Straż Praw w Konstytucji 3 Maja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Straż Praw w Konstytucji 3 Maja - strona 1 Straż Praw w Konstytucji 3 Maja - strona 2

Fragment notatki:


Straż Praw w Konstytucji 3 Maja. Straż Praw była centralnym organem władzy wykonawczej . Skła­dała się ona z: króla (przewodniczący), prymasa (głowa duchowieństwa i prze­ wodniczący Komisji Edukacji Narodowej) 5 ministrów: policji (jeden z mar­ szałków), pieczęci czyli spraw wewnętrznych (jeden z kanclerzy), interesów cu­ dzoziemskich (drugi z kanclerzy), wojny (jeden z hetmanów) i skarbu (jeden z podskarbich) marszałek sejmu bez prawa głosu pełnoletni następca tronu bez prawa głosu Ministrów do Straży Praw powoływał król spośród wszystkich ministrów, których łącznie było 14. Nominację przeprowadzano podczas sesji sejmowej, na której posłowie mogli wyrazić wobec kandydata wotum nie­ ufności. Za swą działalność ministrowie ponosili odpowiedzialność parlamentarną i konstytucyjną. Odpowiedzialność parlamentarną (polityczną) ministrowie pono­ sili przed sejmem (obydwie izby), który większością 2/3 mógł wobec nich uchwa­lić wotum nieufności za kierunki i celowość prowadzonej przez nich polityki. Od­ powiedzialność konstytucyjną (za naruszenie prawa) ministrowie ponosili przed sądem sejmowym, na podstawie oskarżenia sformułowanego zwykłą większością głosów połączonych izb. Sąd sejmowy mógł orzec wszystkie kary, łącznie z karą śmierci, a król nie mógł wtedy skorzystać z prawa łaski. Konstytucja nie wprowa­dziła natomiast odpowiedzialności solidarnej ministrów, którzy nadal odpowiadali indywidualnie. Na czele władzy wykonawczej postawiono Straż Praw będącą w zasadzie odpowiednikiem rządu, choć pozbawionym charakteru gabinetu ministrów, bowiem ministrów Straży nie powołano na szefów organów resortowych. W skład Straży Praw wchodzili :król jako przewodniczący i szef rządu, prymas jako głowa duchowieństwa polskiego a zarazem przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej, oraz 5 ministrów(jeden z marszałków jako minister policji, jeden z kanclerzy jako minister pieczęci do spraw wewnętrznych, drugi jako minister pieczęci do spraw zagranicznych, jeden z hetmanów jako minister wojny, jeden z podskarbich jako minister skarbu).Ponadto, bez prawa głosu, następca tronu (dla zapoznania się z tokiem spraw państwowych) i marszałek sejmu. Ministrów do Straży powoływał król spośród wszystkich ministrów z Korony i Litwy (było ich 16). Wprowadzono pełną odpowiedzialność ministrów tj. konstytucyjną i parlamentarną . Straż Praw stała na czele całej administracji publicznej. Konstytucja 3 Maja określała tylko czego rządowi robić nie wolno tj.: stanowić prawo i dokonywać wykładni, nakładać podatki, zaciągać długu publicznego, zmieniać rozkładu dochodów budżetowych, wypowiadać wojen i podpisywać pokojów. Kompetencje pozytywne Straży Praw zostały sformułowane w zwykłych aktach prawnych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz