewidencji jest podstawą prowadzenia działalności. Ewidencja działalności gospodarczej jest prowadzona przez organy ewidencyjne. Ustawa o działalności gospodarczej stwierdza, że organem ewidencyjnym jest terenowy organ administracji , ale ustawa kompetencyjne przekazała je jako zadanie zlecone organom gminy. Organ ewidencyjny prowadzi rejestr ewidencji dział. gospod. Do ewidencji tej wpisuje się : a)       dane : -        osoby fizycznej - imię , nazwisko , miejsce zamieszkania , -        jedn. nie posiadającej osobowości prawnej - nazwę i siedzibę , b)       przedmiot działalności ( określony w sposób rzeczywisty ) odpowiadający temu , czym dana jednostka będzie się zajmowała . Może być on określony dwoma sposobami : A: powszechnie zrozumiałymi sformułowaniami , przy użyciu słów , których znaczenie jest jednoznaczne , B: przy użyciu określeń znajdujących się w europejskiej klasyfikacji działalności , wydanej przez Prezesa GUS , która podaje nazewnictwo odnoszące się do gospodarki , W przypadku formułowania przedmiotu dział. gospod. wybór sposobu określenia jest dowolny , sposób A lub B. c)       miejsce wykonywania działalności ( jedno lub kilka, można też określić jako miejsce prowadzenia dział. gospod. teren całego kraju ) , d)       termin rozpoczęcia działalności. Obok ww. można wpisać również dane dotyczące pełnomocnika.   Wpis następuje wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, zwanym zgłoszeniem i winno ono zawierać ww. elementy. Wnosi się za niego opłatę skarbową. Działanie organu polega wyłącznie na badaniu zgodności wniosku z prawem ( czy zawiera wszystkie niezbędne dane ). W przypadku braku odpowiednich danych organ zwraca uwagę wnioskodawcy na ich uzupełnienie , bowiem w przypadku nie uzupełnienia wniosku organ odmawia wpisu. Organ ewidencyjny bada również czy dana jednostka podlega wpisowi do ewidencji dział. gospod..   Nie podlegają wpisowi do ewidencji osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , którymi są spółki prawa handlowego ( spółki jawne i komandytowe ).   Nie podlega wpisowi do ewidencji dział. gospod. działalność prowadzona w sferze rolnictwa indywidualnego, działalność, która dla jej podjęcia wymaga koncesji ;lub zezwolenia.

(…)

…, z których wynika zakaz prowadzenia działalności pewnego rodzaju ).   System ewidencyjny będzie funkcjonował w ciągu najbliższych dwóch lat. W 2001 r. przestanie istnieć w związku z obowiązywaniem ustawy o krajowym rejestrze sądowym.   Organ ewidencyjny nie jest upoważniony by badać zgłoszenia do ewidencji pod względem merytorycznym, lecz jedynie pod względem formalno - prawnym. Na gruncie nowej ustawy przewiduje…
… bezpieczeństwu państwa, obywateli lub nie będzie naruszać interesów gospodarki państwa.   Po zbadaniu sytuacji prawnej i faktycznej może zostać wydana decyzja koncesyjna. Przeważnie trwa to dosyć długo , dlatego organ koncesyjny może wydać promesę koncesyjną , czyli przyrzeczenie wydania koncesji. Organ koncesyjny wydając promesę zobowiązuje się do późniejszego wydania koncesji , ale to zobowiązanie…
… , zakupu surowców, materiałów technologii itp. ) b)       drudzy uważają , iż promesa umożliwia koncesjonariuszom dokonywanie czynności właściwych prowadzeniu działalności gospodarczej. Są to dwa różne stanowiska , które można oprzeć o aktualnie obowiązujące przepisy.   Organ koncesyjny może ograniczyć koncesję , oznacza to zawężenie pola działania danego przedsiębiorcy ( przedmiotowe zawężenie ) , np…
… , np. nadawanie programów radiowych i telewizyjnych ( ust. o radiofonii i telewizji ) , budowa i eksploatacja autostrad ( ust. o budowie dróg i autostrad płatnych ).   Organy koncesyjne - to organy naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej , w których zakresach kompetencji znajduje się wydawanie decyzji w sprawach koncesji. Organy koncesyjne wydają koncesję na rzecz koncesjonariuszy…
…, notariusz , radca prawny ). Działalność podejmowana jest na własne ryzyko. Osoby , które wykonują wolne zawody podlegają rejestracji kwalifikacyjnej , dokonują jej korporacje ( samorządy zawodowe ) np. samorząd lekarski , który prowadzi ewidencję lekarzy pracujących na własny rachunek. Niekiedy wykonywanie wolnego zawodu łączy się z uzyskaniem zezwolenia ( organ ubezpieczeniowy ). Rejestracja kwalif…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz