Swoiste źródła prawa - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoiste źródła prawa - omówienie (I sem) - strona 1 Swoiste źródła prawa - omówienie (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

NIEFORMALNE, NIEZORGANIZOWANE, SWOISTE ŹRÓDŁA PRAWA:
Do nieformalnych, inaczej swoistych źródeł prawa administracyjnego, zalicza się zdaniem prof. E.Ochendowskiego:
-akty planowania
-normy techniczne
-zwyczaj
-prawo zwyczajowe
-orzecznictwo sądowe
-doktrynę prawniczą
-normy i zasady pozaprawne
AKTY PLANOWANIA - dokumenty dotyczące przyszłych zadań administracji publicznej. Wskazuje się w nich czynniki determinujące, warunkujące przyszłe zachowania, a także zakres tych czynności podjęcia tych zachowań przez administrację. Mogą być to akty dotyczące kwestii finansowych [budżety], personalnych [akty w których planuje się urlopy pracownicze], gospodarczo=przestrzennym [strategie rozwoju i i plany zagospodarowania przestrzennego]. Te plany są sporządzane przez sama administrację i mogą przyjąć różną formę, niekiedy możemy mieć do czynienia z uchwałą lub ustawą [np. budżetowa].
W aktach planowania mogą wystąpić 3 różne rodzaje norm:
-informacyjne [dane, prognozy]
-prawne, akt o charakterze imperatywnym, wiążącym
-charakter oddziaływujący, ten akt da się „wcisnąć” pomiędzy akty informacyjne i imperatywne Uchwała Rady Gminy lub Rady Miasta zaliczana do aktów prawa miejscowego, zawierającego przepisy powszechnie obowiązujące. NORMY TECHNICZNE - specyficzna kategoria norm, odwołują się do praw fizyki, techniki. Są to prawne uregulowania nakazów, zakazów, wzorów, które znajdują zastosowanie w technice.
Dzięki tej regulacji prawnej te normy wynikające z praw fizyki i techniki ulegają wzmocnieniu, ponieważ wprowadza się stosowną sankcję karną za ich nie dochowanie.
Źródło norm technicznych:
-prawo krajowe
-prawo międzynarodowe
Głównym aktem krajowym dotyczącym norm technicznym jest ustawa o normalizacji, wprowadza pojęcie polskiej normy. Traktuje o polskich normach w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony życia. Jest normą krajową , może być wprowadzeniem normy europejskiej, międzynarodowej. Oprócz określenia tych polskich norm ustawa o normalizacji zawiera też podstawowe cele zasady normalizacji. Ponadto tworzy pewną strukturą organizacyjną.
ZWYCZAJ I PRAWO ZWYCZAJOWE
Zwyczaj jest to powtarzający się przez dłuższy okres, określony sposób postępowania, zachowania się, przyjęty w danej społeczności.
Zwyczaj może formułować zasady, które nie powinny stać w sprzeczności z obowiązującą regulacją prawną, dotyczące prawideł postępowania działań administracji. Nie może z ustawami konkurować.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz