System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna- wykład 4 - strona 1 System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna- wykład 4 - strona 2 System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

19.11.2012
Wykład 4
System ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zapewnia ubezpieczeniu ochronę przed roszczeniem odszkodowawczym
Roszczenie objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej powstaje u poszkodowanego w następstwie czynu niedozwolonego lub nienależytego wykonania zobowiązania dokumentu
Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonego przed ujemnymi konsekwencjami roszczenia poszkodowanego,
Ubezpieczenie OC daje poszkodowanemu pewność naprawienia szkody powstałej na skutek działań osób trzecich,
przedmiot ubezpieczeń OC „odpowiedzialność cywilna”
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a NIE „ od odpowiedzialności cywilnej” ( tu roszczenie miałby ubezpieczony do zakładu ubezpieczeń)
System ubezpieczeń komunikacyjnych:
Zakres systemu ubezpieczeń komunikacyjnych
Związane z ruchem lądowym pojazdów mechanicznych,
Ochroną objęte jest ryzyko dotyczące osób, które narażone są na szkody osobowe i rzeczowe w związku z tym ruchem.
Udział składek AC do wszystkich składek w Polsce wynosi obecnie 40%.
Obszary systemu ubezpieczeń komunikacyjnych:
Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe:
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów w ruchu krajowym:
Regulowane prawem szczegółowym,
Gwarancyjne wypłaty odszkodowań - UFG
Szczególne zasady kontroli dopełnienia obowiązku
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów w ruch zagranicznym; Jednolite porozumienie pomiędzy Biurami Narodowymi - obowiązywanie na terenie EOG - Europejski Obszar Gospodarczy tj, UE, Norwegia, Islandia, Liechtensten, Chorwacja (może być na egzaminie)
System Zielonej Karty
Ubezpieczenia komunikacyjne dobrowolne (nie tylko transport - trzeba to potraktować szeroko)
Autocasco
Cergo
Assistance komunikacyjne,
Ubezpieczenie ochrony prawnej,
NNW kierowcy i pasażerów
System ubezpieczeń nieruchomości:
Ubezpieczenia nieruchomości obejmują:
Klasyczne ubezpieczenia nieruchomości z tytułu ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych (woda, szkody energetyczne, uderzenia zewnętrzne)
Ubezpieczenie mienia z tytułu ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku (Suma ubezpieczenia od ognia .... i ubezpieczenia z tyt. kradzieży nie jest taka sama i stawki są inne ,składki inne, nie wszystko jest objęte ubezpieczeniem z tyt. Kradzieży)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości (deliktowa - sople, odpadające części, oblodzenia)
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

(…)

… ubezpieczeniowej i funduszy emerytalnych,
Wydawanie zgody na powołanie osób członków zarządu,
Wydawanie zgody na połączenia i podziały zakładów ubezpieczeń - polega na przeniesieniu portfela ubezpieczeniowego,
Nakładanie kar pieniężnych na zakłady ubezpieczeń, członków zarządu (stwierdzenie niezgodności z prawem).
Rzecznik Ubezpieczonych
Podstawowy cel działań Rzecznika Ubezpieczonych: reprezentuje interesy osób ubezpieczonych, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych.
Główne zadania Rzecznika Ubezpieczonych:
Rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika,
Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i PPE,
Informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych…

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przypadku korzystania z dotacji UE (od 1 lipca 2008) - UE daje środki, ale trzeba majątek mieć ubezpieczony
Ubezpieczenia dobrowolne:
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i upraw (w tym w przypadku klęski żywiołowej)
Ubezpieczenie sprzętu gospodarskiego
System ubezpieczeń ekologicznych:
Potrzeba prowadzenia ubezpieczeń ekologicznych:
Występowanie szkód…
… klienta, rodzaju ubezpieczanej transakcji, zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
Podstawową kwestią jest pełne przekonanie zakładu o wiarygodności i rzetelności klienta, a także możliwość współdziałania zarówno w czasie trwania ubezpieczenia, jak i w procesie likwidacji szkody,
Tendencja do centralizacji kompetencji w zakresie akceptowania ryzyka,
Monitorowanie ryzyka w czasie trwania umowy dotyczy zarówno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz