Struktura wewnętrzna Trybunału Konstytucyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura wewnętrzna Trybunału Konstytucyjnego - strona 1 Struktura wewnętrzna Trybunału Konstytucyjnego - strona 2 Struktura wewnętrzna Trybunału Konstytucyjnego - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTUWA WEWNĘTRZNA TK: Zgromadzenie Ogóle Sędziów TK
skład: wszyscy sędziowie Trybunału, a dla prawomocności jego uchwał konieczna jest obecność przynajmniej dziesięciu sędziów. omawia, co najmniej raz w roku - publicznie, działalność Trybunału oraz problemy wynikające z jego orzecznictwa ,
podejmuje najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące organizacji pracy Trybunału: uchwala regulamin Trybunału, wybiera kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, uchwala projekt dochodów i wydatków Trybunału, ustala zasady wyznaczania składów orzekających i przydziału spraw oraz dotyczące sytuacji sędziów, to jest stwierdza wygaśnięcie mandatu, wyraża zgodę na uchylenie immunitetu.
Prezes TK → Bohdan Zdaniecki
reprezentuje Trybunał na zewnątrz,
wykonuje czynności związane z bieżącym organizowaniem pracy Trybunału i kierowaniem aparatem wykonawczym - Biurem Trybunału Konstytucyjnego (pracami Biura kieruje i ponosi za nie odpowiedzialność Szef Biura w randze sekretarza stanu). Wiceprezes TK - Janusz Niemcewicz
zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności wykonuje inne obowiązki wynikające z podziału czynności.
Biuro TK „ Organizacyjne i administracyjne warunki pracy Trybunału Konstytucyjnego zapewnia prezes Trybunału oraz podległe mu Biuro. Biurem Trybunału Konstytucyjnego kieruje szef, którego powołuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wniosek prezesa Trybunału." Samodzielność Trybunału Konstytucyjnego jako organu konstytucyjnego państwa znajduje wyraz m.in. w jego autonomii. Trybunał uchwala regulamin określający wewnętrzny tok postępowania oraz uchwala statut określający wewnętrzną organizację Biura Trybunału; wygaśnięcie mandatu sędziego musi być stwierdzone uchwałą Trybunału; odpowiedzialność dyscyplinarną sędziowie ponoszą tylko przed Trybunałem; projekt budżetu Trybunału jest przedstawiany parlamentowi przez rząd w ramach projektu ustawy budżetowej, w wersji złożonej przez Prezesa Trybunału, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. KOMPETENCJE ( Wyliczenie to ma charakter zupełny i należy uznać, że ustawodawca nie może rozszerzać kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w drodze ustaw) Kontrola norm . Stanowi bez wątpienia zadanie podstawowe. Istota kontroli norm polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami prawnymi) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku zgodności. Polski system kontroli norm daje zdecydowane pierwszeństwo kontroli a posteriori, czyli następczej(represyjnej), to znaczy może dotyczyć tylko aktów normatywnych, które już zostały ustanowione albo już nabrały mocy obowiązującej, albo znajdują się jeszcze w okresie

(…)

… do TK musi zawierać elementy sine qua non:
opis kwestionowanego działania luuub zaniechania
oznaczenie przepisu konst. V ust. który/e zdaniem tego podmiotu został/y naruszony/e
Od 1997 TK posiada istotne uprawnienie z pkt widzenia możliwości rozstrzygania:
tymczasowe uregulowanie kwestii sporu, np. może zarządzić zawieszenie czynności egzekucyjnych
orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych Jeśli przed wpisem do ewidencji partii politycznych Sąd Okręgowy w Warszawie nabierze wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad danej partii, tak jak określono je w statucie, ma on obowiązek wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej zgodności. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o sprzeczności celów partii politycznej z Konstytucją powoduje…
…, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. 4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu
Marszałek nie staje się prezydentem poprzez tymczasowe wykonywanie funkcji. Nie składa przysięgi prezydenckiej. Przejściowo wykonuje obowiązki. Podpisuje się: Marszałek Sejmu wykonujący tymczasowe funkcje prezydenta. Funkcję Marszałka przejmuje…
… i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku zgodności. Polski system kontroli norm daje zdecydowane pierwszeństwo kontroli a posteriori, czyli następczej(represyjnej), to znaczy może dotyczyć tylko aktów normatywnych, które już zostały ustanowione albo już nabrały mocy obowiązującej, albo znajdują się jeszcze w okresie vacatio legis. Tylko wyjątkowo kontrola norm może przybrać charakter prewencyjny - a priori (uprzedni), a jedynym podmiotem uprawnionym do jej inicjowania jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Te dwie kontrole to kontrole ABSTRAKCYJNE.
Kontrola KONKRETNA to np. pytanie do TK. Kto może wystąpić z wnioskiem?
Prezydent,premier
Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, 50 posłów, 30 senatorów
RPO, Prokurator Generalny, prezes NIK
w ograniczonym zakresie KRS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz