SYSTEM BANKOWY - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

SYSTEM BANKOWY.
Kluczowe pojęcia:
- REZERWA BANKOWA - gotówka lub depozyty utrzymywane przez banki komercyjne w banku centralnym wymagane do pokrycia natychmiastowych żądań depozytariuszy.
- DEPOZYT PIENIĘŻNY - określa środki pieniężne powierzone bankowi przez klienta na różnych warunkach.
- STOPA REZERW - relacja udziału rezerwy bankowej w stosunku do wszystkich wkładów.
- POŚREDNICY FINANSOWI - tworzą instrumenty, które z jednej strony umożliwiają podmiotom nadwyżkowym lokowanie posiadanych nadwyżek pieniądza, a z drugiej - umożliwiają podmiotom deficytowym zaciąganie pożyczek pieniężnych.
- BANKI KOMERCYJNE - trudnią się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczą usługi klientowi masowemu. Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo jest organizacją nastawioną na zysk, prowadzącą równolegle różnego typu działalności, wykonującą operacje z którymi wiąże określone z góry ryzyko finansowe bilateralne
- SYSTEM CLEARINGOWY ROZLICZENIA - rozliczenia sald bilansu handlowego między współpracującymi krajami multilateralne
- BANK CENTRALNY - instytucja publiczna lub prawie publiczna z uprawnieniami do emitowania banknotów i innych zobowiązań uznawanych jako prawne środki płatnicze.
- BAZA MONETARNA - suma pieniędzy pozabankowych plus ilość pieniędzy w systemie bankowym. - MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA (wzór) - wielkość zmiany w ilości pieniądza. Jest on tym większy, im:
Niższa jest planowana stopa rezerw gotówkowych w banku,
Niższa jest relacja pomiędzy stosunkiem gotówki do wkładów na żądanie.
Gdzie:
- mnożnik kreacji,
- podaż pieniądza,
- baza monetarna.
WNIOSKI:
- OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych, dewiz oraz bonów pieniężnych emitowanych na własny rachunek przez bank centralny. Ich sprzedawanie i kupowanie umożliwia bankowi centralnemu wpływać na:
* płynność i zdolności emisyjne banków komercyjnych;
* wysokość stóp procentowych;
* efektywność funkcjonowania rynku pieniężnego.
Operacje otwartego rynku są skutecznym instrumentem wykorzystywanym do regulowania podaży pieniądza. - TRZY RODZAJE POPYTU NA PIENIĄDZ:
popyt transakcyjny - wynika z potrzeby dokonywania codziennych wydatków, a więc
posiadania pewnych środków będących do natychmiastowej dyspozycji. Wielkość rezerwy przeznaczonej na ten cel zależy od wartości dokonywanych przez nas transakcji oraz stopnia synchronizacji naszych wpływów i wydatków. Im większy nasz dochód tym większy jest popyt na pieniądz wynikający z motywu transakcyjnego.

(…)

…;
* rola redystrybucyjna, czyli zmiana struktury dochodów, skierowana w stronę ochrony grup słabszych ekonomicznie w celu zwalczania ubóstwa. Role tę państwo wypełnia poprzez politykę podatkową, politykę transferów pieniężnych kierowanych do gospodarstw domowych oraz politykę świadczeń dostarczanych gospodarstwom domowym nieodpłatnie, lub poniżej cen rynkowych (jest to więc redystrybucja dochodów, będąca…
… koszty interwencjonizmu,
- ograniczenie wolności jednostki i hamowanie inicjatywy. EKONOMICZNE FUNKCJE PAŃSTWA:
- tworzenie ładu instytucjonalno - prawnego,
- funkcja lokacyjna zasobów,
- funkcja stabilizacyjna,
- funkcja redystrybucyjna (redystrybucja dochodów).
NAJWAŻNIEJSZE KONCEPCJE TEORETYCZNE O ROLI PAŃSTWA W GOSPODARCE:
NURT LIBERALNY - Schmidt i Ricardo; jej istotą jest prezentowanie…
… krótkotrwałego regulowania koniunktury (ograniczenie bezrobocia, stymulowania popytu). Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej: państwo może działać w sposób konkretny, w takich dziedzinach jak np. cła, regulacja krajowego kursu walutowego, na zasadzie ugody społecznej przedstawiać szereg transformacji dotyczących kodeksów. Rola państwa jest duża w procesie transformacji ustrojowej (obecne czasy), stabilizacja…
… elementem systemu państwa opiekuńczego);
* rola właścicielska, czyli państwowa własność części przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku (przedsiębiorstw państwowych).
ARGUMENTY ZA I PRZECIW EKONOMICZNEJ ROLI PAŃSTWA:
ZA:
- konieczność ochrony systemu gospodarczego od strony instytucjonalno - prawnej,
- niedoskonałość rynku i konkurencji,
- dobra szczególnie korzystne i niekorzystne społecznie, np. niskie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz