Światła mostów i przepustów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4494
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Światła mostów i przepustów - wykład - strona 1 Światła mostów i przepustów - wykład - strona 2 Światła mostów i przepustów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Światła mostów i przepustów
Uwagi wstępne
Celem obliczeń światła mostu jest określenie poziomego wymiaru niezabudowane­go cieku gwarantującego bezpieczny, tj. nie stwarzający zagrożenia dla obiektu oraz przyległego terenu, przepływ miarodajnej wielkiej wody. W przypadku przepustu pojęcie to rozszerza się na wymiary całego przekroju (w tym również określenia jego kształtu). Sposób obliczania światła jest różny dla mostów dużych (o rozpiętoś­ci powyżej 10 m) i mostów małych, a jeszcze inny dla przepustów. Sposób oblicza­nia światła mostów małych jest zbliżony do obliczania światła przepustów.
Światło mostu ustala się drogą prób, polegających na określeniu światła mini­malnego, założeniu położenia przyczółków, podpór i ich wymiarów, obliczeniu prze­widywanych rozmyć i spiętrzenia, a następnie porównaniu ich z wymaganiami, które musi spełniać most, dotyczącymi dopuszczalnej prędkości przepływa; wody, rozmycia dna, spiętrzenia wody czy minimalnego wzniesienia konstrukcji nad poziom wielkiej wody. Przekroje mostowe projektuje się na przepływ o określonym prawdopodobień­stwie przekroczenia, stanowiącym miarę bezpieczeństwa konstrukcji. Wartość praw­dopodobieństwa przyjmuje się w zależności od kategorii drogi w ciągu, której znajdu­je się most (tabl. 3.2) lub ważności linii kolejowej. Im trasa komunikacyjna ma więk­sze znaczenie komunikacyjne, niższe jest prawdopodobieństwo p.
Stosuje się cztery schematy obliczania światła mostu [l]: Schemat 1 - przekrój mostowy z dnem rozmywalnym i mchem rumowiska w ca­łym przekroju.
Schemat 2 - przekrój z dnem rozmywalnym i ruchem rumowiska w części prze­kroju.
Schemat 3 - przekrój mostowy z dnem nierozmywalnym. Schemat 4 - przekrój z dnem nierozmywalnym - mały most. Algorytm wyboru schematu pokazano na rysunku 3.1.
W zakres obliczeń światła mostu wchodzą obliczenia hydrologiczne i hydrau­liczne.
Obliczenia hydrologiczne służą do ustalenia poziomu wód, prędkości oraz objęto­ści przepływu miarodajnej wielkiej wody.
Obliczenia hydrauliczne służą do wyznaczania wielkości pozwalających na zapro­jektowanie przeprawy mostowej o odpowiednich wymiarach, które gwarantowały­by efektywny przepływ wody, nie zagrażający obiektowi ani przyległym terenom, dający równocześnie możliwość efektywnej eksploatacji przestrzeni podmostowej. Obliczenia hydrauliczne mostów obejmują:
- wyznaczenie minimalnego światła mostu,
- określenie spodziewanego pogłębienia koryta w przekroju mostowym,
- określenie rozmyć lokalnych przy filarach,
- określenie wysokości spiętrzenia przed mostem.
Obliczenia hydrauliczne małych mostów i przepustów obejmują:


(…)

… wiele badań wstępnych:
prawy terenu, zapisy instytutów badawczych zajmujących pomiarami wielkości opadów, temperatury, grubości powłoki śniegu i grubości lodu itp.),
- pomiary i badania terenowe (aktualny przekrój poprzeczny cieku w miejscu pro­jektowanego mostu, ustalenie lokalnego spadku zwierciadła wody przy przepły­wie miarodajnym, pomiar prędkości wody w miejscu projektowanej przeprawy, badania podłoża…
…), przy powierzchniach zlewni nie przekraczającej 20 000 km2 oraz obliczeniach światła na pozostałych dro­gach przy powierzchni zlewni nie większej niż 30000 km2 [42]. Dla obiektów o większych zlewniach oraz budowanych w trudnych warunkach terenowych, przy nietypowym usytuowaniu mostu oraz dla mostów o szczególnym znaczeniu, należy stosować bardziej dokładne proceduiy.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz