System polityczny Republiki Federalnej Niemiec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny Republiki Federalnej Niemiec - strona 1 System polityczny Republiki Federalnej Niemiec - strona 2 System polityczny Republiki Federalnej Niemiec - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM POLITYCZNY RFN Politologia 8 Ogólna charakterystyka System kanclerski: modyfikacja systemu parlamentarnego (ze wzgl. na relacje parlament - kanclerz) ale też por. system szwajcarski.
Państwo federalne.
System partyjny System partyjny stabilny ze wzgl. na:
5% próg zaporowy w wyborach parlamentarnych
silne i wpływowe partie mają poparcie grup interesu
silny i stabilny rozwój ekonomiczny
Największe partie CDU/CSU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna)
FDP (Wolna Partia Demokratyczna)
SDP (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
+ Zieloni - rosną w siłę w latach 80.
Ewolucja systemu partyjnego Zmodyfikowany system dwupartyjny = „system dwu i pół partyjny” (od późnych lat 60. Do początku lat 80.) Np. koalicja SPD-FDP rządziła w latach 1969-82, a CDU/CSU-FDP - 1982-98.
Po wyborach 1998 nastał system dwublokowy : SPD/Sojusz 90/Zieloni (lewica) i CDU/CSU i FDP (prawica).
Postkomunistyczna PDS (pochodzenie NRD) - izolowana na szczeblu federalnym.
Konstytucja Konstytucja = „Ustawa zasadnicza” Uchwalona 23 maja 1949 r. Uchwalona przez Radę Parlamentarną - namiastkę parlamentu powołaną na podstawie reguł narzuconych przez państwa okupujące Niemcy.
Art. 23 Ustawy Zasadniczej Stanowi, że jej „moc obowiązująca rozciągnięta zostanie na inne części Niemiec po ich przystąpieniu”. Odwołując się do tego art., Izba Ludowa NRD uchwaliła w sierpniu 1990 r. ustawę o przystąpieniu do RFN. 31 sierpnia NRD i RFN podpisały układ o ustanowieniu jedności Niemiec.
Zasady us trojowe „Ustawa zasadnicza” ma wpisany zakaz zmian podstawowych zasad ustrojowych p.:
suwerenności narodu,
przedstawicielstwa
podziału władz
federalizmu
Ad. suwerenność narodu Zasadniczym źródłem wszelkiej wł. w p. jest naród. Demokracja wyłącznie pośrednia (nie ma form demokracji bezpośredniej!!! - z wyjątkiem referendum w kwestii zmian granic landów).
= Wzmocnienie pozycji organów przedstawicielskich.


(…)

… Niemiec, skończył 18 lat i od co najmniej 3 miesięcy przebywa na terytorium Niemiec (i nie jest pozbawiony praw publicznych ani ubezwłasnowolniony). Wyniki wyborów do Bundestagu
Ustalane w wyniku kombinacji systemu większościowego i proporcjonalnego:
½ deputowanych wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych wg systemu większościowego (około 300 deputowanych), ½ mandatów rozdzielana…
… wybrać kanclerza lub udzielić mu wotum zaufania. Przedstawia parlamentowi kandydata na kanclerza. Na wniosek kanclerza mianuje i odwołuje ministrów.
Kanclerz i rząd federalny
Kanclerz jest powoływany przez Bundestag na wniosek prezydenta, bezwzględną większością głosów. Jeśli prezydencki kandydat nie przejdzie, Parlament może przegłosować własnego kandydata. Ostatecznie kanclerza formalnie mianuje prezydent. Kompetencje kanclerza
Ustalanie struktury rządu, formowanie składu rządu (mianuje ich prezydent na wniosek kanclerza, bez konieczności zgody ze strony parlamentu), określanie polityki rządu, czuwanie nad spójnością działania rz., przewodniczenie posiedzeniom rz., reprezentowanie rz.
Odpowiedzialność przed parlamentem
Tylko kanclerz: „konstruktywne wotum nieufności” - parlament może odwołać…
… ustanowienie organów:
Bundestagu (Parlamentu Związkowego) i Bundesratu (Rady Związkowej) - jako wł. ustawodawczej
Prezydenta federalnego - głowa p., gł. uprawnienia reprezentacyjne
Rządu federalnego - wł. wykonawcza
Związkowego Trybunału Konstytucyjnego i in. organów sądowniczych
Bundestag
Izba parlamentu federalnego, organ przedstawicielski. „Ustawa zasadnicza” nie reguluje liczby posłów (robi to ustawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz