Sterowanie w marketingu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie w marketingu - strona 1 Sterowanie w marketingu - strona 2 Sterowanie w marketingu - strona 3

Fragment notatki:

Sterowanie: - jest to oddziaływanie mające na celu zapewnienie pożądanego przebiegu danego procesu.
- jest to funkcja kierowania i regulacji przepływów materiałów, obejmująca cały cykl wytwarzania, począwszy od określenia zapotrzebowania na surowce aż do dostawy produktu finalnego.
Wytwarzanie wyrobu w obszarze marketingu i tech. przyg. prod. a) przewidywanie zapotrzebowania na wyrób b) projektowanie wyrobu c) projektowanie procesów technologicznych d) projektowanie struktury produkcyjnej e) planowanie sprzedaży
W obszarze sterowania przepływem produkcji. a) planowanie produkcji (wzorzec zadań), b) zlecanie (zakup, kooperacja), c) rozdzielanie (dot. prod własnej), d) kontrola postępu robót (ewidencjonow. zad. wyk), e) kontrolowanie stanu zapasów, f) regulowanie przepływu produkcji (obserwacja odchyleń)
Elementy określające system sterowania W przedsiębiorstwie, w którym realizowany jest proces produkcyjny wyrobu, niezbędne jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie w sprawności systemu, który realizować będzie wszystkie działania w obszarze sterowania przepływem produkcji.
Identyfikacja lub projektowanie systemu sterowania polega na określeniu następujących jego elementów :
Metoda , wg której zostanie osiągnięty zamierzony cel czy wyznaczona wartość określonego parametru. Projektant wybiera ze zbioru metod, opracowuje własną)
Technologia - inaczej model operacyjny. Element ten definiuje odpowiedź na pytanie: jak to zrobić? Jest to procedura postępowania lub przetwarzania danych. Technologia systemu sterowania obejmuje:
- kolejkowania wpływających zamówień, - bilansowania zadań ze zdolnością produkcyjną, - harmonogramowania spływu wyrobów finalnych, - zlecania uruchomienia produkcji elementów składowych, - ewidencji robót wykonanych
System informacji - element ten definiuje dla wybranej metody i utworzonych algorytmów zawartość i strukturę informacji na wejściu i wyjściu. Projektant ma za zadanie określenie:
- zawartości i struktur kartotek, rekordów, jakie są niezbędne z obszaru technicznego przygotowania produkcji
- zawartości struktur i kartotek roboczych tworzonych w trakcie realizacji algorytmu
- zbioru, struktury i formy informacji, jakie winny znaleźć się na emitowanych dokumentach
Uzbrojenie techniczne - okr. wszystkie środki użyte do realizacji funkcji sterowania, a głównie sprzęt komputerowy, rodzaje nośników info., środki łączności, tablice planistyczne
Struktura organizacyjna ośrodka sterowania - nazywanego regulatorem czy obiektem sterującym. W dużych przedsiębiorstwach trudno sobie wyobrazić realizację wszystkich funkcji sterowania przez jednego wykonawcę. Jako regułę przyjmujemy, że jest to zbiór wykonawców, są oni ulokowani na różnych poziomach struktury zarządzania ze względu na:


(…)

… wyróżnionego zdarzenia na skali czasu. E). Wyznaczenie planowanych terminów. W procedurze tej w pierwszej kolejności określa się położenie punktów bazowych, którymi są terminy kompletacji poszczególnych grup Dzx, a następnie na ich podstawie określa się wszystkie pozostałe. F). Inicjowanie procesu produkcyjnego, działania kontrolne i regulacyjne. Rzeczywiste uruchomienie produkcji w wybranej fazie każdego…
… spowodowany opóźnieniami występującymi w fazach obróbki i montażu powstanie, gdy: - realizacja zlecenia jest późniejsza niż określony termin dostawy i należy zapła­cić karę umowną,- opóźnienie w fazie poprzedzającej powoduje zakłócenie pracy w fazie następującej (np. zatrzymanie pracy linii montażowej) i powstaje wymierna strata. 1. Proces produkcyjny jest pozbawiony rezerw kompensujących opóźnienia…
… w rozdzielniach pracy a także przy stanowiskach roboczych w celu uzyskania informacji kontrolnych.
Metody ścisłe.
Należą do nich metody, za pomocą których w skończonej liczbie kroków uzyski­wane jest rozwiązanie optymalne dla zdefiniowanej funkcji celu Są metody: a) bezpośrednie, np. algorytm Johsona, b) płaszczyzn odcinających, np. algorytm Gomory'ego, c) programowania dynamicznego, np. optymalizacja Bellmana…
…. Gdy nie to się weryfikuje: macierz zd. prod., obciążeń, obu działań równocześnie. Pozytywny wynik bilansowania to uzysk. obciążenia η≈1 w granicach tolerancji. Negatywny wynik to przekrocz. dop. poziomu obciąż. ponad gr. toler. η>>1 i niedociążenie η<<1.
formowanie głównego harmonogramu prod.
Podstawowy cel to okr. relacji m. indywidualnymi zamówieniami odb., poziomem zapasów wyr. finalnych, a możliwościami prod…
… zaawansowania robót w trakcie ich realizacji celem; okr. realności wyk. zad., -wykazania odchyleń od plan. postępu prac w zleceniu prod., w jednost. prod., spełnienia f. regulacyjnej.
Okr i wybór miernika - powinien on spełniać wymag., mieć okr. cechy: stabilność - stały wynik przy pomiarze tej samej wielk. prod., niezależnie od zmian techno. pracochłon., wydajności i intensywnej pracy. Np. gdy przyjmiemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz