Systemy emerytalne w wybranych krajach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy emerytalne w wybranych krajach - strona 1 Systemy emerytalne w wybranych krajach - strona 2 Systemy emerytalne w wybranych krajach - strona 3

Fragment notatki:

Zasady funkcjonowania systemów emerytalnych w wybranych krajach.
Numer karty Social Security, największego na świecie państwowego systemu emerytalno-ubezpieczeniowego, w USA jest ważniejszy niż prawo jazdy. Bez tego nie można pracować czy tanio się wyleczyć. Od lat trzydziestych XX wieku karty takie dają Amerykanom poczucie bezpieczeństwa. Każdy pracujący otrzymuje numer zabezpieczenia społecznego (social security number). Numer ten pozwala zidentyfikować pełny zapis zarobków i drogi zawodowej pracownika. Bazowy system emerytalno-rentowy - pierwszy filar (Social Security, pełna nazwa: Old Age and Disability Income - dochody dla ludzi w podeszłym wieku i niepełnosprawnych) powstał w 1935 roku i jest oparty na umowie międzypokoleniowej. Zgodnie z ustawą z 1935 roku podstawowym źródłem finansowania programu emerytalno-rentowego są składki płacone w jednakowej wysokości przez pracownika i pracodawcę. Wysokość składki stanowiącej określony odsetek wynagrodzenia ustala parlament amerykański w odpowiedniej regulacji prawnej. Wyznaczony jest też górny pułap wynagrodzenia, do którego oblicza się składki. Pułap ten indeksowany jest corocznie wskaźnikiem zmian przeciętnej płacy.
W amerykańskim modelu ubezpieczenia przyjęto następujące podstawowe zasady: związek świadczenia z zatrudnieniem - uprawnienie do świadczenia wynika z wykonywania pracy zarobkowej oraz długości okresu zatrudnienia, wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia w okresie pracy;
niezależność świadczeń od dochodów - przyznanie świadczenia oraz ustalenie jego wysokości nie jest uzależnione od poziomu innych środków finansowych beneficjenta (z wyjątkiem dochodów z pracy);
składkowość systemu - uprawnienia do świadczeń nabywa się przez płacenie składek ubezpieczeniowych;
obowiązek ubezpieczenia - pracownik podejmując pracę w miejscu objętym ubezpieczeniem, obowiązkowo przystępuje do systemu ubezpieczenia;
ścisłe określenie uprawnień - regulacja prawna precyzyjnie określa uprawnienia ubezpieczonych, nie ma elementów uznaniowości w decyzjach administracyjnych o przyznaniu i wysokości świadczeń.
Podstawowym warunkiem nabycia uprawnień do wszystkich świadczeń jest zaliczenie określonego stażu ubezpieczenia. Staż ubezpieczeniowy wyrażany jest w kwartałach ubezpieczenia. Kwartał ubezpieczenia jest to okres zatrudnienia w miejscu pracy objętym ubezpieczeniem, w którym zarobki osiągnęły określoną prawnie minimalną kwotę. Wiek stanowi drugie, obok stażu, kryterium przyznania emerytury. Prawo do emerytury przysługuje już od momentu ukończenia 62 lat. Świadczenie w pełnym wymiarze można jednak uzyskać, gdy się osiągnie normalny wiek - 65 lat. Normalny wiek zostanie podniesiony do 67 lat w 2027 roku. Nie przewiduje się natomiast podwyższenia wieku uprawniającego do wcześniejszej emerytury.

(…)

… zabezpieczenia emerytalnego na podstawie tego, jaki podmiot prowadzi system. Przy przyrzeczeniu bezpośrednim podmiotem jest pracodawca, który finansuje świadczenia poprzez regularne odpisy na emerytury, dokonywane w okresie pracy danej osoby w zakładzie. Przy drugiej formie, tzw. ubezpieczeniu bezpośrednim, pracodawca zawiera na rzecz pracowników umowy ubezpieczenia na życie. Podmiotem zabezpieczenia na życie…
…). Dodatki do rent/emerytur odnośnie branży górniczej stanowią 61,2 mld Euro.
Starzenie się społeczeństwa grozi nie tylko koniecznością zabezpieczenia go rentami, ale także rozrastającymi się nakładami na system opieki zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczenie chorobowe jest systemem samofinansującym się. Dlatego w chwili obecnej wydatki te nie są do określenia ( do dyspozycji mają 140 mld…
… ustawowych. Do nabycia prawa do emerytury (od 65 roku życia dla mężczyzn i 60 roku dla kobiet) wymagane jest 20 lat składkowych. W momencie przejścia na emeryturę ubezpieczony może wykupić rentę w towarzystwie ubezpieczeń na życie lub zdecydować się na rentę wypłacaną przez AFP. O wysokości emerytury decydują dochody z inwestycji składek - jest to system z określonymi składkami.
Jest to więc przymusowy…
… zarobków i końcowych zarobków.
Programy o określonej składce - pracodawca tworzy indywidualne konto emerytalne dla pracownika, na które wpłaca sam lub przy udziale pracownika ustaloną składkę. Świadczenie emerytalne odzwierciedla stan jego konta. Na stan konta mają wpływ: poziom składek pracodawcy i pracownika, dochody lub straty z inwestycji kapitału. Udział pracownika może być obowiązkowy lub dobrowolny…
…, portfel inwestycyjny wart około 180 mld USD), Kalifornijski System Emerytalny Nauczycieli, System Emerytalny General Motors itd. Nikt nie inwestuje w gospodarkę USA więcej niż one. Od dziesięcioleci są jej kołem zamachowym, finansową podwaliną American Dream. W Niemczech powszechnie stosowana koncepcja trzech „filarów” lub warstw dzieli ogół zabezpieczenia na publicznoprawne systemy zabezpieczenia…
… größten Etatposten. Frankfurter Allgrmeine Zeitung. Dezemder 6, 2002, nr 284, s. 15.
Tomy Major: Up to a third German life group “to go”. “Financial Times”. November 11, 2002, s. 1.
S. Golinowska: Ekonomia polityczna reformy emerytalnej. Wyd. CASE, Warszawa 1998, s. 54.
M. Żukowski: Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem. WAE, Poznań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz