System bankowy - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 System bankowy - wykład - strona 1  System bankowy - wykład - strona 2  System bankowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych oraz normy określające ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.
Do funkcji systemu bankowego zalicza się:
stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia zapewnienie możliwości dokonywania rozliczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami gosp. zapewnienie skutecznych metod zarządzania ryzykiem bankowym zapewnienie informacji cenowej (oprocentowanie depozytów kredytowych) co ułatwia podejmowanie decyzji stworzenie warunków do transformacji środków, terminów, ryzyka. Obecny kształt systemu bankowego jest wynikiem reformy z 1989 r. Jest to system dwuszczeblowy gdzie z jednej strony funkcjonuje NBP jako bank centralny a z drugiej sektor banków komercyjnych.
NBP jako bank centralny został powołany dekretem z 15 I 1945 r. Jego obecną działalność określa artykuł 227 konstytucji i ustawa z 1997 r. o NBP. Organami NBP są: Prezes, Rada Polityki Pieniężnej i zarząd NBP.
Prezes NBP powoływany jest przez Sejm na wniosek Prezydenta na okres 6 lat, zgodnie z konstytucją nie może on należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu. Ta sama osoba nie może być prezesem dłużej niż przez 2 kadencje. Kadencja wygasa po upływie okresu 6 lat, w razie śmierci lub zgłoszenia rezygnacji lub w razie odwołania ze stanowiska. Przy czym odwołanie może nastąpić wyłącznie gdy:
Prezes nie wypełnia swoich obowiązków wskutek długotrwałej choroby Został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych Rada Polityki Pieniężnej (RPP)
W skład Rady wchodzi: Prezes NBP oraz 9-ciu członków powoływanych w równej liczbie przez Sejm, Senat, Prezydenta spośród osób wyróżniających się wiedzą w zakresie finansów. Członków powołuje się na okres 6-ciu lat. Na ten okres muszą oni zawiesić działalność w partii politycznej czy w związku zawodowym. Nie mogą zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej i publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską.
Rada Polityki Pieniężnej:
ustala coroczne założenia polityki pieniężnej i przedstawia je do wiadomości Sejmowi (zatwierdzenia parlamentowi) ustala wysokość stóp procentowych NBP ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej ustala zasady operacji otwartego rynku określa górne granice zadłużenia NBP zatwierdza plan finansowy NBP i sprawozdanie z jego działalności (posiedzenia odbywają się przynajmniej raz w miesiącu)

(…)

… kredytów i innych wierzytelności oraz limity inwestycyjne w papiery wartościowe, których banki muszą przestrzegać. Nad zdolnością działania z przepisami prawa czuwa KNB i jej organ wykonawczy - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego - wydzielony organ z NBP.
Poza tym Rada Polityki Pieniężnej może zgodnie z ustawą w drodze uchwały wprowadzić:
ograniczenie wielkości środków pieniężnych oddawanych…
… zapadłości.
Rozliczenia Pieniężne
Rozliczenia pieniężne dokonywane są za pośrednictwem banków o ile przynajmniej jedna ze stron posiada rachunek bankowy.
Podstawą otwarcia jest umowa rachunku bankowego, która powinna określać:
Strony umowy Rodzaj rachunku Walutę Czas na jaki rachunek jest otwierany Sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Terminy wypłaty, kapitalizacji odsetek Wysokość…
… przedstawienia czeku do realizacji w innych bankach określa umowa pomiędzy bankiem a posiadaczem rachunku.
Banki zawierają ponadto porozumienia, w których na zasadzie wzajemności określają tryb realizacji czeków gotówkowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Rozliczenia bezgotówkowe
Mogą być prowadzone w formie:
Polecenie przelewu Polecenie zapłaty Czeku rozrachunkowego Okresowych rozliczeń saldami…
…, a transfer pieniądza rozpoczyna się od obciążenia jego rachunku.
Może on odwołać polecenie przelewu o ile bank nie dokonał jeszcze obciążenia rachunku.
Wierzyciel nie ma możliwości przyspieszenia rozliczenia. Forma ta może być stosowana do zapłaty już istniejącego zobowiązania, o ile strony mają do siebie zaufanie.
Polecenie zapłaty
Stanowi udzieloną bankowi pisemną dyspozycję wierzyciela do obciążenia rachunku dłużnika oznaczoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
Dyspozycja wierzyciela stanowi jednocześnie jego zgodę na cofnięcie obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela w przypadku odwołania przez dłużnika polecenia zapłaty.
Rozliczeń w tej formie można dokonywać pod warunkiem:
Posiadania przez dłużnika i wierzyciela rachunków w bankach, które zawarły porozumienie…
… nadzoru bankowego i trybu jego wykonywania W skład KNB wchodzi Prezes NBP, minister finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, przedstawiciel prezydenta, prezes zarządu bankowego funduszu gwarancyjnego, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
Organem wykonawczym KNB jest GIKNB.
Nadzór wykonywany…
… aktywa banku nie wystarczają na pokrycie zobowiązań zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamiający KNB, która podejmuje decyzje o zawieszeniu działalności banku a następnie za zgodą banku przejmującego występuje z wnioskiem do sądu o ogłoszenie upadłości zawiadamiając jednocześnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decyzję o upadłości podejmuje sąd, który wyznacza syndyka masy upadłościowej…
… obligacji i innych niż akcje papierów wartościowych oraz innych wierzytelności w stosunku do jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo albo organizacyjnie nie może przekroczyć 25% funduszy własnych. Ustawa przewiduje wyjątki.
Suma wierzytelności odnośnie podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie w stosunku do których odrębne wierzytelności przekraczają 10% funduszy własnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz