Studia II stopnia, AGH, wydz EAIiE, automatyka i robotyka, niestacjonarne, egzamin wstępny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, AGH, wydz EAIiE, automatyka i robotyka, niestacjonarne, egzamin wstępny - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 77 pozycji, które pogrupowane są według m.in. następujących przedmiotów: matematyka, automatyka i teoria sterowania, aparatura automatyzacji. Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: badania operacyjne, sterowanie cyfrowe.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia zostały zaktualizowane 8.06.2011 roku i są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na niestacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek automatyka i robotyka.

 
Dr hab. in . Krzysztof Oprzędkiewicz                                          Kraków 08 06 2011r.   
Wykonując odpowiednie uchwały Senatu AGH oraz Rady Wydziału EAIiE oraz 
zarządzenie  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  w  sprawie  trybu  rekrutacji  na  II stopień studiów niestacjonarnych ma Wydziale EAIiE niniejszym ogłaszam 
zasady  przeprowadzenia  sprawdzianu  kwalifikacyjnego  (egzaminu)  na  drugi stopień studiów niestacjonarnych dla kierunku Automatyka i Robotyka w roku 2011 i w latach następnych oraz zakres wymaganych na tym sprawdzianie wiadomości.   
Ogłoszenie  dotyczy  formy  sprawdzianu  kwalifikacyjnego,  zasad  oceniania 
stosowanych  przez  Komisję  Egzaminacyjną  Katedry  Automatyki  Wydziału  EAIiE AGH oraz zakresu obowiązującego materiału.  Część I Zasady przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale EAIiE AGH, kierunek: Automatyka i Robotyka 
 
§1 
1. W zakres sprawdzianu kwalifikacyjnego wchodzą podstawowe treści programowe z zakresu studiów niestacjonarnych I stopnia, opisane szczegółowo w części drugiej niniejszego zarządzenia.   
§2 
1. Sprawdzian ma postać zestawu pięciu zadań problemowych z zakresu podanego w załączniku.   2. Za ka de z zadań mo na otrzymać maksymalnie 20 punktów, co implikuje,  e za cały sprawdzian mo na otrzymać maksymalnie 100 punktów.  3. Zestawy zadań dla zdających są przygotowywane z zachowaniem reguł poufności, przyniesione są na salę w zapieczętowanej kopercie, która zostaje otwarta na sali po rozpoczęciu egzaminu w obecności zdających.   
§3 
1. Ka dy zdający przy wejściu na salę otrzymuje trzy dokumenty:  
• 
zestaw zadań do rozwiązania, 
• 
opieczętowany  papier  kancelaryjny,  na  którym  nale y  opisać  rozwiązania zadań przeznaczone do sprawdzenia,  
• 
papier nie opieczętowany u ywany jako brudnopis,  
• 
kartę kodową.   
 2.  Przy  wejściu  na  salę  ka dy  zdający  musi  się  wylegitymować  dowodem to samości,  następnie  pozostawia  dowód  to samości  oraz  wyłączony  telefon komórkowy  w  przygotowanej  dla  siebie  imiennej  kopercie,  przechowywanej  w widocznym miejscu na sali egzaminacyjnej. Rzeczy te są zwracane zdającemu przy wyjściu z sali.  
 
1 3.  Podczas  sprawdzianu  bezwzględnie  zabronione  jest  korzystanie  z  jakichkolwiek urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów nie programowalnych.   4.  Nazwisko  zdającego  mo e  się  pojawić  wyłącznie  w  odpowiednim  polu  na  karcie 

(…)

… i Robotyka
Matematyka ( pytania 1 -14)
1.Układy równań liniowych,
2. Równania macierzowe,
3. Podstawowe operacje na macierzach: dodawanie, odejmowanie, mno enie
transpozycja macierzy,
4. Metody obliczania wyznaczników,
5. Liczby zespolone,
6. Rozwiązywanie równań ró niczkowych,
7. Rozwiązywanie układów równań ró niczkowych,
8. Wyznaczanie transformat Laplace’a podstawowych funkcji czasu,
9. Transformata…
… mechanicznych lub elektrycznych,
19. Algebra schematów blokowych: schematy zastępcze połączenia bloków:
szeregowego, równoległego i ze sprzę eniem zwrotnym,
20. Rachunkowe wyznaczanie odpowiedzi czasowych (skokowej i impulsowej)
obiektu na podstawie transmitancji,
21. Rachunkowe wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych amplitudowo –
fazowych obiektu na podstawie transmitancji operatorowej,
22. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych logarytmicznych modułu i fazy
z wykorzystaniem aproksymacji Bodego,
23. Podstawowe obiekty dynamiczne (inercyjny I rzędu, obiekt II rzędu, obiekt
ró niczkujący rzeczywisty, obiekt całkujący, obiekt opóźniający): parametry,
charakterystyki i przykłady z rzeczywistości,
24. Zamknięty układ regulacji: cel i sens budowy, funkcje poszczególnych elementów
i sygnałów,
25. Transmitancje zastępcze zamkniętego układu regulacji zawierającego regulator i
obiekt: transmitancja wymuszeniowa i zakłóceniowa,
25. Regulator PID: algorytm sterowania, transmitancja, parametry, cel stosowania
poszczególnych części,
26. Regulator PID: charakterystyka skokowa i charakterystyki częstotliwościowe,
wpływ parametrów regulatora na przebieg charakterystyk,
3
27. Rachunkowe wyznaczanie…
…. Bezpośrednie wskaźniki jakości układu regulacji: czas regulacji i
przeregulowanie,
Aparatura Automatyzacji (pytania 38 - 48):
38. Zamknięty układ sterowania rzeczywistym procesem i jego elementy,
39. Czujniki pomiarowe: funkcje w układzie i zasady doboru czujnika do procesu,
40. Czujniki do pomiaru temperatury: przykłady, zasada działania, zasady
poprawnego łączenia z przetwornikiem,
41. Czujniki do pomiaru…
…-u awaryjnego sterownika,
67. Sieci przemysłowe: porównanie cech u ytkowych i wymagań w stosunku do sieci
biurowej i przemysłowej,
68. Sieć przemysłowa HART: obszary zastosowań, medium fizyczne transmisji,
metoda kontroli dostępu do warstwy fizycznej,
69. Sieć przemysłowa HART: obszary zastosowań, medium fizyczne transmisji,
metoda kontroli dostępu do warstwy fizycznej,
70. Cykl programowy sterownika PLC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz