System partyjny Niemiec

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System partyjny Niemiec - strona 1 System partyjny Niemiec - strona 2 System partyjny Niemiec - strona 3

Fragment notatki:

System partyjny Niemiec
1. Przed II wojną światową
Partie polityczne zaczęły powstawać w XIX w. - na forum parlamentu dochodziło do instytucjonalizacji współpracy deputowanych o podobnych poglądach.
W 1860 r . została założona pierwsza ogólnoniemiecka partia - Niemiecka Partia Postępowa. W 1870 r. powstała Partia Centrum. Która zrzeszała katolików i była prekursorką dzisiejszych partii chadeckich. Powstanie Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników, która po przejęciu władzy w 1933 r. zakazała działalności pozostałym partiom.
2. Po II wojnie światowej System partyjny Republiki Federalnej Niemiec jest uznawany za jeden z najstabilniejszych systemów w Europie. Na jago kształt miały wpływ: zakończenie II wojny światowej i postanowienia konferencji poczdamskiej oraz zjednoczenie Niemiec. 1949 r. powstanie dwóch państw niemieckich Dwa odrębne systemy partyjne - demokratyczny na zachodzie (RFN), oraz jednopartyjny w NRD. (na wschodzie) Na wschodzie w 1946 r. doszło do połączenia Komunistycznej Partii Niemiec z Socjalistyczną Partią Niemiec → powstała Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec (SED).
3 października 1990 r. - zjednoczenie Niemiec. Doszło także do odnowy życia politycznego w NRD oraz zaangażowania partii zachodnioniemieckich w procesy przemian politycznych w NRD. 3. Uwarunkowania prawne
Konstytucja, czyli Ustawa Zasadnicza 24 maja 1949 r. : (1) Partie współdziałają w kształtowaniu woli politycznej narodu. Zakładanie ich jest wolne. Ich wewnętrzna struktura musi odpowiadać zasadom demokratycznym. Muszą one składać publicznie sprawozdanie z pochodzenia i użycia swoich środków oraz swojego majątku. (2) Partie, które stosownie do swoich celów lub poprzez zachowanie się swoich zwolenników zmierzają do naruszenia albo obalenia wolnościowego demokratycznego porządku ustrojowego, bądź do zagrożenia istnienia Republiki Federalnej Niemiec, są sprzeczne z konstytucją. W sprawie sprzeczności z konstytucją orzeka Federalny Trybunał Konstytucyjny. Ustawa o partiach politycznych z 24 lipca 1967 r.
a. Prawa i obowiązki przynależne partią nie dotyczą zrzeszeń wyborców ani tzw. partii ratuszowych (działające zgodnie z przepisami prawa komunalnego), gdyż nie biorą one udziału w kształtowaniu woli politycznej na szczeblu federalnym. b. Partie można tworzyć na podstawie przepisów dotyczących stowarzyszeń. Jednak aby stowarzyszenie mogło być uznane za partie mus posiadać statut i program. c. Ustawa szczegółowo reguluje finansowanie partii. Określa także maksymalny pułap wydatków z budżetu na rzecz partii politycznych w skali rocznej (obecnie jest to 133 mln euro). Niemieckie partie mogą pozyskiwać środki finansowe ze składek członkowskich (25%), darowizn od osób fizycznych i prawnych (ok. 15%) oraz z własnej działalności gospodarczej (ok. 7%).

(…)

… wolności i praw człowieka.
Solidarność i sprawiedliwość społeczna.
Zasada społecznej gospodarki rynkowej.
Zacieśnienie współpracy w ramach Unii Europejskiej przy jednoczesnym podtrzymaniu dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Stój apel kieruje do wszystkich grup społecznych. W Parlamencie Europejskim członkowie Partii CDU, są członkami Europejskiej Partii Ludowej. Partia ta nie istnieje…
… jest partia prorynkową;
popiera się procesy integracji europejskiej oraz opowiada się za partnerską współpracą ze Stanami Zjednoczonymi.
W ostatnich wyborach uzyskała poparcie 23% głosów.
9. Wolna Partia Demokratyczna
Powstała w 1948 r. w wyniku połącznia różnych środowisk liberalnych PROGRAM: koncepcja społecznej gospodarki rynkowej;
Zacieśnienie integracji europejskiej oraz strategiczne partnerstwo…
… posiadają maksymalnie sześć głosów.
Członkowie Bundesratu posiadają tzw. mandat imperatywny, co oznacza, że są oni związani instrukcjami swoich rządów i muszą głosować w sposób przez nie nakazany.
Pozycja prezydenta (Christian Wulff CDU) jest bardzo słaba i ograniczona głównie do funkcji reprezentatywnych. Jest wybierany na 5-letnią kadencją przez Zgromadzenie Federalne. Jego władza nabiera znaczenia…
… partii. Spersonalizowane wybory proporcjonalne - niemiecki system wyborczy łączy w sobie elementy systemy proporcjalnego i większościowego. Połowa składu izby (obecnie 299 mandatów) wybierana jest w okręgach jednomandatowych - mandat otrzymuje ten kandydat, który osiągnął większość względną. Natomiast pozostała połowa składu izby pochodzi z list partyjnych, przygotowanych dla każdego kraju związkowego…
… integrację europejską i są przeciwni zaangażowaniu Niemiec z misje NATO
W ostatnich wyborach uzyskała najlepszy wynik w swojej historii - 10,7% głosów.
12. Partie pozaparlamentarne
Partia piratów - powstała w 2006 roku, w ostatnich wyborach uzyskała poparcie 2% głosów, co stanowi najlepszy wynik wśród partii, które nie przekroczyły progu wyborczego. Opowiada się za legalizacją wolnej wymiany plików…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz