System podatkowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System podatkowy - strona 1 System podatkowy - strona 2 System podatkowy - strona 3

Fragment notatki:

Prowadząca to dr Małgorzata Dolata. Notatki liczą 16 stron. Dzięki notatkom możemy dowiedzieć się więcej o takich pojęciach, jak: dobra publiczne, system podatkowy, podatki podstawowe, metody unikania podwójnego opodatkowania,opodatkowanie ryczałtowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto zostaną nam objaśnione takie pojęcia, jak: podatek dochodowy od osób prawnych, podatki pośrednie w Polsce, podatek należny i naliczony, technika poboru podatku.

System podatkowy wykładydr Małgorzata Dolata test ewentualnie zadania System podatkowy teoria opodatkowania jest znaczącym fragmentem finansów publicznych.Finanse publiczne obejmują dwie strony procesu fiskalnego:-strona wydatków państwa-stronę pozyskiwana środków do budżetu do postaci podatków. System podatkowy obiektywne przesłanki internie sektora publicznego i tym samym konieczności poboru podatków wynikają z ograniczeń modelu doskonałej konkurencji. Aktywność państwa w roli kreowania zmian koncentruje się na następujących obszarach:-wytwarzanie i dostarczanie dóbr publicznych :DOBRA PUBLICZNE- to takie dobra, wobec których nie działa tzw. Zasada wyłączności, czyli nie istnieje konkurencyjny dostęp do ich konsumpcji. 2.Oferowanie dóbr merytorycznych (tzw. Quasi - publicznych)Należą do nich: ochrona zdrowia, edukacja; kultura; pozostawienie w gestii rynku produkcji i rozdziału tych dóbr mogłyby ograniczyć dostęp do ich konsumpcji dużej liczbie obywateli. 3.Regulowanie monopolu naturalnego;Ma to miejsce wówczas, jeśli zaspokojenie całego zgłaszanego popyty na dane dobro jest społecznie ze wszach miar pożądane, ale udział kosztów stałych w wytworzenia tych dóbr jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do krańcowego kosztu jego dostarczenia do odbiorcy. 4. Redystrybucja dochodów zgodnie z kosztami społecznymi;Redystrybucja ta odbywa się w kierunku tych grup społecznych, które nie z własnej woli nie są w stanie na trwałe lub okresowe zabezpieczyć sobie czy rodzinie minimum egzystencji. 5. Łagodzenie skutków wahań koniunkturalnych Odbywa się ono poprzez prowadzenie polityki makroekonomicznej, która ma na celu stabilizację koniunktury w warunkach wzrostu zrównoważonego. Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce nie dotyczą samej obecności państwa w gospodarce, ale zakresy w jakim państwo powinno uczestniczyć w życiu gospodarczym, a więc sprowadza się do określania dopuszczalnej skali fiskalizmu z punktu widzenia stopnia realizacji celów związanych z alokacją efektywnością i redystrybucją sprawiedliwością.
Według kryterium chronologii historycznej podatki spełniały kolejno następujące cele:-fiskalne- dominowały w klasycznej koncepcji państwa do około płowy XIX wielu;-redystrybucyjny - powstały w drugiej połowie XIX wieku i stały się nowym zadaniem wpisanym w katalog kompetencji i obowiązków Państwa;-regulacyjne- wywołały je procesy gospodarcze w pierwszej dekadzie XX wieku i ich teoretyczna synteza w pracach J.M. Keynesa. System podatkowy1- system podatkowy jest to zbór reguł, zasad i instytucji ustalania i pobierania podatków od podmiotów gospodarczych na rynku.
2- system podatkowy rozumiany jest jako zestaw podatków wzajemnie ze sobą zintegrowanych, obowiązujących w danym państwie w określonym czasie. Rodzaje systemów podatkowych :

(…)

… -podatek akcyzowy Zasady podatkowe - są to kryteria, którym powinien odpowiadać idealny system podatkowy, realizujący nakreślone przez państwo funkcje, określając pewne warunki i założenia, którym ma odpowiadać sana konstrukcja podatku
Klasyczne zasady podatkowe sformułował w XVIII wieku Adam Smith . zasada dogodności , taniości, pewności i równomierności opodatkowania. Zasady podatkowe: 1- zasada…
… faktyczny.
Przedmiot podatku- art. 9 u.p.d.o.f. stanowi, że opodatkowaniu ty, podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatków. Przedmiot podatku Zwolenia podatkowe- ustawa nie przewiduje zwolnień podmiotowych, przewiduje natomiast szereg zwolnień przedmiotowych. Koszty uzyskania przychodów- wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania…
… gospodarczą mogą być opodatkowane podatkiem liniowym (według stawki 19%) Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą- podlega ono szczególnym zasadom, ustawa przyjmuje rozwiązania mające na celu przede wszystkim uniknięcie podwójnego opodatkowania.
Technika poboru podatku- przepisy ustawy wprowadzają pobór podatku u źródła tj. potracenie podatku przez płatnika w momencie dokonywania wypłaty należności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz