Sterowanie ryzykiem-Wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie ryzykiem-Wykład 4 - strona 1 Sterowanie ryzykiem-Wykład 4 - strona 2 Sterowanie ryzykiem-Wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 4 - 24.10.2012 Sterowanie ryzykiem:
Podejmowanie działań, które mają na celu ograniczenie ryzyka do dopuszczalnych rozmiarów
Podejście do sterowania ryzykiem:
Podejście aktywne - polegające na oddziaływaniu na przyczyny ryzyka,
Podejście pasywne - koncentrujące się na zabezpieczaniu przez ewentualnymi stratami.
Podejście aktywne - możliwe działania
unikanie ryzyka - wiąże się z zaniechaniem inwestycji, gdy jest ona obarczona zbyt dużym ryzykiem
działania prewencyjne - mają na celu zapobieganie zdarzeniom losowym
przenoszenie ryzyka na inne podmioty - wiąże się z transferem odpowiedzialności za pokrycie ewentualnych strat, może ono przyjmować takie formy jak np.: ubezpieczenia, gwarancje, poręczenia, transakcje terminowe
Dywersyfikacja ryzyka - ma na celu zmniejszenie poziomu ryzyka przez inwestowanie w różne działalności, których stopy zwrotu są mniej niż absolutnie dodatnio skorelowane. Utworzenie dobrze zdywersyfikowanego portfela projektów inwestycyjnych spowodować może znaczne, a nawet całkowite zredukowanie ryzyka specyficznego.
Podejście pasywne - inwestor tworzy rezerwy finansowe, które umożliwiają mu pokrycie ewentualnych strat.
Monitoring ryzyka:
Wykonanie przeglądu, w celu określenia czy ryzyko uległo zmianie,
Sprawdzenie, czy punktowa ocena ryzyka jest wciąż odpowiednia,
Zapewnienie skuteczności dotychczasowych mechanizmów kontrolnych,
Monitorowanie rozwoju uzgodnionych działań w zakresie zarządzania ryzykiem.
Kontrola ryzyka:
Główny cel kontroli - badanie efektywności podejmowany działań, mających na celu ograniczenie ryzyka.
Główne zadania: ocena dokładności zastosowanych metod redukcji ryzyka, efektywności podjętych działań w zakresie sterowania ryzykiem, ocena stopnia zgodności działań z odpowiednimi programami itp.
RYZYKO W PRZEDSIĘBIORSTWIE: Ekspozycja na ryzyko:
Oznacza maksymalną stratę, jaką przedsiębiorstwo może ponieść, gdy wystąpi negatywne zjawisko.
Istotną rolę w badaniu ekspozycji na ryzyko pełni określenie profilu ryzyka , czyli określenie kierunki wpływu danego rodzaju ryzyka (czynnika) na wybrane kryterium (np. wartość firmy).
Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze:
Makroekonomiczne - mają wpływ na całą gospodarkę, a nie tylko na sektor (np. poziom inflacji, polityka monetarna (stopa procentowa), kurs walutowy, koniunktura, polityka fiskalna, polityka legislacyjna, sytuacja społeczna).
Mikroekonomiczne - obejmują czynniki specyficzne dla przemysłu, w którym działa przedsiębiorstwo oraz czynniki właściwe dla samego przedsiębiorstwa (energochłonność sektora, mobilność sektora, innowacyjność, możliwość wyjścia, stopień konkurencji, struktura kapitału).


(…)

…, w którym działa przedsiębiorstwo oraz czynniki właściwe dla samego przedsiębiorstwa (energochłonność sektora, mobilność sektora, innowacyjność, możliwość wyjścia, stopień konkurencji, struktura kapitału).
Ryzyko operacyjne - ryzyko poniesienia strat w wyniku działania niesprawnych systemów, niewystarczającej kontroli, błędu człowieka lub niewłaściwego zarządzania. Wynika ono ze stopnia wpływu zmian sprzedaży…
… - co się dzieje w kraju, czyli deficyt budżetowy, saldo bilansu płatniczego, PKB, klimat polityczny. Analiza branży - popyt na produkty, aktualna koniunktura, perspektywy rozwoju. Analiza mikrootoczenia - poziom kooperacji, autarkizacja, dywersyfikacja produktu i zaopatrzenia.
Na postawie analizy wskaźnikowej opartej na danych z przeszłości oraz przez zastosowanie metod ilościowych można uzyskać dobre prognozy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz