System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 1: charakterystyka systemu informacji przestrzennej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 1: charakterystyka systemu informacji przestrzennej - strona 1 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 1: charakterystyka systemu informacji przestrzennej - strona 2 System informacji przestrzennej - notatki z wykładu 1: charakterystyka systemu informacji przestrzennej - strona 3

Fragment notatki:


1.  Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Systemy  informacji  przestrzennej  na  tle  innych  systemów  informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest  informacja  o  położeniu  (współrzędne  w  przyjętym  układzie  odniesienia),  własnościach geometrycznych,  relacjach  przestrzennych  obiektów  które  są  przedmiotem  zainteresowania systemu i mogą być identyfikowane w odniesieniu do Ziemi. Pojęcie  obiektu  rozumiane  jest  bardzo  szeroko  i  obejmuje  zarówno  trwałe  obiekty naturalne  i  sztuczne,  jak  również  zjawiska  przyrodnicze,  społeczne  i  ekonomiczne. Przestrzeń, w której obiekty są identyfikowane może być dwuwymiarowa lub trójwymiarowa w zależności od potrzeb systemu. Rys. 1.1. Ilustracja informacji przestrzennej Inną  cechą  wyróżniająca  systemy  informacji  przestrzennej,  a  będącą  konsekwencją występowania w nich informacji przestrzennej, jest możliwość jej kartograficznej prezentacji oraz możliwość dokonywania analizy pozwalającej uzyskiwać odpowiedzi dotyczące świata rzeczywistego  modelowanego  przez  system.  Przykładami  takiej  analizy  może  być wyszukiwanie  obiektów  spełniających  określone  warunki,  wykonywanie  pomiarów  czy określanie sąsiedztwa obiektów. Systemem  informacji  przestrzennej  nazywa  się  system  pozyskiwania,  przetwarzania  i udostępniania  danych  zawierających  informacje  przestrzenne  oraz  towarzyszące  im informacje  opisowe  o  obiektach  wyróżnionych  w  części  przestrzeni  objętej  działaniem systemu.  [Gaździcki 1990] Jak  wynika  z  przedstawionej  definicji  jednym  z  podstawowych  elementów  systemu informacji przestrzennej jest baza danych zawierająca informacje (przestrzenne i opisowe) o obiektach świata rzeczywistego reprezentowanych w systemie. Aby można było ją utworzyć i efektywnie  realizować  inne  zadania  stawiane  przed  systemem  informacji  przestrzennej konieczne są jeszcze inne jego składniki, do których zaliczamy odpowiednie oprogramowanie oraz  sprzęt.  Mówiąc  o  sprzęcie  mamy  na  myśli  nie  tylko  sprzęt  komputerowy  ale  również urządzenia peryferyjne służące do pozyskiwania danych (instrumenty geodezyjne, digitizery, skanery,  autografy)  oraz  urządzenia  do  generowania  opracowań  tabelarycznych  i kartograficznych (drukarki, plotery, naświetlarki). Podstawą  funkcjonowania  systemu  informacji  przestrzennej  jest  zgromadzenie odpowiednich  danych  o  obiektach  świata  rzeczywistego  będących  przedmiotem

(…)

…) do zadań służby geodezyjnej należy
m. in. sporządzanie i aktualizacja mapy zasadniczej,1 co krócej możemy nazwać
prowadzeniem mapy zasadniczej. W prawie geodezyjnym i kartograficznym mapa zasadnicza
definiowana jest jako „wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach
ewidencji gruntów i budynków
… jako baza danych systemów informacji o terenie. Treść
1
Art. 4. 1. Dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków, mapę
zasadniczą oraz mapy topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych rodzajów map.
2
Art. 12. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których
mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem…
… treści
Rys. 1.7. Ilustracja stanu pokrycia Polski mapą zasadniczą
Stan pokrycie terenu mapą zasadniczą w poszczególnych województwach przedstawiono na
rysunku 1.8.
3
Art. 5. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne dane
zawarte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stanowią podstawę do założenia krajowego
systemu informacji o terenie.
Rys. 1.7…

między obiektami
Rys. 1.2. Klasyfikacja danych systemów informacji przestrzennej
1.1.
Podział systemów informacji przestrzennej
Dokładność i szczegółowość informacji przechowywanych w systemach informacji
przestrzennej prowadzi do wyodrębnienia z nich: systemu informacji terenowej SIT (ang.
land information system, LIS) oraz systemu informacji geograficznej (ang. geographics
information system, GIS). Poszczególne…
…,
− generalizacja,
− generowanie warstwic na podstawie regularnej lub nieregularnej siatki
punktów terenowych,
− wygładzanie linii przez aproksymację jej przebiegu linia krzywą,
• transformacje:
− transformacja danych wektorowych lub rastrowych do układu określonego
współrzędnymi punktów łącznych,
− obliczanie współrzędnych w różnych odwzorowaniach kartograficznych,
• analiza przestrzenna:
− nakładanie warstw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz