SYSTEM NAUCZANIA W SZWECJI- pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4809
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SYSTEM NAUCZANIA W SZWECJI- pedagogika - strona 1 SYSTEM NAUCZANIA W SZWECJI- pedagogika - strona 2 SYSTEM NAUCZANIA W SZWECJI- pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

Obszerna 14-stronicowa notatka na temat systemu nauczania w Szwecji (w zasadzie kompilacja kilku notatek o Szwecji). Szczegółowy opis szwedzkiego systemu edukacyjnego. W treści notatki: organizacja kształcenia, rola państwa, scentralizowany system zarządzania oświatą, finansowanie szkół, opieka medyczna, fundusze kompetencyjne, edukacja obowiązkowa, szkoły państwowe, szkoła ponadobowiązkowa, szkoły prywatne, edukacja szwedzka, szkoły w Szwecji, ustawa o szkolnictwie, wychowanie przedszkolne, szkoła średnia, specjalności, języki, wykształcenie zawodowe, profilowanie wykształcenia, orientacja zawodowa, szkolenia praktyczne, praktyki w przedsiębiorstwie. Ponadto w notatce można zapoznać się z następującymi tematami: edukacja dla dorosłych, SSV, szkoły wyższe, szkolnictwo wyższe w Szwecji, kadra akademicka, uniwersytet w Lund, historia szwedzkiego szkolnictwa, wyższe uczelnie specjalistyczne, fakultety, doktoraty, Uniwersytet w Sztokholmie, przemiany w szkolnictwie wyższym, reformy edukacji, organizacja uczelni, finansowanie studiów wyższych, organizacja programów studiów, Szwecja, konkurs świadectw.

SYSTEM NAUCZANIA W SZWECJI
W Szwecji organizacją kształcenia zajmuje się państwo. System zarządzania oświatą jest scentralizowany i o większości spraw - programach, dotacjach, siatkach godzin - decyduje rząd i parlament, a nad wykonywaniem ustaw i rozporządzeń czuwa Ministerstwo Edukacji.Za organizowanie i prowadzenie szkół oraz sprawy kadrowe odpowiadają gminy. Przy każdej radzie gminy i hrabstwa powołano komitety zajmujące się sprawami oświaty. Ich głównym zadaniem jest czuwanie nad tym, by szkoły realizowały centralnie określone wytyczne. Gminy wyznaczają plany pracy szkół.Państwo nie finansuje szkół bezpośrednio. Jednostki administracji terenowej dysponują środkami na działalność szkolną, przyznając globalnie budżet na potrzeby każdej szkoły. W gestii państwa są "fundusze kompetencyjne", aby wyrównywać różnice między gminami oraz pieniądze na doskonalenie nauczycieli i środki specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo.Nauka w szkołach państwowych jest bezpłatna. Ani uczniowie, ani ich rodzice nie ponoszą kosztów materiałów dydaktycznych, posiłków w szkole, opieki medycznej, transportu do szkoły itd.Wszyscy uczniowie w wieku od 16 do 20 lat uczący się w szkole średniej korzystają z państwowego stypendium naukowego.Szkołami zarządzają dyrektorzy. Wszystkie decyzje ważne dla szkoły konsultują oni z uczniami i rodzicami. Prawa uczniów są zagwarantowane w ustawie o kształceniu.Szwedzki system szkół państwowych obejmuje szkołę obowiązkową i różne rodzaje nauki nadobowiązkowej. Obowiązkowa jest nauka w szkole podstawowej, w tym szkole dla Lapończyków z północnej Szwecji i szkole specjalnej (dla dzieci z wadami wzroku, słuchu lub mowy). Szkoła ponadobowiązkowa obejmuje szkołę średnią i edukację dorosłych organizowaną przez gminę. Szkoły prywatne stanowią zaledwie ok. 1,5% wszystkich szkół. Na ogół są to placówki wyznaniowe lub realizujące specjalne programy. Gminy pokrywają około 80% kosztów ich działalności.Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Ustawa o szkolnictwie
Szwedzka ustawa o szkolnictwie gwarantuje dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji na równych prawach. Wszyscy uczniowie korzystają z tego prawa, niezależnie od płci, miejsca zamieszkania, warunków ekonomicznych i socjalnych. Ustawa precyzuje, iż edukacja powinna "wyposażyć uczniów w wiedzę i zdolności, odbywać się przy współpracy z rodzinami uczniów, dążyć do har

(…)

… wybierane przez gminę. Ewaluacja opiera się na wyznaczeniu katalogu umiejętności, jakie musi posiadać uczeń na określoną ocenę. Stopnie końcowe, respektowane w całym kraju, są wystawiane w ósmym roku nauki. Porównywalność ocen mają zapewnić krajowe testy osiągnięć. Wszystkie szkoły przeprowadzają testy czytania, pisania i rachowania pod koniec drugiej klasy; testy z języka szwedzkiego, angielskiego…
… kontunuowania nauki w wybranej przez siebie szkole średniej (gymnasienskolan).
Szkolnictwo nadobowiązkowe
Szkoła średnia
Podobnie jak szkolnictwo obowiązkowe, także szkoły średnie (gymnasienskolan) przechodzą gruntowną reformę programową. Zapisuje się nich ponad 95% absolwentów szkół podstawowych. Świadectwo ukończenia szkoły obowiązkowej umożliwia kontynuację nauki, ale od 1998 roku z języka szwedzkiego…
… parlament (Riksdag) i rząd. Budżet narodowy zawiera subwencje dla zarządów miast, przeznaczane są one na różne cele. Poza celami i strategiami przyjętymi przez parlament i rząd, każda gmina może decydować o sposobie prowadzenia szkół. Plan edukacji musi zawierać informacje na temat sposobu finansowania, organizacji i rozwoju nauczania, a także jego oceny. Dyrektor każdej szkoły ma za zadanie sporządzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz