Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego - strona 1 Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego - strona 2 Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego - strona 3

Fragment notatki:

8. Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego
przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozów,
prawo rzeczowe,
prawo zatrzymania.
Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o tym samym tytule zawiera przepisy normujące ustrój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -spółek handlowych, do których zaliczają się:
spółki osobowe:
spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna;
spółki kapitałowe:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna.
Z zakresu kodeksu handlowego istotne są wiadomości o prowadzeniu działalności gospo­darczej. Przewoźnik musi wiedzieć, jak rozpocząć prowadzenie biznesu, jak go prowadzić, a także jak zlikwidować. Musi znać instytucje, w których dokonuje się tych wszystkich czyn­ności oraz te, przez które będzie rozliczany, tj. urzędy gmin, starostwa, urzędy skarbowe czy banki itp. Z przepisów tych wynikają obowiązki i prawa przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy, zwłaszcza wobec instytucji wymienionych powyżej.
Ale żeby prawidłowo prowadzić działalność gospodarczą, przewoźnik powinien wiedzieć również, w jakiej formie może ją prowadzić. Powinien znać podstawowe formy organizacyjno-prawne, takie jak spółka cywilna, spółka prawa handlowego, a także wiedzieć o możliwości prowadzenia działalności na własne nazwisko (jako osoba fizyczna). Oprócz wspomnianych form, kodeks reguluje także zasady zarządzania przedsiębiorstwami, organy decyzyjne w poszczególnych formach działalności oraz prawa i obowiązki wspólników w różnych rodzajach spółek.
Obowiązującym obecnie aktem prawnym regulującym dostęp do zawodu przewoźnika drogowego jest ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, z późniejszymi zmianami. Ustawa ta określa, kto jest przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia usług w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Nowelizacje tej ustawy miały na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań Unii Europejskiej, a przede wszystkim wprowadzenie jednolitych zasad dostępu do rynku przewozów drogowych dla krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowych. Na mocy wspomnianej ustawy od 1 maja 2004 roku każdy przewoźnik drogowy powinien posiadać:
w transporcie krajowym - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
w transporcie międzynarodowym - licencję wspólnotową.
Licencja to decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego (np. starosta, burmistrz, wójt, prezydent miasta), uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

(…)

…,
posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej (9 000 euro na pierwszy pojazd i po 5000 euro na każdy kolejny),
legitymowanie się certyfikatem kompetencji zawodowych,
prawo dysponowania pojazdami,
wymóg, by przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania…
… szczególnych - np. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i inne.
Do najważniejszych cech praw rzeczowych należą:
charakter praw bezwzględnych i skutki względem wszystkich,
obowiązek powstrzymania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby godzić w ich treść,
zamknięta lista praw rzeczowych: zainteresowani mogą ustanowić jedynie…
… posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego. Niestety, nie wystarczy zwrócić się do instytutu i poprosić o jego wydanie. Trzeba zdać egzamin, co nie rzeczą prostą, zważywszy na zakres tematyczny, który on obejmuje. Certyfikowany przewoźnik drogowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz