System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-pytania otwarte na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-pytania otwarte na zaliczenie - strona 1 System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-pytania otwarte na zaliczenie - strona 2 System podatkowy w Polsce na tle krajw UE-pytania otwarte na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

1 . Definicja obowiązku podatkowego (kiedy występuje, co to jest, przykład). - Ustawa o ordynacji podatkowej określa obowiązek podatkowy, jako wynikającą z ustaw podatkowych nieskonkretyzowaną powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. ( wynika z ustawy, jest przymusowy, stanowi on nieskonkretyzowaną powinność, pojawia się w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach podatkowych)
- Obowiązek podatkowy powstaje: 1. przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku, 2. przy nabyciu w drodze zapisu lub dalszego zapisu - od daty zgłoszenia testamentu, a przy nabyciu z polecenia testamentowego - testamentowego chwilą wykonania tego zlecenia, 3. przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części, 4. przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, 5. przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie, 6. przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się wyroku sądu. 2. Zobowiązanie podatkowe - W myśl ustawy O.P. zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Można przyjąć ze zobowiązanie podatkowe jest normatywnym następstwem obowiązku podatkowego. (wynika z obowiązku podatkowego, jest zobowiązaniem, podatnik jest zobowiązany do jego zapłaty, termin, wysokość i miejsce zapłaty są określone) 3. Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe - W prawie podatkowym jedynym źródłem powstawania zobowiązania podatkowego jest ustawa. Powstaje on w warunkach przez nią określonych niezależnie od woli podmiotów podlegających obowiązkowi podatkowemu. Jego podmioty wchodzą w pewne relacje ustalone przez prawo. Stosunek prawny powstaje, kiedy zaistnieją warunki określone w hipotezie normy prawa podatkowego. Powstają wtedy określone obowiązki i uprawnienia prawne. W powstałym stosunku prawnym podatnik jest dłużnikiem, a państwo reprezentowane przez organ podatkowy- wierzycielem. Z punktu widzenia zobowiązania podatkowego nie jest istotne czy podatnik rzeczywiście płaci podatek czy przerzuca ten obowiązek na inny podmiot. Jako dłużnik może wystąpić także płatnik lub inkasent, który nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z prawa podatkowego. (zobowiązanie powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa łączy powstanie takiego zobowiązania, powstaje także w momencie doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość)


(…)


- fuzja i przekształcenia :wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
8. Podatek od towarów i usług
- Towar - są to rzeczy ruchome, wszelkiej postaci energia, grunty, budynki oraz budowle, jak również części składowe budynków i budowli, które stanowią przedmiot czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz