Statystyka - teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - teoria - strona 1 Statystyka - teoria - strona 2 Statystyka - teoria - strona 3

Fragment notatki:

Cała notatka składa się z 6 stron, na których to zostały opisane takie zagadnienia jak: badanie statystyczne, zbiorowość statystyczna, populacja próbna i generalna, grupowanie wyników badania, punktowy szereg rozdzielczy, przedziałowy szereg rozdzielczy, konstrukcja tablic statystycznych, histogram, diagram, klasyfikacja populacji statystycznych, materiał statystyczny, stałe i zmienne cechy statystyczne, cechy jakościowe, cechy ilościowe, skale pomiarowe, klasyczne miary położenia, pozycyjne miary położenia, pozycyjne miary rozproszenia, klasyczne miary rozproszenia, zmienna losowa ciągła i skokowa, parametryczna hipoteza statystyczna, hipoteza zerowa i alternatywna, poziom istotności, parametryczne testy statystyczne, przedział i poziom ufności, reprezentatywność próby, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, dystrybuanta, estymacja przedziałowa, przedział ufności dla wskaźnika struktury

Badania statystyczne Na ich podstawie można uzyskać obserwacje statystyczne; cele badania: poznanie rozkładu zbiorowości pod względem wybranych cech w badanej zbiorowości, ustalenie jakiego rodzaju związki występują między cechami. etapy: projektowanie badania, gromadzenie materiału statystycznego, opracowanie w postaci tablic i wykresów, analiza wyników obserwacji.
Zdefiniuj pojęcie zbiorowości statystycznej Jest to zbiór elementów, osób, przedmiotów, faktów, podobnych pod względem określonych cech (lecz nie takich samych), co do których chcemy formułować wnioski ogólne.
Zdefiniuj pojęcie i podaj przykłady populacji próbnej
Jest to losowy, przypadkowy dobór jednostek, podlegający bezpośredniemu badaniu, np. gospodarstwa domowe na wsi - liczba domowników, status majątkowy, wykształcenie.
Zdefiniuj i podaj przykłady populacji generalnej
Obejmuje się obserwacją wszystkie elementy zbiorowości, bez żadnego wyjątku np. spisy powszechne, bieżąca rejestracja statystyczna.
Pełne badania statystyczne
Dokonuje się go wtedy gdy obserwacji podlegają all elementy zbiorowości generalnej np.
Niepełne badanie statystyczne
Dokonuje się go wówczas gdy obserwacji podlega tylko część zbiorowości generalnej a więc próba.
Proste i złożone grupowanie wyników badań
Proste - badania dokonywane są na poziomie 1 cechy np. podział pracowników ze względu na płeć, podział turystów ze względu na stan majątkowy); Złożone - badania dokonywane są na podstawie większej ilości cech najlepiej 2 wzajemnie za sobą powiązanych np. podział turystów wg zamożności i sposobu spędzania wakacji, podział studentów wg ocen i IQ lub podział robotników wg płci i wieku.
Typologiczne i wariancyjne grupowanie wyników badań
Typologiczne - polega na wydzielaniu bardziej jednorodnych grup np. podział ludności na ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci, wykształcenia, środków transportu, cech terytorialnych, czasowych);
Wariancyjne - jest to grupowanie wyników badań oparte na wybranej przez statystyka cesze ilościowej; zbiorowość dzieli się na ruchome podgrupy (liczba osób w rodzinie, liczba studentów w grupie, w szeregu przedziałowym, liczba usterek popełnionych w danej grupie).
Typologiczno - wariancyjne grupowanie wyników badań
Np. biologiczny podział ludności wiek niemowlęcy do 1 roku życia, wczesne dzieciństwo 2 - 4 lata, dzieciństwo 5 - 14 lat, okres młodzieńczy 15 - 24 lata, wiek dojrzały 25 - 59 lat, wiek starszy 60 - 79 lat wiek starczy 80 - ...ten podział uzupełniamy o podział wariancyjny dodając przedziały wiekowe; wyniki te grupujemy w celu prezentacji i anal

(…)

… najczęściej. W szeregach szczegółowych i rozdzielczych punktowych jest to ta wartość cechy, której odpowiada największa liczebność.
Kwantyle - wartość cechy badanej zbiorowości przedstawionej w postaci szeregu statystycznego, które dzielą zbiorowość na równe części pod względem liczby jednostek. Części te są w odpowiednich proporcjach: kwartyl I, kwartyl II (mediana), kwartyl III.
Pozycyjne miary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz