Struktura organizacyjna ZUS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna ZUS - strona 1 Struktura organizacyjna ZUS - strona 2 Struktura organizacyjna ZUS - strona 3

Fragment notatki:

Struktura organizacyjna ZUS-u W strukturze ZUS-u można wyodrębnić :
1.centralę
2.terenowe jednostki organizacyjne
Jeżeli ZUS ma osobowość prawną, to wszystkie jednostki mieszczące się w jego strukturze mają taki sam charakter prawny. Zakres rzeczowy działania centrali oraz podział na jednostki wewnętrzne w ramach centrali i wyodrębnienie komórek organizacyjnych ustala statut nadany ZUS-owi przez Ministra ds. zabezpieczeń społecznych.
W centrali wyodrębniono 33 komórki, w skład których wchodzi gabinet Prezesa i 5 biur (np. biuro ds. integracji europejskiej) oraz 25 departamentów( np. ds. zamówień publicznych). Aktualnie zmniejszono liczbę terenowych jednostek organizacyjnych z 52 do 42 z powodu oszczędności. ZUS zajmuje pozycję pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. ZUS ma obowiązek zgłoszenia tych pracowników do ubezpieczenia, opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tych osób i realizacji nabytego przez pracowników prawo do świadczeń. Zakład występuje też w roli płatnika składek w stosunku do swoich pracowników.
Zadania ZUS-u, które są w większości realizowane przez terenowe jednostki organizacyjne polegają na realizacji przepisów prawa ubezpieczenia społecznego, ale przede wszystkim chodzi o (art.68 ustawy o systemie):
Stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego;
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że ten obowiązek należy do płatnika składek;
Dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń
Wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie społecznie, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
Prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych i innych źródeł;
Prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek;
Orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
Kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
Kontrola płatników składek w zakresie wykonywania przez nich obowiązku składkowego;
Wypłacanie świadczeń wyjątkowych przyznanych decyzją konstytutywną Prezesa Zakładu; Art. 68. 1. Do zakresu działania Zakładu należy między innymi: 1) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności: a) stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, b) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,

(…)

… organizacyjne( organy rentowe) posiadają zdolność sądową i procesową, a zatem mogą występować w sądzie jako strona postępowania cywilnego. Mogą pozywać i być pozywane, mogą dokonywać czynności procesowych( składać wnioski, pisma procesowe i dowody w postaci dokumentów, natomiast w postaci świadków tylko, jeżeli przepisy o postępowaniu w sprawach ubezpieczeń społecznych dopuszczają taki dowód, albowiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz