Struktura ustawy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura ustawy - wykład - strona 1 Struktura ustawy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Struktura ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
5W prawie polskim głównym aktem prawa regulującym skutki prawne niewypłacalności i wynikające z tego zagrożenia jest ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, która składa się z sześciu części. Część pierwsza to „Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach”, druga - „Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego”, trzecia część reguluje „Odrębne postępowania upadłościowe”, czwarta - „Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością”, część piąta to „Przepisy karne”, część szósta zawiera natomiast zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.
Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje:
1) postępowanie upadłościowe (wspólne dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości), w tym tzw. postępowanie oddłużeniowe (art. 369 i 370) i międzynarodowe postępowanie upadłościowe (art. 378-417). Oprócz ogólnego postępowania upadłościowego ustawodawca wprowadził pięć rodzajów odrębnych postępowań upadłościowych: postępowanie wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika, wobec banków, wobec zakładów ubezpieczeń (i zakładów reasekuracji), wobec emitentów obligacji oraz wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
2) postępowanie w przedmiocie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej;
3) zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.
9Ustawą zostały uregulowane skutki ogłoszenia upadłości objęte przepisami zawartymi w dziale III tytułu I części I ustawy. Skutki ogłoszenia upadłości odnoszą się do: osoby upadłego, majątku upadłego, zobowiązań upadłego, spadków nabytych przez upadłego, stosunków majątkowych małżeńskich upadłego, zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych i postępowania sądowego i administracyjnego.
Część druga ustawy reguluje przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego. Przepisów niniejszej części nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo prawo organizacji międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, stanowi inaczej. Zgodnie z art. 379 p.u.n. „zagranicznym postępowaniu upadłościowym” - są wszelkie prowadzone za granicą postępowania sądowe lub administracyjne, których przedmiotem jest wspólne dochodzenie roszczeń, nawet jeśli mają charakter tymczasowy, przeciwko niewypłacalnemu dłużnikowi, w których mienie i sprawy dłużnika są poddane kontroli lub zarządowi zagranicznego sądu w celu ich restrukturyzacji lub likwidacji. Co do zasady wierzyciel zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą korzysta w postępowaniu upadłościowym z praw, które przysługują wierzycielowi krajowemu. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej części stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz