Statystyka - testy Kończak

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5432
Wyświetleń: 11389
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - testy Kończak - strona 1 Statystyka - testy Kończak - strona 2 Statystyka - testy Kończak - strona 3

Fragment notatki:

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a prowadzi je dr hab. Grzegorz Kończak. Notatka składa się z 8 stron.

ANALIZA ZALEŻNOŚCI
1) Współczynnik korelacji liniowej może przyjmować wyłącznie wartości.
a. od -1 do 1
b. dowolne rzeczywiste
c. dodatnie
d. od 0 do 1
2) Do określenia zależności liniowej wykorzystujemy.
a. współczynnik rang Spearmana
b. współczynnik korelacji liniowej Pearsona
c. współczynnik skośności Pearsona
d. stosunki korelacyjne
e. wariancję
3) Empiryczne linie regresji pozwalają na ocenę.
a. wyznaczanie wartości współczynnika determinacji
b. siły zależności liniowej
c. kierunku asymetrii rozkładu
d. określenie rodzaju zależności
4) Do zbadania zależności pomiędzy k (k2) zmiennymi możemy wykorzystać.
a. współczynnik korelacji wielorakiej
b. współczynnik korelacji liniowej Pearsona
c. współczynnik korelacji cząstkowej
d. współczynnik korelacji rang Spearmana

1) Współczynnik korelacji liniowej Pearsona przyjmuje wartości od -1 do 1. PRAWDA
2) Wykres rozrzutu pozwala na określenie rodzaju zależności. PRAWDA
3) Wartość 0,87 współczynnika korelacji liniowej Pearsona świadczy o silnej asymetrii prawostronnej. FAŁSZ
4) Współczynnik korelacji rang może być obliczany dla cech nominalnych.FAŁSZ
5) Współczynnik determinacji przyjmuje wartości od -1 do 1.FAŁSZ
6) Stosunki korelacyjne pozwalają zbadać siłę zależności nieliniowej.PRAWDA
7) Teoretyczne linie regresji można wyznaczyć przy zależności krzywoliniowej.PRAWDA
8) Reszty funkcji regresji przyjmują wyłącznie wartości nieujemne.FAŁSZ
9) Do wykreślenia empirycznych linii regresji wykorzystujemy średnie warunkowe.PRAWDA
10) Jeśli zmienne są nieskorelowane, to są niezależne stochastycznie.FAŁSZ
11) Jeśli zmienne są niezależne stochastycznie, to są nieskorelowane.PRAWDA
12) Do zbadania siły wpływu kilku zmiennych na jedną zmienną wykorzystujemy współczynnik korelacji wielorakiej.PRAWDA

(…)

… 0,995 świadczy o spadku zjawiska o 0,5%. P
2)Cena pewnego artykułu rosła w dwóch kolejnych latach o 10%. Łącznie cena ta wzrosła o 20%. N
3)Średni indeks to średnia geometryczna z indeksów o podstawie stałej. N
4)Przyrosty względne o podstawie stałej są zawsze dodatnie. N
5)Trend można wyznaczyć metodą najmniejszych kwadratów. P
6)Metoda średnich ruchomych prowadzi do skrócenia szeregu czasowego. P
7)Wartość indeksu 2 świadczy o wzroście o 200%. N
8)Do badania zmian cen zespołu artykułów wykorzystujemy indeksy agregatowe wielkości stosunkowych. N
9)Agregatowy indeks cen Fishera jest średnią geometryczną z indeksów cen Laspeyresa i Paaschego.P
10)Wskaźniki wahań sezonowych wyznaczamy metodą najmniejszych kwadratów. N
11)Do oceny dobroci dopasowania funkcji trendu wykorzystujemy indeksy agregatowe. N…
…) jak zmieniła się wielkość eksportu Średni indeks opisujący zmiany zjawiska obliczamy jako
a) średnią arytmetyczną z indeksów indywidualnych
b) średnią geometryczną z indeksów Łańcuchowych
c)pierwiastek odpowiedniego stopnia z ilorazu wartości ostatniej i pierwszej
d) iloraz wartości ostatniej i pierwszej Metodą wyznaczania trendu jest:
a)metoda wyznaczania wahań sezonowych
b) metoda wyznaczania średniego…
….       Zmienna losowa skokowa:
A przyjmuje dowolne wartości z pewnego przedziału
B może przyjmowac skończenie lub przeliczalnie wiele wartości
C zawsze może przyjmowac skończenie wiele wartości
D przyjmuje tylko wartości naturalne
 
6.       Zmienna losowa o rozkładzie chi-kwadrat:
A może przyjmowac wyłącznie wartości nieujemne
B ma rozkład symetryczny
C ma rozkład o asymetri lewostronnej
D ma rozkład…
…                                A wariancja w populacji  C średnia arytmetyczna                                              B wskaźnik struktury  B częstość względna                                                 C wartość oczekiwana  C mediana                                                                D współczynnik korelacji liniowej  A wariancja TESTY STATYSTYCZNE
Błąd pierwszego rodzaju polega na:
Odrzuceniu hipotezy fałszywej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz