Struktura organizacyjna przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna przedsiębiorstw - strona 1 Struktura organizacyjna przedsiębiorstw - strona 2 Struktura organizacyjna przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia: Struktura organizacyjna - rozczłonkowanie i rozmieszczenie elementów składowych całości oraz powiązanie ich najprzeróżniejszymi relacjami (więziami) zachodzącymi między nimi, charakterystycznymi dla danej organizacji (instytucji). Str uktura to budowa wewnętrzna jakiejś całości (systemu) rozpatrywana z określonego punktu widzenia.
W pojęciu struktury wyróżnia się dwie podstawowe kategorie:
elementy całości np.: składniki, podzespoły, części, komórki organizacyjne,
relacje zachodzące między elementami tej całości np.: stosunki, więzi, związki, sprzężenia.
Struktura to także ogół relacji wewnętrznych, zachodzących między poszczególnymi elementami lub między elementami a całością, rozpatrywany z określonego względu.
Struktura organizacyjna składa się z elementów statycznych i dynamicznych.
Do elementów statycznych struktury organizacyjnej zaliczamy:
zbiór i układ jednostek organizacyjnych o różnym stopniu złożoności,
podział funkcji, zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności,
podział uprawnień decyzyjnych,
podział odpowiedzialności,
więzi liniowe.
Jako elementy dynamiczne wyróżnia się:
więzi funkcjonalne,
więzi informacyjne,
procedury realizacji zadań.
Statyczny aspekt organizacji sugeruje stały i utrwalony status organizacji i jest on wynikiem formalizacji.
Formalizacja polega na opisaniu elementów struktury w jakimś systemie znaków, np.: na piśmie, w formie symboli, znaków graficznych itp.
Funkcja to wyodrębniony przedmiotowo, w miarę jednorodny zakres działalności, na który akłada się szereg dających się wyodrębnić przedsięwzięć (operacji wielopodmiotowych).
W przedsiębiorstwie do elementów strukturalnych zaliczamy wszelkiego rodzaju komórki organizacyjne i stanowiska pracy. Są one ze sobą powiązane najprzeróżniejszymi relacjami służbowymi, funkcjonalnymi, informacyjnymi, kooperacyjnymi, produkcyjnymi.
Więź organizacyjna to utrwalona droga przepływu informacji, świadczeń lub dóbr między elementami organizacyjnymi oraz między organizacją a otoczeniem.
Rozróżnia się więzi: liniową (służbową), funkcjonalną, informacyjną i techniczną.
Rozpiętość kierowania to liczba podwładnych bezpośrednio podporządkowanych danemu kierownikowi.
Rozróżnia się trzy rodzaje rozpiętości kierowania: rzeczywistą (faktyczną), formalną i potencjalną i są one zawsze ograniczone.
Zasięg kierowania to ogół bezpośrednich i pośrednich podwładnych podporządkowanych danemu kierownikowi. Ani formalny, ani potencjalny, ani rzeczywisty zasięg kierowania nie jest niczym ograniczony.


(…)

… liczby określonych, złożonych przedsięwzięć specjalnych, zlecanych przez kontrahentów zewnętrznych. Model struktury pochodzi z matematyki.
Struktura organiczna jest najbardziej elastyczną strukturą organizacyjną. Zarządzanie w strukturze organicznej opiera się na powoływani „ad hoc” (od przypadku do przypadku) zespołów specjalnych do rozwiązywania krótkookresowych zadań jednorazowych. Pojawiający…
…, zwane sztabowo - liniowymi lub sztabowymi (o równowadze więzi hierarchicznych i funkcjonalnych).
Struktura liniowa charakteryzuje się: pełną realizacją zasady jednoosobowego kierownictwa, łatwością w przekazywaniu dyspozycji, wyraźnym podziałem władzy, kompetencji i odpowiedzialności, prostotą i przejrzystością konstrukcji, dominującym wpływem więzi liniowych, rozbudowaną hierarchią zarządzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz