Statystyka - wykład 2

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - wykład 2 - strona 1 Statystyka - wykład 2 - strona 2 Statystyka - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Statystyka
Wykład drugi
Analiza struktury dotyczy:
Analizy tendencji centralnej w oparciu
- średnie klasyczne (wyliczane ze wszystkich jednostek badanej próby)
- średnie pozycyjne (wyliczane z niektórych pozycji)
Analiza zróżnicowania w oparciu o miary zróżnicowania(wartości zmiennej, rozproszenie dyspozycji)
Analiza skośności w oparciu o miary skośności (asymetrii)
Analizy nierównomiernego rozkładu wartości zmiennej na 1 liczebność w oparciu o miary koncentracji
Ad1. Analiza tendencji centralnej Średnie klasyczne:
- średnia arytmetyczna (zwykła i ważona)
- średnia harmoniczna
- średnia geometryczna
Średnie pozycyjne
- dominanta
- mediana
- kwartyla
Wzór interpolacyjny - zakładamy, że w danej klasie wartości cechy jest linową funkcją zależności, wtedy mediana jest liczona wg wzoru:
b - liczba charakterystyk v - liczba części
v-1=b
b =3 - kwartyle, b=9 decyle, b=100 centyle
Charakterystyka jest zależna od podziału populacji na klasy.
Dzieląc liczbę Skumulowanej liczebności (S) otrzymujemy medianę
D=M= DM D

(…)

… jest dobrą miarą przy równomiernym rozkładzie cechy
OCHYLENIE ĆWIARTKOWE
Względna miara rozproszenia - współczynnik zmienności pozwala porównać populacje lub cechy w populacjach
(wyrażany w %)
MIARY ASYMETRII (SKOŚNOŚCI)
Asymetrią rozkładu cechy w populacji nazywamy sytuację, w której jednostki populacji są rozłożone nierównomiernie ani symetrycznie, zatem skupiają się wokół odmian wyższych lub niższych - Asymetria rozkładu
Siła asymetrii - lewo lub prawo stronna (mierzona wg ogona)
Miary asymetrii:
Współczynnik skośności (Pearsona) - dodatni, ujemny, zero - równomiernie rozłożony.
S(x) - liczba odchyleń standardowych
Współczynnik asymetrii:
e3 - moment centralny 3 rzędu
S3 odchylenie standardowe do 3 potęgi
Moment w statystyce nazywamy
r- rząd momentu
rodzaj momentu
jeśli a=0 to mówimy o momentach zwykłych
zwykłych, jeśli a= mówimy o momentach centralnych
A=0
a= r=1
r=2
Wariancja
r=3
teoretycznie praktycznie Miary koncentracji
X1, x2, … xz Szereg statystyczny
N1, n2, … nz Koncentracja będzie rozkładem sum wartości cechy pomiędzy jednostki liczebności
Tworzymy iloraz
2. , K jest na ogół wyrażany w %
Miary dwóch i więcej cech
- jak liczyć współzależność cech - badanie korelacji lub regresu
Związki funkcyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz