Stosunek pracy i prawo pracy - wykłady

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy i prawo pracy - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: strony umownego stosunku pracy, ustanie stosunku pracy, zakaz konkurencji i powołanie i mianowanie.

PRAWO PRACY Strony umownego stosunku pracy.
Ustanie stosunku pracy
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
Zakaz konkurencji
Powołanie i mianowanie.
AD. 1 STRONY UMOWNEGO STOSUNKU PRACY.
Stosunek pracy - jest to więź prawna pomiędzy pracownikiem i pracodawcą na podstawie, której pracodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia i dopuszczenia pracownika do pracy a pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę osobiście za wynagrodzeniem w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę i pod kierownictwem tego pracodawcy.
Pracodawca w zakresie stosunku pracy zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia odpowiadającego jakości, ilości wykonywanej pracy jak również rodzajowi pracy i kwalifikacji pracownika. Wynagrodzenie jest elementem kształtującym stosunek pracy, brak wynagrodzenia uniemożliwia uznanie danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy to nie tylko wskazanie rodzaju pracy oraz zakresu obowiązków pracownika, ale również umożliwienie pracownikowi wykonywania pracy w warunkach pozwalających na realizację obowiązków pracowniczych oraz odpowiadających zasadą BHP.
Źródłami stosunku pracy są:
umowa o pracę
powołanie
mianowanie
wybór
spółdzielcza umowa o pracę - tę umowę jako pracownik może zawrzeć wyłącznie osoba, która jest członkiem spółdzielni, w której będzie podpisywać umowę.
Strony stosunku pracy
Stronami stosunku pracy są pracodawca i pracownik.
Pracodawca
Przez pracodawcę rozumiemy osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne chociażby nie posiadały osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników. Przez zatrudnienie rozumiemy powstanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wybór lub spółdzielcza umowa o pracę.
Pracodawca reprezentowany jest przez organy ustawowe lub statutowe jak również przez osoby wyznaczone.
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca będący jednostką organizacyjną dokonuje czynności z zakresu prawa pracy poprzez osobę, organ zarządzający lub inną wyznaczoną osobę. 5
Powyższe wskazanie ma zastosowanie także do osoby fizycznej jako pracodawcy, jeżeli nie działa osobiście. W zakresie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych pracodawcy uznaje się, iż pracodawca powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
W powyższym zakresie, gdy pracodawcą jest jednostka organizacyjna istotne znaczenie ma zdolność prawna tej jednostki, ponieważ z chwilą jej uzyskania jednostka uzyskuje zdolność do czynności prawnych. Uzyskanie zdolności prawnej zasadniczo następuje z chwilą wpisania danej jednostki do odpowiedniego rejestru lub ewidencji.


(…)

… o powinno być zawarte na piśmie.
Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być zawarta przyczyna uzasadniająca oraz zawarte pouczenie pracownika o przysługującym pracownikowi prawie odwołania w sądzie pracy.
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na okres próbny i czas nieokreślony.
W przypadku umowę o pracę zwartej na czas określony dłuższy niż 6 m-cy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania za 2 tygodniowym wypowiedzeniem.
Okresy wypowiedzenia umowy zwartej na okres próbny:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni.
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie.
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wyniesie 3 miesiące.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas…
… jest zagadnienie zdolności do czynności prawnych. Zdolność ta to zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań poprzez osobiste działanie danego podmiotu. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje osoba fizyczna z chwilą uzyskania pełnoletności. Wyjątkowo kobieta, która ukończyła lat 16 i zawarła związek małżeński uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz