Stosunek administracyjno-prawny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek administracyjno-prawny - strona 1 Stosunek administracyjno-prawny - strona 2

Fragment notatki:


STOSUNEK ADMINISTRACYJNOPRAWNY Stosunek administracyjnoprawny Stosunek między państwem i działającymi w jego imieniu podmiotami administracji publicznej, a obywatelami i innymi podmiotami oparty na normach prawa administracyjnego. Stosunek ten różni się od stosunku cywilnoprawnego tym, iż administracja działa władczo i może jednostronnie zadecydować o treści danego stosunku. Mamy do czynienia z nierównorzędnością podmiotów. Organ ma prawo orzekania, przesądzania w sprawie, która dotyczy jego samego.
Elementy stosunku administracyjnoprawnego: Przedmiot - leży zawsze w sferze prawem określonych zadań administracji publicznej
Podmiot - podmiotem stosunku jest zawsze organ administracji upoważniony do żądania określonego zachowania bądź świadczenia i osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, do której skierowany jest nakaz lub zakaz albo który rząda określonego zachowania się od organu administracji.
Treść - uprawnienia i obowiązki polegające na działaniu, znoszeniu lub zaniechaniu. Przesądzają o nich przepisy prawa materialnego. Nie może być tu dowolności. Mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby, wygasają z chwilą śmierci. Ważnym wyjątkiem podatki i roszczenie odszkodowawcze wobec państwa.
Nawiązanie stosunku administracyjnoprawnego :
Stosunki te mogą powstać na podstawie ustawowej jednak często sama ustawa nie wystarcza konieczna jest konkretyzacja w drodze aktu administracyjnego bądź przez zawarcie umowy.
Sposoby nawiązania ST.AD..:
Sama ustawa np. sfera podatkowa
Akt administracyjny np. przyznanie świadczeń pomocy społecznej
Umowa administracyjna np. w Niemczech, u nas pochodną ugoda administracyjna
Działanie faktyczne np. dopuszczenie do korzyst. z gminnego urządzenia publ.
Przykład: na mocy ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło lat 7, ale na podstawie aktu administracyjnego termin ten może zostać przesunięty.
W naszym systemie nie przewiduje się umowy administracyjnej zamiast wydania aktu administracyjnego. Strony o spornych interesach mogą jednak zawrzeć ugodę administracyjną.
Rodzaje stosunków administracyjnych Proceduralny stosunek administracyjnoprawny - ma charakter stosunku czasowego, przejściowego, podstawą prawną tego stosunku są normy proceduralne. Stosunek ten zostaje nawiązany z chwilą wszczęcia postępowania i wygasa z momentem wydania ostatecznej decyzji administracyjnej.
Proceduralny stosunek spornoadministracyjny/sądowo-procesowy - podstawą prawną są przepisy dopuszczające zaskarżenie aktów ad. do sądu administracyjnego. Stosunek ten trwa od chwili zaskarżenia aktu do chwili wydania orzeczenia przez sąd. Cechą charakterystyczną jest zrównanie podmiotów.


(…)

… z prawami osobistymi np. obowiązek szkolny, obowiązek służby wojskowej, z prawami majątkowymi np. obowiązek podatkowy. Drugą grupę stanowią stosunki ad hoc odnoszące się do jednorazowego działania np. okazanie dokumentu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz