Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce - strona 1 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ze Strategią Lizbońską skoordynowano Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, zawierającą analizę stanu społeczeństwa informacyjnego w Polsce (wprowadzenie, inwestycje w badania, innowacje, integracja społeczna, jakość życia, usługi publiczne, europejska przestrzeń informacyjna), podsumowanie wyników analizy, prognozy uwarunkowań rozwoju społeczeństwa informacyjnego, analizę SWOT stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i plan działań w celu realizacji Strategii. Wskazano też zagrożenia dla realizacji Strategii, zasady aktualizacji i rozwoju Strategii, źródła finansowania realizacji Strategii oraz analizę SWOT stanu informatyzacji Polski. Na podstawie wizji i misji w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, wyznaczono strategiczne kierunki w obszarach: Człowiek, Gospodarka, Państwo. W obszarze PAŃSTWO założono: Wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesów wewnętrznych administracjii sposobu świadczenia usług. W ramach obszaru PAŃSTWO wyszczególnione zostały cztery cele: Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną (miarą osiągnięcia celu jest zwiększenie dostępności on-line 20 podstawowych usług publicznych), podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyj nych rozwiązań informatycznych (miarą osiągnięcia celu jest skrócenie czasu potrzebnego do zarejestrowania kupionej nieruchomości), udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług (miarą osiągnięcia celu jest wzrost odsetka użytkowników korzystających z rejestrów drogą elektroniczną), wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych. Głównym źródłem finansowania realizacji Strategii jest budżet państwa oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej, dostępne w Polsce w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Realizacja Strategii została przypisana do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wsparcia udzielać mają Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności wraz ze swoimi grupami roboczymi oraz jednostki odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych elementów Strategii, w tym powołana w ramach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności grupa robocza ds. implementacji Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Członkami grupy roboczej są dyrektorzy departamentów merytorycznie odpowiedzialni za zagadnienia związane z realizacją Strategii w kluczowych ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Rolę doradczą i opiniodawczą przy realizacji Strategii pełni Rada Informatyzacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz