Świadectwa pochodzenia energii- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadectwa pochodzenia energii- opracowanie - strona 1 Świadectwa pochodzenia energii- opracowanie - strona 2 Świadectwa pochodzenia energii- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

7. ŚWIADECTWA POCHODZENIA ENERGII
7.01. Czym jest świadectwo pochodzenia energii
7.02. System obrotu świadectwami pochodzenia energii (certyfikatami)
7.03. Rodzaje świadectw pochodzenia energii
7.04. Ceny świadectw pochodzenia energii i opłaty zastępcze
7.05. Świadectwa pochodzenia energii - podstawy prawne metodyki obliczeń
7.06. Wymagany udział energii pochodzącej z kogeneracji i odnawialnych źródeł w całkowitej produkcji energii
7.07. Certyfikaty zielone –pojęcia podstawowe
7.08. Certyfikaty zielone – udział wagowy biomasy
7.09. Certyfikaty zielone – metodyka obliczeń – jednostka wytwórcza, w której spalane są biomasa lub biogaz
wspólnie z innymi paliwami
7.10. Certyfikaty zielone – metodyka obliczeń – układ hybrydowy
7.11. Certyfikaty zielone – metodyka obliczeń – elektrownia wodna z członem pompowym
7.12. Kogeneracja
7.13. Średnioroczna sprawność graniczna wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie
7.14. Certyfikaty czerwone i certyfikaty Ŝółte
7.15. Oszczędność energii pierwotnej (PES)
7.16. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego
7.17. Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej
przyjmowane do obliczeń w latach 2006-2011
7.18. Zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła uŜytecznego
7.19. Certyfikaty białe
1
7.01. Czym jest świadectwo pochodzenia
energii
Świadectwa pochodzenia energii to element systemu wsparcia produkcji energii z
wykorzystaniem bardziej efektywnych technologii (np. kogeneracja) i źródeł
odnawialnych. Celem jest oczywiście oszczędność paliw kopalnych i ograniczenie
emisji CO2.
Zarówno wytwórcy energii, jak i przedsiębiorstwa sprzedające energię odbiorcom
końcowym,
zobowiązani są uzyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki świadectwa pochodzenia energii
albo alternatywnie uiścić opłatę zastępczą obliczoną zgodnie z obowiązującymi
przepisami
(Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997, nowelizacja z 08.01.2010).
Jest to dokument wydawany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE)
na wniosek przedsiębiorstwa,
składany za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego, potwierdzający
wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii lub/i kogeneracji
(świadectwa sumują się).
2
7.02. System obrotu świadectwami
pochodzenia energii (certyfikatami)
Informacja o ilości wydanych świadectw pochodzenia energii URE przekazuje na
Towarową Giełdę Energii (TGE). Obrót świadectwami moŜna realizować tylko za
pośrednictwem TGE.
OPERATOR
SYSTEMU
CERTYFIKAT
URZĄD REGULACJI
ENERGETYKI
PRODUCENT
ENERGII
TOWAROWA
GIEŁDA ENERGII
PRZEDSIĘBIORSTWO
SPRZEDAJĄCE ENERGIĘ
ODBIORCOM KOŃCOWYM
przepływ informacji
obrót certyfikatami
3
7.03. Rodzaje świadectw pochodzenia energii
Certyfikaty zielone – świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł
energii
Certyfikaty czerwone - świadectwa pochodzenia energii z tzw. wysokosprawnej
kogeneracji
Certyfikaty Ŝółte ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz