Karta podatkowa 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta podatkowa 1 - strona 1 Karta podatkowa 1 - strona 2 Karta podatkowa 1 - strona 3

Fragment notatki:


KARTA PODATKOWA Uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144.930).
Ustawa ta mieści w sobie trzy konstrukcje podatkowe:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
Kartę podatkową;
Podatek od osób duchownych.
Karta podatkowa: Ma zastosowanie tylko do osób fizycznych;
Stosowana jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej pozarolniczej (działy specjalne w rolnictwie nie mogą być objęte kartą podatkową ale będą one opodatkowane podatkiem PIT);
Jest to możliwość z której potencjalny podatnik może ale nie musi skorzystać;
Jest to płatność zamiast podatku dochodowego na zasadach ogólnych od określonych rodzajów działalności (jeżeli podatnik prowadzi jeszcze inną działalność gospodarczą lub jest zatrudniony także w innym miejscu to płaci również podatek dochodowy na zasadach ogólnych);
Karta podatkowa to podatek dochodowy na zasadach uproszczonych (jest to tylko forma podatku dochodowego);
Jest to preferencja i uproszczenie, bo podatnik, który jest tą formą objęty (art. 24):
nie prowadzi ksiąg przychodów i rozchodów nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy,
nie wypełnia deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu ,
nie składa zeznań.
Wszystkie powyższe czynności podatnik musiałby wykonywać gdyby był objęty podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
Jeżeli podatnik nie prowadzi księgi przychodów i rozchodów, to nie ma on kosztów więc opodatkowaniu podlega nie jego dochód, ale jego przychód. PODMIOT:
Maksymalnie wąski zakres podmiotowy. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić tylko osoby fizyczne spełniające określone warunki. Podatnicy prowadzący określoną w ustawie działalność (art. 23), podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie do urzędu skarbowego,
we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 11 części tabeli,
przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób ni e zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne ,
nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gosp odarczej ,
małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie ,
nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym . Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa

(…)

… akcyzowym. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego ma być zastosowana karta, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do końca każdego roku podatkowego…
… ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.
Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:
1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone lub
2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach. PRZEDMIOT:
Przedmiotem opodatkowania w formie karty podatkowej jest prowadzenie działalności gospodarczej określonej w ustawie (np. udzielanie korepetycji, sprzedaż posiłków w domu, usługi parkingowe, handel obwoźny). Zamysłem ustawodawcy jest to, że podatnik osiąga w związku z prowadzeniem tej działalności przychód…
… ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeżeli spełnia określone ustawą warunki.
WYŁĄCZENIA, ZWOLNIENIA, ULGI:
Opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi w samo w sobie preferencje dla podatnika. Jeżeli chodzi o ulgi to istnieje możliwość obniżenia stawki o 20 % ze względu na wiek podatnika (preferencja dla podatników którzy ukończyli 60 lat), jego lekki stopień niepełnosprawności lub o 10…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz