Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w prawie odszkodowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w prawie odszkodowania - strona 1 Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję w prawie odszkodowania - strona 2

Fragment notatki:


PRYWATNE ŚRODKI EGZEKWOWANIA ZAKAZU STOSOWANIA PRAKTYK
OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ W PRAWIE POLSKIM
ODSZKODOWANIA:
W prawie polskim prywatne instrumenty egzekwowania zakazu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję są bardzo mało efektywne. Najważniejszą normatywną podstawą
odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone na skutek naruszenia prawa
antymonopolowego jest art 415 KC, który wysławia generalną zasadę odpowiedzialności deliktowej: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. SANKCJA NIEWAŻNOŚCI
UOKiK przewiduje sankcję nieważności zarówno dla porozumień ograniczających konkurencję, jak i dla czynności prawnych będących przejawem nadużycia pozycji dominującej. SN stwierdził, że jeżeli do ustalenia nieważności jest to niezbędne, sąd może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu nadużywania pozycji dominującej, chyba że została już wydana ostateczna decyzja Prezesa UOKiK stwierdzająca nadużycie pozycji dominującej. Dodatkowo istnieje możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie . Zgodnie z art. 189 KPC Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. NARUSZENIE PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA
SZKODY WYRZĄDZONE CZYNAMI NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
Zagadnieniem, które nie doczekało się jeszcze rozstrzygnięcia w polskiej judykaturze jest problem
relacji między prawem antymonopolowym a ustawą z 16.04.199 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (uznk)
W myśl art. 1 uznk reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności
gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach
— w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.
Art. 3 ust. 1 definiuje pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji stanowiąc, że jest nim działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie
przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo
usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy
przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo
produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo
osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie


(…)

… jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w
odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze
wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn
nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz