Statystyka - regresja-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - regresja-zadania - strona 1 Statystyka - regresja-zadania - strona 2 Statystyka - regresja-zadania - strona 3

Fragment notatki:

Dr Maria Wieczorek REGRESJA 1. Badanie zależności dochodów w gospodarstwach domowych (x- tys.denarów) i wielkości konsumpcji mierzonej wydatkami na motoryzację ( y - tys. denarów) dostarczyło informacji:
Rok Dochody Konsumpcja
1965 4,88 0,99
1970 5,37 1,36
1975 5,86 2,06
1980 6,33 2,55
1985 7,00 3,76
1990 7,62 4,58
1995 8,11 5,07
2000 8,40 5,55
Która ze zmiennych jest zmienną zależną?
Wyznaczyć równanie regresji y względem x i skomentować.
Wyznaczyć współczynnik korelacji i determinacji.
Jeśli przewidywane dochody gospodarstw w 2005 roku osiągną wielkość 8,25 tys. denarów to jakich wydatków na motoryzację należy się spodziewać?
2. Inwestor w oparciu o 30 obserwacji badał zależność ceny akcji y od ceny akcji x . Ustalił:
- cena akcji x różniła się średnio o 4 zł w porównaniu z ceną średnią wynoszącą 20 zł.
- średnia cena akcji y wynosiła 60 zł z odchyleniem standardowym 10 zł.
- kowariancja obu zmiennych wynosiła: -36.
a) oszacuj i zinterpretuj parametry liniowego modelu regresji
b) oblicz i zinterpretuj współczynnik korelacji liniowej i współczynnik determinacji.
4 . W analizie liniowej regresji tygodniowego czasu poświęcanego na naukę ( y - godz.) względem czasu oglądania telewizji (x- godz.) dla 80 uczniów otrzymano: c yx = -1,32; = 18; = 14; s x =2; s y = 1,7; s e =1,6.
a) Oszacować parametry strukturalne funkcji regresji.
b) Czy współczynnik regresji jest istotnie ujemny ( przyjąć poziom istotności 0,05 ).
c) Podać teoretyczny czas nauki osoby, której czas oglądania telewizji wynosi 20 godz. oraz błąd tej prognozy.
5 . Pewien analityk bada współzależność zmian cen dwóch walut. W oparciu o 30 obserwacji zbudował następujący model regresji liniowej opisujący zależność ceny waluty y od ceny waluty x :
i = 5 x i - 200 R 2 = 29,16%
[1,467] [ 8]
Przeprowadź ocenę jakości tego modelu z punktu widzenia kryteriów możliwych do zastosowania przy podanych informacjach. Przyjąć poziom istotności 0,01 przy weryfikacji stosownej hipotezy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz