Upadłość konsumencka - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Upadłość konsumencka - wykład - strona 1 Upadłość konsumencka - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Upadłość konsumencka
931 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 234, poz. 1572), która wprowadza do prawa polskiego nową instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Jest to procedura oddłużeniowa, którą będą mogły zastosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
W założeniu twórców nowelizacji możliwość skorzystania z trybu upadłości konsumenckiej musi być umotywowana sytuacją o charakterze nadzwyczajnym. Dlatego przyjmuje się, że postępowanie upadłościowe będzie mogło być prowadzone tylko wobec osób, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Oddłużanie w tym trybie nie może być zbyt częste. Okres między oddłużeniami nie może być krótszy niż 10 lat. Przyjęcie terminu dziesięcioletniego związane jest z tym, że jest to w polskim prawie podstawowy termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (art. 118 k.c.).
Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich ze swej istoty musi być traktowane jako przywilej dla dłużnika. Należy mieć na uwadze, że porządek prawny wymaga, by dłużnicy wykonywali swoje zobowiązania. Niewykonywanie zobowiązań pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla wierzycieli, co może doprowadzić do łańcucha upadłości. Dlatego też dłużnik korzystający z tego przywileju powinien dobrowolnie, lojalnie i uczciwie współpracować z organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe. Jeżeli upadły dłużnik narusza nałożone na niego obowiązki, daje dowód, że nie jest osobą wiarygodną i nie zasługuje na oddłużenie. W związku z tym należy postępowanie upadłościowe umorzyć (art. 4914 oraz 49111 p.u.n.).
9Przy zastosowaniu procedury upadłości konsumenckiej wyłączono stosowanie tych przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, których stosowanie w postępowaniu upadłościowym w sprawach konsumenckich byłoby nieodpowiednie. Przede wszystkim wyłączono:
1) przepis wprowadzający obowiązek złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości o treści określonej przez art. 21 p.u.n.;
2) przepisy ustanawiające podwyższone rygory dotyczące formalizmu procesowego przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zakazujące udzielenia zwolnienia od kosztów sądowych dłużnika (art. 32 ust. 1 p.u.n.);
3) możliwość przeprowadzenia wstępnego zgromadzenia wierzycieli (art. 44-50, 55, 56 p.u.n.);
4) sporządzanie sprawozdania finansowego przez syndyka (art. 307 ust. 1 p.u.n.).
Dla uproszczenia postępowania w przedmiocie ustalania składu masy upadłości przyjęto, że wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą do masy, rozstrzyga sędzia-komisarz (art. 4915 p.u.n.).
9Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma również w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli. Wobec tego postępowanie to będzie prowadzone według przepisów o postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, by tą drogą spieniężyć majątek upadłego i zaspokoić należności wierzycieli (art. 4912 p.u.n.). Nieuzasadnione byłoby prowadzenie w tego rodzaju sprawach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. To postępowanie nie odpowiada istocie upadłości konsumenckiej, a do tego wywoływałoby negatywne konsekwencje w postaci nadmiernej komplikacji postępowania, co prowadziłoby do przewlekłości i wzrostu jego kosztów. Po sporządzeniu ostatecznego planu podziału majątku upadłego, nie wcześniej jednak niż po opuszczeniu przez upadłego domu jednorodzinnego

(…)

… komplikacji postępowania, co prowadziłoby do przewlekłości i wzrostu jego kosztów. Po sporządzeniu ostatecznego planu podziału majątku upadłego, nie wcześniej jednak niż po opuszczeniu przez upadłego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 4916 ust. 1, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego, określającego, w jakim zakresie i w jakim czasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz