struktury rynku - regulacja cen - ćwiczenia (referat)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5901
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
struktury rynku - regulacja cen - ćwiczenia (referat) - strona 1 struktury rynku - regulacja cen - ćwiczenia (referat) - strona 2 struktury rynku - regulacja cen - ćwiczenia (referat) - strona 3

Fragment notatki:

Tematem referatu jest regulacja cen, jej metody i przykłady. Notatka zawiera 14 stron, posiada liczne wykresy i odpowiada na pytania takie jak: jakie trzy podstawowe funkcje spełnia cena, jakie rodzaje ceny wyróżniamy, na czym polega regulacja cen, co to jest cena maksymalna, jakie są skutki wprowadzenia ceny maksymalnej, co to jest cena minimalna, jakie są skutki wprowadzenia ceny minimalnej, co to jest podatek, jakie wyróżniamy rodzaje podatków, co to jest akcyza, co to są dotacje, co to jest cło.

STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE
Prowadzący dr inż. Grzegorz Chodak
REGULACJA CEN - METODY I PRZYKŁADY
WSTĘP
Regulacja cen wiąże się z ingerencją państwa. Aby przybliżyć metody, których państwo używa, należy najpierw zacząć od tego, co tak naprawdę chce ono regulować, czyli ceny. I tak, cena, to ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza) za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. `Cena spełnia trzy podstawowe funkcje:
a) Informacyjno-bodźcową- tzn. że cena jest informacją. Nabywcę informują o ile zmniejszą się jego zasoby pieniężne jeżeli dokona on zakupu, natomiast sprzedającego informują o ile zwiększy się jego przychód, jeśli dokona sprzedaży;
b) Redystrybucyjna- cena jest narzędziem podziału dóbr i usług. Państwo również może dokonywać redystrybucji dochodów przy pomocy cen-różnicując obciążenie cen podatkami, ustalając ceny minimalne-maksymalne czy też dotując pewne gałęzie gospodarki;
c) Stymulacyjna-oddziałuje ona na dostawców i odbiorców. Im wyższy jest poziom cen, tym większa jest opłacalność produkcji. Stymuluje to producentów do zwiększenia rozmiarów produkcji, natomiast niższy poziom powoduje zniechęcenie i ograniczenie jej. Ceny również oddziałują na konsumenta. Zazwyczaj wyższy poziom cen skłania konsumenta do ograniczenia spożycia, a niższy stymuluje wzrost spożycia danego dobra.'
Wyróżniamy takie ceny, jak:
- cena producenta - cena, jaką ustala producent
- cena detaliczna - cena, w którą wliczone są wszystkie elementy kosztów produkcji, dystrybucji oraz marketingu
- cena hurtowa - jest to cena pośrednia, np. bez marży sklepu
- cena równowagi - cena, przy której ilość oferowana przez producentów jest równa ilości dobra jaką nabywają konsumenci
- cena wolnorynkowa - cena kształtująca się swobodnie w związku z prawem popytu i podaży
- ceny urzędowe - ceny ustalone przez organy państwa (cena minimalna, maksymalna, sztywna, wynikowa)
Z ceną, jak wiadomo, wiąże się jej regulacja, czyli ściśle określone działania rządu państwa, które polegają na bezpośrednim ustalaniu cen lub na ustalaniu szczegółowych zasad kalkulacji cen przez dane podmioty gospodarcze.
`W gospodarce centralnie planowanej ceny większości towarów były ustalane przez państwo, które nie brało pod uwagę popytu i podaży oraz elastyczności. Ceny były z zasady kształtowane poniżej poziomu równowagi. Skutkiem tego był stale utrzymujący się niedobór dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych. Powstał problem, w jaki sposób zapewnić odpowiedni podaż mimo niższej ceny. Możliwe były trzy rozwiązania: stosowanie przymusu, wyznaczanie wszystkich cen i udzielanie dotacji producentom.' Wynika z tego, że państwo cały czas ingerowało, kontrolowało ceny, natomiast obecnie, w gospodarce rynkowej regulacja cen ma charakter nadzwyczajny i jest ona stosowana wówczas w celu przeciwdziałania nadmiernej inflacji, pod wpływem nacisków producentów lub konsumentów, bądź też w czasie występowa

(…)

… poziom ceny dla rynku wewnętrznego. Po tej cenie skupowane jest przez państwowe organizacje interwencyjne oferowane zboże. Cena interwencyjna zwiększana jest w okresie listopad - maj, co miesiąc o dopłaty, aby zrekompensować koszty magazynowania oraz zapewnić stałe dostawy zbóż na rynek
- produkty spożywcze
- ropa naftowa
- `płaca minimalna obowiązująca w całym kraju; wykres obrazuje krzywą popytu i krzywą podaży pracy. Równowaga wolnorynkowa ustala się w punkcie E, w którym poziom płacy wynosi W0. Płaca minimalna ustalona poniżej W0 nie wpłynie na faktyczną wysokość płacy, która ustali się na poziomie odpowiadającym równowadze rynkowej. W celu poprawy sytuacji pracowników państwo ustala płacę minimalną na poziomie W1. Przedsiębiorstwa w tej sytuacji zgłaszają popyt na pracę Q1, co oznacza…
….
Podatki dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to takie, które są bezpośrednio związane z osiąganym przez podmiot gospodarczy dochodem lub majątkiem. Im większy dochód , majątek tym większy podatek. Zaliczamy do nich: podatek dochodowy i podatek majątkowy. Natomiast podatki pośrednie są to daniny publiczne płacone w pieniądzu, przymusowo, bezzwrotnie i zasilają budżet państwa. Zaliczamy do nich: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.
Podatek jest płacony przez producentów, którzy uważają, że obciąża on jedynie ich koszty. Reagują więc, czego wynikiem jest przesunięcie krzywej podaży w lewą stroną (czyli zmniejszenie ilości oferowanej). Jednak producenci nie ponoszą w pełni ciężaru opodatkowania, przerzucają jego część na konsumentów. Rozkład tego podatku związany jest z elastycznością…
… w tej gałęzi. Niekorzystne efekty wprowadzenia ceł odczuwają przede wszystkim zagraniczni producenci oraz krajowi konsumenci. Natomiast korzyści, krajowe przedsiębiorstwa produkujące towary obłożone cłem. Zatem wpływ nałożenia cła na towary może wywołać różne skutki, w zależności od rynku, na którym te zmiany będziemy rozpatrywać. Np.; jeżeli rząd wprowadzi cło na importowane samochody ceteris paribus
… czy lokatorów, to powoduje to wypaczenie intencji społeczeństwa, którego zamiarem było pomaganie słabszym, nie mogącym sprostać warunkom funkcjonowania konkurencyjnych rynków. Ceny maksymalne i minimalne obejmują także tych producentów i konsumentów, którzy opieki państwa nie potrzebują i którzy mogliby sprzedawać lub nabywać dane towary po cenach równowagi. Ceny urzędowe inaczej rozdzielają dobra rzadkie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz