Energetyka - konspekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energetyka - konspekt - strona 1 Energetyka - konspekt - strona 2

Fragment notatki:

Energetyka - diagnoza dla świata: Produkt krajowy brutto a zuŜycie energii elektrycznej. Globalne rezerwy surowców energetycznych (stan na rok 2005 wg WEC) i prognoza zuŜycia na rok 2100. Struktura globalnego zuŜycia energii pierwotnej-dynamika zmian i prognozy w perspektywie roku 2030.
Polityka energetyczna: Polityka energetyczna dla Unii Europejskiej - ogólne załoŜenia. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych - ropa naftowa i gaz ziemny (2000 r. wg World Energy Council) a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Lokalizacja rezerw surowców energetycznych - węgiel i uran (2000 r. wg World Energy Council) a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Struktura nośników do produkcji energii elektrycznej w 2000 r. Globalne zmiany temperatury przy powierzchni Ziemi - przeciwdziałanie zmianom Klimatu. Polityka energetyczna Unii Europejskiej - cele na rok 2020. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - załoŜenia strategiczne. Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla Polski w perspektywie roku 2030. Struktura zapotrzebowania energii pierwotnej dla Polski w perspektywie roku 2030. Produkcja energii elektrycznej netto w Polsce w perspektywie roku 2030. Struktura surowców energetycznych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w perspektywie roku 2030. Struktura zuŜycia odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w perspektywie roku 2030. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (CO2, SO2) z terenu Polski w perspektywie roku 2030. Emisja
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (N0x, pył) z terenu Polski w perspektywie roku 2030. Udział
elektroenergetyki zawodowej w krajowej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z terenu
Polski i stopień redukcji w latach 2006-2030.
Świadectwa pochodzenia energii: System obrotu świadectwami pochodzenia energii (certyfikatami). Rodzaje świadectw pochodzenia energii. Ceny świadectw i opłaty zastępcze. Podstawy prawne metodyki obliczeń. Wymagany udział energii pochodzącej z kogeneracji i odnawialnych źródeł w całkowitej produkcji energii. Certyfikaty zielone -pojęcia podstawowe, udział wagowy biomasy, metodyka obliczeń. Kogeneracja -średnioroczna sprawność graniczna wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie. Certyfikaty czerwone i certyfikaty Ŝółte. Oszczędność energii pierwotnej (PES). Sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego. Certyfikaty białe
Efektywność energetyczna: Energochłonność - Polska a UE. Sprawność konwersji energii chemicznej paliw. Relacje pomiędzy ceną energii elektrycznej a jej zuŜyciem. Struktura finalnego zuŜycia energii w Polsce wg sektorów. Wskaźnik ODEX. Skumulowane od roku 2000 oszczędności energii. Zakres ustawy o efektywności energetycznej. Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia słuŜące poprawie efektywności energetycznej - przykłady. Ogólne zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej. Zasady uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej - wymagania dotyczące osoby audytora - komisje kwalifikacyjne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz