Karta wzorów - opracowanie - Miary poziomu przeciętnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta wzorów - opracowanie - Miary poziomu przeciętnego - strona 1 Karta wzorów - opracowanie - Miary poziomu przeciętnego - strona 2 Karta wzorów - opracowanie - Miary poziomu przeciętnego - strona 3

Fragment notatki:

Karta wzorów Miary poziomu przeciętnego:
Średnia arytmetyczna - Własności:
Mediana - Dominanta Kwantyl - miara położenia
Miary zróżnicowania:
Wariancja - Odchylenie standardowe - Rozstęp - Współczynnik zmienności - Miary asymetrii:
Trzeci moment centralny - Trzeci moment centralny zestandaryzowany - Prawdopodobieństwo - Zmienna losowa skokowa:
Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa - Własności:
Dystrybuanta zmiennej losowej x: - Własności:
Funkcja niemalejąca lewostronnie ciągła:
Parametry zmiennej losowej:
Wartość oczekiwana - Wariancja - Zmienna losowa ciągła - Funkcja gęstości (gęstość) prawdopodobieństwa - Całka oznaczona - Dystrybuanta (definicja) - Parametry:
Prawdopodobieństwo a dystrybuanta - Zmienna losowa ciągła:
Wartość oczekiwana - własności:
Wariancja - własności:
Rozkłady skokowe:
Rozkład dwupunktowy:
Rozkład dwumiarowy Bernoulieg'o - Rozkłady ciągłe:
Rozkład jednostajny:
Rozkład normalny:
Standaryzacja - Rozkład chi kwadrat - Rozkład t-studenta - Estymacja:
Estymacja punktowa - Własności estymatorów:
Nieobciążoność - Zgodność - Efektywność - Wartość oczekiwana średniej z próby prostej:
Wariancja średniej z próby prostej:
Wartość oczekiwana wariancji próby prostej:
Obciążony estymator z wariancji:
Nieobciążony estymator z wariancji (S - z daszkiem, kwadrat):
Nieobciążony estymator wariancji w populacji:
Estymacja przedziałowa:
Próba pobrana z populacji o rozkładzie N(m; sigma), sigma - znane:
Próba pobrana z populacji o rozkładzie N(m; sigma), sigma - nieznane, próba duża (n30):
Próba pobrana z populacji o rozkładzie N(m; sigma), sigma - nieznane, próba mała (n

(…)

… szacunku:
Dopuszczalna rozpiętość przedziału ufności:
Hipotezy statystyczne - wzory:
Hipoteza zerowa - Hipoteza alternatywna:
Analiza korelacji:
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona:
Dane szczegółowe - Współczynnik determinacji - Regresja:
Teoretyczna linia regresji II rodzaju - Regresja liniowa - Metoda najmniejszych kwadratów - Metody oceny dokładności dopasowania linii regresji:
Wariancja resztowa - Odchylenie standardowe reszt - Współczynnik zbieżności - Współczynnik determinacji - Analiza dynamiki:
Szereg czasowy - Przyrosty bezwzględne (absolutne):
O podstawie stałej - Łańcuchowe - Przyrosty względne:
O podstawie stałej - Łańcuchowe - Indeksy o podstawie stałej:
Indeksy łańcuchowe:
Średnie tempo zmian:
Dekompozycja szeregu czasowego:
Model addytywny - Model multiplikatywny - Średnie ruchome…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz