Uproszczone formy opodatkowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uproszczone formy opodatkowania - strona 1 Uproszczone formy opodatkowania - strona 2 Uproszczone formy opodatkowania - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PODATKOWE UPROSZCZONE FORMY OPODATKOWANIA Zryczałtowane opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyc z ne Zakres podmiotowy i formy opodatkowania zryczałtowanego Osoby fizyczne osiągające przychody z określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym źródeł mogą, zamiast opłacania podatku na zasadach określonych w PDOFizU, opłacać podatek w formie zryczałtowanej. Możliwość ta dotyczy osób fizycznych:
1) prowadzących działalność gospodarczą,
2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ,
3) będących osobami duchownymi.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
2) karty podatkowej.
Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać podatek dochodowy w formie:
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Osoby fizyczne będące osobami duchownymi prawnie uznanych wyznań mogą opłacać podatek dochodowy w formie:
- ryczałtu.
Karta podatkowa Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Równocześnie karta podatkowa ma najdłuższą i najbogatszą historię wśród uproszczonych form opodatkowania.
Przedmiotem opodatkowania kartą podatkową jest sam fakt prowadzenia taksatywnie wymienionych w ustawie rodzajów działalności. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Podatnikami karty podatkowej mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność:
1) usługową lub wytwórczo-usługową. Konkretyzacja rodzajowa tej działalności jest ujęta w załączniku nr 4 do ustawy, obejmującym charakterystykę wymienionych usług lub drobnego wytwórstwa,
2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
3) usługową w zakresie handlu artykułami nieżywnościowymi, z określonymi w ustawie wyjątkami,
4) gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,


(…)

… podatkowej, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, wniosek winien być złożony przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów…
…. Wysokość podatku ustalana jest odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany płacić podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki dla tej formy opodatkowania, albo podatek dochodowy na zasadach…
…, jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak opodatkowanie w formie karty podatkowej zależne jest od woli podatnika. Pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania za dany rok podatkowy podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Właściwość naczelnika urzędu…
… skarbowym roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego podatku w terminie do 31 stycznia następnego roku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wynikający z zeznania, jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego…
… ludzkiego,
9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, łącznie ze sprzedażą określonych preparatów weterynaryjnych,
10) w zakresie opieki nad dziećmi lub osobami chorymi,
11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.
Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach…
… i są zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Najwyższa stawka - 20% dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, najniższa 3% dotyczy m.in. działalności w zakresie handlu, z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb. W odniesieniu do przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze stawka wynosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz