Sterowanie sekwencyjne układów hydraulicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie sekwencyjne układów hydraulicznych - omówienie - strona 1 Sterowanie sekwencyjne układów hydraulicznych - omówienie - strona 2 Sterowanie sekwencyjne układów hydraulicznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Cel ćwiczeni
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawo­wych hydraulicznych elementów sterujących oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania w sterowaniu sekwencyjnym układów hydraulicznych
Wprowadzenie
Sterowanie napędów hydrostatycznych sprowadza się do zmiany jego parame­trów wyjściowych. Parametrami tymi są: prędkość, siła, moment i kierunek ruchu. W zależności od rodzaju elementu roboczego napędu (silnik obrotowy lub liniowy) parametrami tymi są: prędkość obrotowa n2 lub liniowa v, siła F lub moment M, moc N=M-n lub N=F-v.
Parametry te są funkcjami następujących czynników:
[Obr/min] (5.1)
[m/s] (5.2)
[Nm] (5.3)
[N] (5.4)
gdzie:
Q - natężenie przepływu cieczy doprowadzonej do odbiornika qs- chłonność jednostkowa silnika S - powierzchnia czynna tłoka siłownika
p- ciśnienie cieczy na wejściu do silnika ( pominięto ciśnienie na wyjściu z silnika) Tlhs, Tims, iihsk, Timsk" odpowiednie sprawności hydrauliczne i mechaniczne silnika.
Z tych zależności wynikają ogólne zasady sterowania parametrów wyjściowych napędów hydrostatycznych, które możemy wyrazić następującymi funkcjami:
Prędkość wyjściowa n = f (Q, Vgs) lub v =f(Q, S)
Moment M = f(p, Vgs) lub siła F = f(p, S)
Z zależności tych wynika, iż sterowanie prędkości wyjściowej silnika może być realizowane przez zmianę wydajności pompy, zmianę oporów przepływu cieczy w instalacji lub zmianę parametrów silnika (zmiana qs lub S).
Sterowanie momentu lub siły może być realizowane przez zmianę ciśnienia na wyjściu z pompy, zmianę ciśnienia w instalacji lub zmianę parametrów silnika lub siłownika (zmiana qs lub S).
W napędach hydrostatycznych pojazdów i maszyn roboczych najczęściej sto­suje się sterowanie prędkości a siły i momenty wynikają z obciążenia maszyny. W zależności od tego obciążenia ustala się wartość ciśnienia cieczy na wejściu do silnika. W napędach hydrostatycznych pojazdów i maszyn roboczych nie stosuje się na ogół regulacji tego ciśnienia ograniczając jedynie jego max wartość za pomocą odpowiednich zaworów bezpieczeństwa. Ogranicza to wartość max momentów lub sił zabezpieczając cały układ przed przeciążeniem.
W celu realizacji sterowania ww. parametrów hydrauliczny układ napędowy musi być wyposażony w odpowiedni układ sterujący usytuowany miedzy pompą a elementem wykonawczym (silnikiem lub siłownikiem). Zadaniem układu sterujące­go jest doprowadzenie strumienia cieczy roboczej do odbiornika zgodnie z wymaga­nym do realizacji danego ruchu kierunkiem oraz natężeniem przepływu i ciśnieniem.


(…)

…, w jaki się tego dokonuje, zawory te można podzielić na zawory odcinające proste i zawory zwrotne.
Zawór zwrotny zapewnia swobodny przepływ czynnika roboczego w jednym kierunku i uniemożliwia jej przepływ w kierunku przeciwnym (zapobiega wstecznemu przepływowi, cofaniu się cieczy). Zawory zwrotne powinny szybko zamykać się i otwierać. Sprężyna obciążająca zawór zwrotny jest na ogół słaba, zapewnia jednak natychmiastowe zamknięcie się zaworu z chwilą ustania przepływu cieczy. W sytuacjach, kiedy chcemy maksymalnie zminimalizować opory przepływu stoso­wane są zawory zwrotne bez sprężyn dociskowych, zamykające się dzięki opadaniu kulki lub płytki pod własnym ciężarem. Zawory te muszą być montowane w pozycji zapewniającej docisk elementu zamykającego do gniazda siłą ciężkości.
Jeżeli wymaga się szczególnie szybkiego zamykania zaworu zwrotnego, to je­go ruchomy element roboczy powinien mieć możliwie małą bezwładność i wykony­wać jak najkrótszy skok. Wymagania te najlepiej spełnia zawór zwrotny płytkowy.
Kierunek przepływu cieczy przez zawór zwrotny jest zwykle oznaczony strzałką na korpusie.
Zawory kierunkowe zwane rozdzielaczami służą do sterowania kierunkiem przepływu czynnika roboczego w układzie. Usytuowane są pomiędzy…
… siłowników w cyklu automatycznym i pojedynczym.
W położeniu wyjściowym siłowników M1 i M2 tłoki znajdują się w wewnętrznym skrajnym położeniu. Przyciskiem elektrycznym d wzbudzenia doznaje elektromagnes s, przesterowujący lewy rozdzielacz w położenie, przy którym siłownik M1 wykonuje wysuwowy ruch roboczy. W końcowej fazie ruchu zderzak związany z tłoczyskiem
Elektromagnes przesterowuje rozdzielacz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz