Świetlice terapeutyczne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świetlice terapeutyczne - opracowanie - strona 1 Świetlice terapeutyczne - opracowanie - strona 2 Świetlice terapeutyczne - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


CZAS WOLNY Pojęcie czasu wolnego prawie zawsze kształtowało się jako przeciwstawienie pojęcia pracy rozumianego jako wysiłek fizyczny. Oficjalna terminologia czasu wolnego nie jest w pełni zgodna, co do treści, jakie w sobie zawiera, przyjmuje się jednak, że stanowi ten okres dnia w życiu człowieka, którym dysponować może on według swej woli i uznania. Kazimierz Czajkowski stwierdza, że „(…) czas wolny jest dobrem społecznym, wypracowanym przez jednostkę i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy zawodowej, nauce - dla rozwijania indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, zapewnienia kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej osobowości jednostki”. Dlatego „(…) należy go uczynić czasem aktywnego, świadomego poszukiwania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie własnej roli w społeczeństwie”. W Słowniku pedagogicznym wskazano, że czas wolny jest czasem do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych, czyli pracy zawodowej, nauki w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych. Czas ten jest przeznaczany na:
odpoczynek, rozrywkę, działalność społeczną o charakterze bezinteresownym i dobrowolnym oraz na rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez zdobywanie wiedzy i amatorską działalność artystyczną, techniczną, naukową czy sportową. Czas wolny jest formą, którą mogą zapełniać różne treści. Aleksander Kamiński podał definicję, zgodnie z którą czas wolny powinien być „(…) wolny od: pracy zawodowej podstawowej, w tym również u uczniów i studentów od zajęć szkolnych; zarobkowej pracy nadliczbowej lub od pracy w drugim zawodzie, a odnoście uczniów i studentów - od odrabiania zadań domowych; dojazdów do pracy (uczelni); zaspokajania elementarnych potrzeb organizmu (sen, higiena osobista i spożywanie posiłków); obowiązków domowych i rodzinnych oraz uczelnianego kształcenia się pracujących”. Czas wolny dzieci i młodzieży Według Jadwigi Izdebskiej czas wolny dziecka jest to okres, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, czynności organizacyjno - porządkowych, związanych z zachowaniem zdrowia i higieny, czas w którym może ono wykonywać czynności według upodobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokajaniem potrzeb wynikających z własnych zainteresowań. K. Czajkowski natomiast uważa, że czas wolny dziecka to ten okres dnia, po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę szkolną, posiłki, sen, odrabianie lekcji i niezbędne zajęcia domowe. Wolny czas dziecka obejmuje także dobrowolnie przyjęte obowiązki społeczne (np. spełnianie jakiś funkcji w organizacji harcerskiej, samorządzie szkolnym, świetlicy, domu kultury itp.) Czas wolny dzieci to czas, który może być przeznaczony na jego odpoczynek, rozrywkę i zaspokojenie osobistych zainteresowań.

(…)

komunikacji interpersonalnej, przestrzegania zasad kultury bycia i słowa, kształtowania postaw koleżeńskiego i kulturalnego współzawodnictwa w sporcie i innych dziedzinach.
Czas wolny może być ujmowany również jako forma profilaktyki uzależnień czy dbałości o higienę psychofizyczną młodzieży. Psychohigieniczne ujęcie czasu wolnego zakłada rozładowywanie i usuwanie psychicznego zmęczenia, napięć i stresów…
… stołowy itp.,
działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki,
działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności, współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.
4. Dodatkowe formy pracy świetlicy: dożywianie…
… o wykonywaniu świadczeń, odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz danej świetlicy.
Zespół wychowawczy
W placówce działa stały zespół wychowawczy. W jego skład wchodzą: kierownik
placówki, wychowawcy i inni specjaliści, powoływani przez kierownika.
W skład zespołu mogą też wchodzić inne osoby, a w szczególności: wolontariusze,
pracownicy szkoły, kuratorzy, pracownicy socjalni.
Zadaniem zespołu jest ocena…
… i rodzica.
Wychowankowie mogą być również zgłaszani przez instytucje: poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS itp. oraz organizacje pozarządowe.
b. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
3. Dokumentacja świetlicy środowiskowej
a. Świetlica środowiskowa realizuje zadania w oparciu o:
regulamin pracy, określający…
… elementarnych Synchronizowanie funkcji elementarnych w integracje o różnym charakterze i różnych wariantach Aspekt ogólnorozwojowy to pobudzanie i wszechstronne usprawnianie psychofizycznego i emocjonalno-społecznego rozwoju przez:
Aktualizowanie, uzupełnianie, i poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowej z różnych dziedzin Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, oraz umiejętności organizowania i spędzania czasu…
… sylwetki, dodaje sił witalnych, uczy współdziałania, pobudza do rywalizacji i pokonywania trudności.
      Funkcja uspołeczniająca polega na działalności na rzecz innych (szeroko rozumiany wolontariat). Będzie to organizowanie pomocy dla osób potrzebujących, opieka nad chorymi, nad zwierzętami, roślinami, miejscami związanymi z męczeństwem narodu, itp. Tak spędzany czas wolny uczy dzieci ogromnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz