Stopa zwrotu a koszt kapitału- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopa zwrotu a koszt kapitału- opracowanie - strona 1 Stopa zwrotu a koszt kapitału- opracowanie - strona 2 Stopa zwrotu a koszt kapitału- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Stopa zwrotu a koszt kapitału - Koncepcja wymaganej stopy zwrotu inwestora
Koszt kapitału - stopa oprocentowania kapitału, czyli cena jaka skłonny jest zapłacić kapitałobiorca za możliwość dysponowania przez pewien czas kapitałem i cena, za jaką kapitałodawca jest skłonny zrezygnować na ten czas z dysponowania kapitałem.
Czynniki determinujące stopę %:
∆ podaży kapitału:
- skłonność do oszczędzania
- dochody osobiste do dyspozycji
- realna stopa oprocentowania depozytów
- różnorodność form oszczędzania
- polityka pieniężna państwa
∆ popytu na kapitał:
- stopa rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych
- popyt na dobra i usługi
- oprocentowanie kredytów
- polityka stóp BC
- polityka fiskalna
Stopę procentową na rynku, jako podstawę odniesień, określić można w oparciu o realną stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka (real risk-free rate, RFR). Na jej wysokość wpływają:
czynnik subiektywny - preferencja czasowa konsumpcji dochodu,
czynnik obiektywny - zbiór możliwości inwestycyjnych w gospodarce determinowanych przez długookresową realna stopę wzrostu gospodarczego (Real growth rate of the economy)
Rys. Koszt kapitału jako cena pieniądza na rynku finansowym
Na stopę zwrotu z inwestycji składają się trzy elementy:
stopa zwrotu wolna od ryzyka (RFR)
Premia za ryzyko (RP)
Oczekiwana stopa inflacji (I)
Stopa procentowa dla:
Kapitałodawcy - wymagana stopa zysku, ustalana na podstawie stopy dochodu z alternatywnej inwestycji, czyli stopa dochodu możliwa do uzyskania gdzie indziej;
Kapitałobiorcy - koszt pozyskania kapitału - minimalna wymagana norma efektywności wykorzystania zasobów powstałych dzięki realizacji przedsięwzięcia finansowanego tym kapitałem.
Koszt krańcowy kapitału (założenie: niezmienność struktury kapitału) Kwota graniczna i-tego źródła = kwota możliwa do pozyskania z i-tego źródła według dotychczasowego kosztu / udział i-tego źródła w strukturze kapitału
Średni ważony koszt kapitału:
wi - udział i-tego źródła w strukturze pasywów


(…)

… powstałych dzięki realizacji przedsięwzięcia finansowanego tym kapitałem.
Koszt krańcowy kapitału (założenie: niezmienność struktury kapitału) Kwota graniczna i-tego źródła = kwota możliwa do pozyskania z i-tego źródła według dotychczasowego kosztu / udział i-tego źródła w strukturze kapitału
Średni ważony koszt kapitału:
wi - udział i-tego źródła w strukturze pasywów
ki - koszt i-tego źródła
koszt długu:
kd = kn (1 - T)
kd - rzeczywisty koszt długu dla przedsiębiorstwa
kn - nominalny koszt długu dla przedsiębiorstwa
T - stopa podatku dochodowego
koszt kapitału akcyjnego:
akcje zwykłe, zysk zatrzymany
D1 - oczekiwana dywidenda, jaka zostanie wypłacona w następnym okresie
Pr - bieżąca cena rynkowa akcji
g - stałe oczekiwane tempo wzrostu dywidendy
akcje uprzywilejowane
D - stała dywidenda z akcji…
… uprzywilejowanej
nowa emisja akcji zwykłych
Pe - cena emisyjna akcji zwykłej
ke - koszty emisji na 1 akcję
nowa emisja akcji uprzywilejowanych
Peu - cena emisyjna akcji uprzywilejowanej
keu - koszty emisji na 1 akcję uprzywilejowaną
C
Cena (w %)
A
B
PE QE 0
E
Ilość kapitału
D (kapitałobiorcy)
S (kapitałodawcy)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz