Stropy - podział i charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4263
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stropy - podział i charakterystyka - strona 1 Stropy - podział i charakterystyka - strona 2 Stropy - podział i charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:


Funkcja stropów 1. Strop  to przegroda pozioma  dzieląca przestrzeń wewnętrzną budynku i kształtująca wraz ze  ścianami jego układ funkcjonalny. 2. Strop pełni zawsze funkcje konstrukcyjną, przenosząc na ściany konstrukcyjne ( lub inne  pionowe, np. słupy) cięŜar własny oraz obciąŜenia uŜytkowe działające na strop).  3. Strop bowiem moŜe ( w budynkach wielokondygnacyjnych) tworzyć kolejne poziomy  powierzchni uŜytkowej budynku). 4. W budynkach wielokondygnacyjnych strop powinien być takŜe przegrodą akustyczną. 5. W przypadku gdy oddziela pomieszczenia ogrzewane od nie ogrzewanych strop musi  takŜe  zapewniać ochronę cieplną pomieszczenia ogrzewanego (np. strop nad nie ogrzewaną piwnicą czy strop ostatniej kondygnacji), być przegrodą termiczną. STROPY Konstrukcja stropu ma do spełnienia następujące funkcje: - przenosić cięŜar własny; obciąŜenie uŜytkowe, a niekiedy równieŜ i obciąŜenia od ścianek  działowych; - usztywniać budynek w kierunku poziomym, jak równieŜ zwiększać sztywność przestrzenną, - chronić poszczególne kondygnacje od przenikania ciepła i dźwięków. Rozwiązanie konstrukcji stropu powinno ponadto charakteryzować się małą pracochłonnością przy  jego realizacji, a takŜe niskim kosztem. W związku z funkcjami stropów muszą one spełniać wymagania do-tyczące wytrzymałości,  sztywności, ognioodporności, izolacji cieplnej i dźwiękowej, trwałości, muszą być moŜliwie lekkie i  mieć jak najmniejszą grubość. Stropy powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i sztywność. Podział stropów pod względem materiałowym (konstrukcji stropów) 1. Stropy Ŝelbetowe 2. Stropy drewniane 3. Stropy ceramiczne i stalowo ceramiczne 4. Stropy na belkach stalowych 5. Stropy gęstoŜebrowe 6. Stropy płytowe Pod względem konstrukcyjnym • belkowe • płytowe zbrojone jedno i wielkierunkowo • płytowo-Ŝebrowe • gęstoŜebrowe Ze względu na przeznaczenie funkcjonalne • międzykondygnacyjne • nad podziemiami • poddasza • stropodachy Monolityczne stropy Ŝelbetowe Do grupy stropów monolitycznych zaliczono te, dla których podstawowym materiałem  konstrukcyjnym jest Ŝelbet.  Wykonuje się je na deskowaniu, na którym montuje się zbrojenie, i wypełnia mieszanką beto-nową o odpowiedniej konsystencji.  Stropy monolityczne charakteryzują się duŜą sztywnością, ogniotrwałością oraz moŜliwością przystosowania ich do dowolnej konfiguracji rzutu.  Oprócz tego są one poziomymi usztywnia-jącymi przeponami zwiększającymi sztywność przestrzenną budynku.  Mogą one przenosić znaczne obciąŜenia, nawet obciąŜenia dynamiczne. Ujemne 

(…)

… pełnej) zbrojonych w spoinach płaskownikami stalowymi (bednarką), zwane
płytami Kleina.
1 – belka nośna stalowa walcowana belka dwuteowa
2 - beton
3 – deski 25 mm ułoŜone na ślepej podłodze (deski 32 mm)
4 – gruz z wapnem
5 – legar drewniany 6 x 12 na ułoŜony na papie
6 – cegły (płyta Kleina)
7 – płaskownik
8 - siatka pleciona lub cięto ciągniona
STROP KLEINA (wypełnienie z płyt ceramicznych zbrojonych – płyty Kleina)
W zaleŜności od rozstawu belek stalowych (120 – 180 cm) i wartości obciąŜenia, stosuje się
płyty Kleina:
- lekka (1/4 cegły)
- półcięŜka
- cięŜka (1/2 cegły)
strop Kleina
Przykłady stropów Kleina
1 - belka stalowa;
2 - płyta ceglana;
3 - zbrojenie płyty (stalowy pręt
lub płaskownik);
4 - stalowa siatka podtynkowa;
5 - polepa;
6 – izolacja akustyczna;
7 - podłoga na legarach;
8 - beton…
… drewnianych:
a) nagi,
b) ze ślepym pułapem,
c) legarowo -listwowy
d) cichy (szkolny),
e) deskowy.
Rozstaw belek w stropach zwykłych wynosi od 0,8-1,2m (w deskowych 0,4-0,5m).
Stropy drewniane
Stropy belkowe
1 - belka;
2 - listwa (łata);
3 - ślepy pułap;
4 - ślepa podłoga;
5 - podsufitka;
6 - polepa;
7 - hydroizolacja;
8 - posadzka (np. klepka);
9 - legar;
10 - belka sufitowa;
11 - wypełnienie z prefabrykatów
(np. spieniony gips);
12 - płyta sufitowa
Rozpiętość belek nośnych z drewna litego w świetle ścian budynku nie przekracza
zwykle 6,0 m, gdyŜ przy większej rozpiętości przekroje belek stają się zbyt duŜe, co jest
nieekonomiczne.
Newralgicznym punktem stropu drewnianego jest miejsce oparcia belek nośnych na
murze. Końce belek są najbardziej naraŜone na butwienie i naleŜy je odpowiednio
izolować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz