Reglamentacja działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reglamentacja działalności gospodarczej - strona 1 Reglamentacja działalności gospodarczej - strona 2 Reglamentacja działalności gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

12. REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Reglamentacja działalności gospodarczej - polega na wprowadzaniu specyficznych nakazów i zakazów w celu ochrony interesu publicznego zagrożonego w związku z wykonywaniem konkretnej działalności
-ograniczenia mogą pochodzić z ustawy, często podlegają konkretyzacji w drodze rozstrzygnięć administracyjnych -cechą charakterystyczną reglamentacji jest administracja kontrolna
Administracja kontrolna - dotyczy spełnienia przez zainteresowanego ustawowych warunków do prowadzenia działalności
-następuje obligatoryjnie przed podjęciem działalności gospodarczej
-przybiera 2 podstawowe formy:
a) obowiązek dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej
b) obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę aktu administracyjnego dopuszczającego do podjęcia działalności (pozwolenia)
-funkcje kontrolne wykonuje organ właściwy do wydania aktu dopuszczającego lub prowadzący rejestr działalności regulowanej Formy reglamentacji: 1) zezwolenie
2) koncesja 3) licencja
4) zgoda Rodzaje działalności gospodarczej ze względu na ograniczenia przedmiotowe: 1) działalność wolna - nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia ani wpisu w rejestrze działalności regulowanej -wykonywana jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców
2) działalność regulowana - wymaga uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej 3) działalność objęta zezwoleniami (licencjami, zgodami) - wymaga uzyskania zezwolenia (licencji, zgody)
4) działalność koncesjonowana - wymaga uzyskania koncesji Działalność regulowana -jej cechą charakterystyczną jest obowiązek uzyskania wpisu do dodatkowego rejestru (poza rejestrem powszechnym - EDG oraz rejestrem przedsiębiorców) -zalicza się ją do działalności reglamentowanej -kontrola działalności nie jest uprzednia, ma charakter następczy
-stwierdzenie spełniania ustawowych wymogów następuje na podstawie oświadczenia samego zainteresowanego
-sprawdzenie spełnienia ustawowych wymogów następuje w drodze kontroli organu prowadzącego rejestr, bada on zgodność z prawdą oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę
-podstawą wpisu do rejestru działalności regulowanej jest oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące spełnienia przez niego warunków podjęcia i wykonywania działalności -działalność regulowaną można podjąć po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej i uprzednim uzyskaniu wpisu do EDG i rejestru przedsiębiorców -wpis ma charakter deklaratoryjny -rejestr działalności regulowanej jest jawny

(…)

… o swobodzie działalności gospodarczej -organami udzielającymi koncesji są:
1) minister właściwy dla danej dziedziny
2) kierownicy urzędów centralnych, np. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
3) marszałkowie województw i starostowie -organ udzielający koncesji dokonuje oceny przedsiębiorcy z punktu widzenia interesu publicznego, szczególnie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli -dziedzinami objętymi koncesją są:
a) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż -regulacje w tym zakresie przewiduje ustawa prawo geologiczne i górnicze
b) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
c) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucja i obrót paliwami oraz energią
-regulacje znajdują…
… koncesji na czas krótszy -możliwym jest określenie w treści koncesji szczególnych warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją Promesa - jest to przyrzeczenie publiczne, które wiąże organ przez okres jej ważności i stanowi prawo podmiotowe po stronie adresata -w tym czasie uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie koncesji zależy od braku zmian okoliczności towarzyszących wydaniu promesy oraz wypełnieniu przez przedsiębiorcę warunków w niej określonych -decyzję o wydaniu koncesji jest wówczas łatwiej uzyskać Ograniczenie liczby koncesji - jeżeli organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji musi to ogłosić w Monitorze Polskim -jeżeli liczba wnioskodawców ubiegających się o udzielenie koncesji jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz