System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - wykład - strona 1 System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - wykład - strona 2 System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych    Funkcje ubezpieczeń   1)  Odszkodowawcza  2)  Prewencyjna  3)  Represyjna.     Do  funkcji finansowych ubezpieczeń  zalicza się:    fiskalną,    redystrybucyjną,    lokacyjną,    interwencyjną,    kontrolną.    Podział ubezpieczeń  Zgodnie z prawem ubezpieczeniowym można je  podzielić na dwie główne  kategorie:  1) społeczne,  2) gospodarcze.    Pojęcie i zakres zabezpieczenia społecznego   Wg A. Rajkiewicza  - system świadczeń, do których obywatele mają prawo lub z  których mają możliwość korzystania w wypadkach i na warunkach określonych  odpowiednimi przepisami.   Wg W. Muszalski  zabezpieczenie społeczne jako ideę, zgodnie z którą ogół  społeczeństwa przez swą organizację, czyli państwo, jest zobowiązany do  zapewnienia warunków bytu wszystkim, którzy nie ze swej winy nie mogą ich sobie  zapewnić przez własną pracę.   Tradycyjnie za główny cel systemów zabezpieczenia społecznego uznaje się  zagwarantowanie bezpieczeństwa socjalnego.      Na gruncie prawa polskiego  pomoc społeczna  stanowi niezbędną i integralną część  prawa zabezpieczenia społecznego, a różnice między pomocą społeczną a  pozostałymi instytucjami związane są głównie ze specyfiką socjalnego ryzyka i  funkcją tej instytucji.     Konstrukcja systemu ubezpieczeń społecznych  Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  w ramach  ubezpieczenia społecznego  dzieli je na cztery działy według rodzaju  chronionego  ryzyka,  tj. na:    ubezpieczenia emerytalne,    ubezpieczenia rentowe,    ubezpieczenia chorobowe,    ubezpieczenia wypadkowe.     Zasady wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne  Cechy ubezpieczeń:    przymusowość,    celowość,    odpłatność,    bezzwrotność.    Ustalanie składki  Składka na ubezpieczenie społeczne jest ustalona na podstawie ustawy z 13  października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jako stopa procentowa  podstawy wymiaru (tj. wynagrodzenia, przychodu).   Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega zróżnicowaniu dla poszczególnych  płatników składek i jest ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i  skutków tych zagrożeń, występujących w działalności poszczególnych podmiotów  gospodarczych.    Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniona   jest od:      liczby ubezpieczonych - ustalanej jako iloraz sumy ubezpieczonych podlega- jących ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 

(…)

… sportowych,
 przychód w kwocie zadeklarowanej przez ubezpieczonego nie niższej niż
kwota minimalnego wynagrodzenia (dotyczy to zatrudnionych na podstawie
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz uprawnionych do dobrowolnych
ubezpieczeń emerytalnego i rentowego),
 przychód w kwocie zadeklarowanej przez ubezpieczanego nie niższej niż 60%
kwoty minimalnego wynagrodzenia (dotyczy to osób prowadzących
pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących),
 kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2009 r.
wynoszącą 1276 zł wg MP nr. 55, poz. 499; od 1 stycznia 2010 r. wynosząca
1317 zł wg MP nr 48, poz. 709),
 kwota zasiłku stałego, np.: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek stały z pomocy
społecznej (przed opodatkowaniem i odliczeniami)33.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia…
… stanowiący odpowiednio: kwotę uposażenia (dla senatorów i
posłów), stypendium stypendystów sportowych,
 przychód w kwocie zadeklarowanej przez ubezpieczonego nie niższej niż
kwota minimalnego wynagrodzenia (dotyczy to zatrudnionych na podstawie
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz uprawnionych do dobrowolnych
ubezpieczeń emerytalnego i rentowego),
 przychód w kwocie zadeklarowanej przez ubezpieczanego…
… do wpłat na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGSP).
Rodzaje świadczeń
1. zasiłki chorobowe,
2. świadczenia rehabilitacyjne,
3. zasiłki wyrównawcze,
4. zasiłki macierzyńskie,
5. zasiłki opiekuńcze,
6. zasiłki pogrzebowe,
7. renty z tytułu niezdolności do pracy, » renty szkoleniowe,
8. renty rodzinne,
9. emerytury,
10. dodatki z tytułu niepełnosprawności i sieroctwa,
11…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz